Yoel 3:9-16

9“Uluslar arasında şunu duyurun:
Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin.
Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.
10 Saban demirlerinizi
Çekiçle dövüp kılıç yapın,
Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın.
Güçsüz olan ‘Güçlüyüm’ desin.
11Ey çevredeki uluslar,
Tez gelin, bir araya toplanın.
Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.
12Uluslar harekete geçip
Yehoşafat Vadisi'nde toplansınlar.
Çünkü çevredeki bütün ulusları
Yargılamak için orada olacağım.
13 Salın orakları, ekinler olgunlaştı.
Gelin, üzümleri çiğneyin,
Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor.
Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.”
14Kalabalıklar,
Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar...
Yargı vadisinde RAB'bin günü yaklaştı.
15Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
16 RAB Siyon'dan kükreyecek,
Yeruşalim'den gürleyecek.
Gök ve yer sarsılacak.
Ama RAB kendi halkı için sığınak,
İsrailliler için kale olacak.
Rab Halkını Kutsayacak
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:10 Saban demirlerinizi Bkz. Yşa.2:4’e ait not.
3:13 Bkz. Yoe.1:1-11; Yoe.2:11’e ait not. Çekirgelerin hasadı talan etmesinin ardından RAB’bin verdiği vaatler (Yoe.2:19,Yoe.2:22,Yoe.2:24,Yoe.2:26) yerine gelmiştir. “RAB’bin günü”nde de bir hasat yaşanacaktır (bkz. Yoe.1:15’e ait not); RAB’bin ulusları yargılama hasadı olacaktır bu. Va.14:14-20’de de bu yargı tasviri yer alır (bkz. ilgili notlar). tekneleri Bkz. Yoe.2:24 ve ilgili not.
3:9-14 RAB’be düşman ulusların RAB’le son kez ve topyekün savaşmak üzere toplandığı bir dönem söz konusudur (bkz. Va.19:11-21 ve ilgili notlar). RAB bu uluslara yenilmez göksel ordusuyla karşılık vererek onları cezalandıracaktır.
3:14 Yargı vadisini Yoe.3:2,Yoe.3:12’de geçen Yehoşafat (yargı) Vadisi. Bazı yorumculara göre bu ayette, ulusların iki karar (ya RAB’be yönelip O’nun tarafından kutsanacak ya da günahkâr olarak kalıp RAB’bin yargısına maruz kalacaklardır) arasında kalacağı ndan söz edilmektedir. RAB’bin günü Bkz. Yoe.1:15’e ait not.
3:15 Bkz. Yoe.2:10 ve ilgili not.
3:16 Siyon’dan... kükreyecek Bkz.Amo.1:2 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.25:30. gürleyecek Krş. Yoe.2:11; bkz. Yoe.3:17; Amo.1:2. Gök ve yer sarsılacak Bkz. Yoe.2:10 ve ilgili not. İsrailliler Bkz. Yoe.2:27’ye ait not.
3:9-21 Yoe.3:9-11’de konuşan Yoel’dir; Yoe.3:12-13’te RAB konuşur; Yoe.3:14-16’da Yoel ve Yoe.3:17-21’de konuşan tekrar RAB’dir. Yoel kendi adına değil, onu peygamber olarak görevlendiren RAB’bin sözcüsü olarak konuşmaktadır.

Videolar

Yoel Girişi

Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.

Ana Hatlar:

1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş