Zekeriya 7

7
Oruç Değil, Adalet ve Sevecenlik
1Kral Darius'un krallığının dördüncü yılının dokuzuncu ayı olan Kislev ayının dördüncü günü RAB Zekeriya'ya seslendi. 2-3Beytel halkı, Her Şeye Egemen RAB'bin Tapınağı'ndaki kâhinlerle peygamberlere, “Yıllardır yaptığımız gibi beşinci ay oruç tutup ağlayalım mı?” diye sormuş ve RAB'be yalvarmaları için Sareser'i, Regem-Melek'i ve adamlarını göndermişti.
4Her Şeye Egemen RAB bana dedi ki, 5“Bütün ülke halkına ve kâhinlere sor: ‘Yetmiş yıldır beşinci ve yedinci aylarda oruç tutup dövündüğünüzde gerçekten benim için mi oruç tuttunuz? 6Yiyip içerken kendiniz için yiyip içmiyor muydunuz? 7Yeruşalim'le çevresindeki kentler gönenç içinde yaşarken, Negev ve Şefela insanlarla doluyken, RAB'bin önceki peygamberler aracılığıyla açıkladığı sözler bunlar değil mi?’ ”
8RAB Zekeriya'ya yine seslendi: 9“Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Gerçek adaletle yargılayın; birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin. 10Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula baskı yapmayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın.’
11“Ama atalarımız dinlemek istemediler; inatla sırtlarını çevirdiler, duymamak için kulaklarını tıkadılar. 12Kutsal Yasa'yı ve Her Şeye Egemen RAB'bin kendi Ruhu'yla gönderdiği, önceki peygamberler aracılığıyla ilettiği sözleri dinlememek için yüreklerini taş gibi sertleştirdiler. Bu yüzden Her Şeye Egemen RAB onlara çok öfkelendi.
13“ ‘Madem ben çağırınca dinlemediler’ diyor Her Şeye Egemen RAB, ‘Onlar çağırınca, ben de onları dinlemeyeceğim. 14Onları tanımadıkları ulusların arasına fırtına gibi dağıttım. Geride bıraktıkları ülke öyle ıssız kaldı ki, oraya kimse gidip gelemez oldu. Güzelim ülkeyi viraneye çevirdiler.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 dördüncü yılının dokuzuncu ayı... dördüncü günü İÖ 7Aralık 518. Zekeriya görümleri göreli neredeyse iki yıl olmuştu (bkz. Zek.1:7’ye ait not).
7:3 peygamberlere Zekeriya dâhil. Yıllardır Bkz. “Yetmiş yıldır”, Zek.7:5. beşinci ay oruç tutup Bkz. Zek.8:19’a ait not; krş. Zek.7:5.
7:4,8 Bkz. Zek.4:8’e ait not.
7:5 Yetmiş yıldır Bkz. Zek.1:12 ve ilgili not. Bu oruçlar Yeruşalim’in ve tapınağın yıkılmasıyla ilgili olayları anmak için tutulduğuna göre (bkz. Zek.8:19’a ait not), burada söz edilen yetmiş yıl, İÖ 586’ dan itibaren sayılmalıdır.
7:6 kendiniz için Krş. Yşa.1:11-17; Yşa.58:1-7,Yşa.58:13-14.
7:7,12 önceki peygamberler Bkz. Zek.1:4’e ait not.
7:7 Negev Bkz. Yar.12:9’a ait not. Şefela’ya Akdeniz’e bakan tepelerin yamaçlarına.
7:9 gerçek adaletle Toplumun ortak iyiliği ve hakkın yerini bulması amacıyla Tanrı’nın doğrulukla ilgili buyruklarının düzenlenip İsrail halkının güncel hayatında uygulanması söz konusudur (bkz. Zek.8:16-17; Yşa.42:1,Yşa.42:4; Mik.6:8 ve ilgili notlar). sevgi Bkz. Hoş.10:12; Hoş.12:6 ve ilgili notlar.
7:9-10 Bu davranışlar onların Eski Antlaşma’ya bağlı kaldıklarının göstergesi olacaktı (Çık.21-23; Lev.17-22).
7:10 Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula Bkz. Yas.10:18; Yşa.1:17 ve ilgili not; Yer.5:28; Yak.1:27; 1Yu.3:16-18. baskı yapmayın Bkz.Amo.2:6-8 ve ilgili notlar; Amo.4:1; Amo.5:11-12,Amo.5:21-24; Amo.8:4-6; Mik.2:2; Hez.22:29; Lev.19:13; Yas.24:14; Yer.7:6. birbirinizekarşı kötülük tasarlamayın Bkz. Zek.8:17; krş. Mik.6:6-8; Rom.12:9-20.
7:11 inatla sırtlarını çevirdiler Bkz. Yas.9:6,Yas.9:13,Yas.9:27. kulaklarını tıkadılar Bkz. Mez.58:4; Yşa.6:10 ve ilgili notlar; krş. Yşa.33:15.
7:12 kendi Ruhu’yla gönderdiği... sözleri Peygamberlerin sözleri, Tanrı’nın Ruhu tarafından esinlenmiş sözlerdir (bkz. Neh.9:30; 2Pe.1:21 ve ilgili not ; Bilgi Kutusu: Kutsal Yazılar’ın Yetkisi, s.1795). taş gibi sertleştirdiler Bkz. Hez.3:8-9. çok öfkelendi Bkz. Zek.1:2,Zek.1:15.
7:13 Bkz. Zek.1:3’e ait not.
7:14 Onları... dağıttım Antlaşmaya itaatsizliğin sonucunda gerçekleşen lanetlerden biridir (bkz. Yas.28:36-37,Yas.28:64-68; Yas.28:64’e ait not). fırtına Bkz. Yşa.40:24. ülke... ıssız Bkz. Yas.28:41-42,Yas.28:45-52. Güzelim ülkeyi Bkz. Mez.106:24 ve ilgili not.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş