Zekeriya 6

6
Sekizinci Görüm: Dört Savaş Arabası
1Yine gözlerimi kaldırıp baktım, iki tunç dağın arasından çıkıp gelen dört savaş arabası gördüm. 2 Birinci savaş arabasının kızıl, ikincisinin siyah, 3üçüncüsünün beyaz, dördüncüsünün benekli atları vardı. Atların hepsi güçlüydü. 4Benimle konuşan meleğe, “Bunlar ne, efendim?” diye sordum.
5 Melek şöyle karşılık verdi: “Bunlar bütün dünyanın Rabbi'ne hizmet ettikleri yerden çıkan göğün dört ruhudur[a]. 6Siyah atların çektiği savaş arabası bölgenin kuzeyine, beyaz atlarınki batıya, benekli atlarınki de güneye doğru gidiyor.”
7Yola çıktıklarında güçlü atlar yeryüzünü dolaşmak üzere gitmek istiyorlardı. Melek, “Gidin, yeryüzünü dolaşın!” deyince, gidip yeryüzünü dolaştılar.
8Sonra melek bana seslendi: “Bak, bölgenin kuzeyine gidenler, orada öfkemi yatıştırdılar.”
Yeşu'ya Verilen Taç
9RAB bana şöyle seslendi: 10“Armağanları sürgünden dönenlerden –Babil'den gelen Helday, Toviya ve Yedaya'dan– al ve aynı gün Sefanya oğlu Yoşiya'nın evine git. 11Aldığın altınla gümüşten bir taç yaparak Yehosadak oğlu Başkâhin Yeşu'nun başına tak. 12 Ona Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor de: ‘İşte Dal adındaki adam! Bulunduğu yerde filizlenecek ve RAB'bin Tapınağı'nı kuracak. 13Evet, RAB'bin Tapınağı'nı kuracak olan odur. Görkemle kuşanacak, tahtında oturup egemenlik sürecek. Tahtında oturan kâhin olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak.’ 14Helday'ın[b], Toviya'nın, Yedaya'nın, Sefanya oğlu Yoşiya'nın[c] anısına taç RAB'bin Tapınağı'na konulacak. 15Uzaktakiler de gelip RAB'bin Tapınağı'nın yapımında çalışacak. Böylece beni size Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız. Tanrınız RAB'bin sözüne özenle uyarsanız bütün bunlar gerçekleşecektir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 iki... dağın arasından Siyon Dağı ile Zeytin Dağı olabilir (krş. Yoe.3:2 ve ilgili not). tunç Muhtemelen cezayı simgeler (krş. Say.21:9). dört savaş arabası Tanrısal yargının aracıları olan melekler (Zek.6:5).
6:2-3 Atlar, dünyada görülecek çeşitli tanrısal yargıları simgeler (bkz. Zek.6:8’e ait not; ayrıca bkz. Va.6:1-8; Va.6:2’ye ait not).
6:4 Bunlar Atlı savaş arabaları.
6:5 bütün dünyanın Rab’bine Bkz. Zek.14:9’a ait not. ruhudur İbranicesi’nden “rüzgârıdır” diye de çevrilebilir. dört ruhudur Bkz. Zek.6:1’e ait not.
6:1-8 Ayrıntılarda farklılıklar bulunmakla birlikte, atların sıralaması ve renkleri birinci görümle bağlantılıdır (Zek.1:7-17). RAB bir kez daha tarihe yön veren olayların hâkimi olarak tanımlanır; İsrail’e zulmeden uluslara galip gelecektir.
6:8 Burada İsrail’in Babil’e karşı kazandığı zaferden söz ederken Babil’in kuzeyde yenilgiye uğratıldığının belirtilmesinin nedeni, İsrail’in ve Yeruşalim’in en savunmasız yönünün kuzey olması ve dolayısıyla düşmanlarının birçoğunun İsrail’i bu yönden istila etmesidir (bkz. Zek.2:6’ya ait not). İsrail, tüm düşmanları karşısında RAB’bin sayesinde direnç gösterebilecektir. öfkemi yatıştırdılar Bkz. Zek.1:15.
6:11 altınla gümüşten Tapınak için verilen armağanlar (krş. Ezr.6:5; Hag.2:8). taç Sözcük İbranice’de, Va.19:12’de söz edilen görkemli taç ile aynıdır. Başkâhine taç giydirilmesi, Kral-Kâ-hin Mesih’in taç giymesine ve egemenliğinin başlamasına ilişkindir (bkz. Zek.6:12-13; krş. Mez.110:4; İbr.7:1-3).
6:12 İş te... adam! Krş. Yu.19:5. Dal Bkz. Zek.3:8’e ait not. HemAramice Targum’da (genişletilmiş Eski Antlaşma çevirisi), hem Yeruşalim Talmudu’nda (Yahudiler’in dinsel öğreti kitabı) hem de Midraş’ta (Yahudilik uygulamalarının açıklaması) bu ayet Mesih’le ilişkili olarak ele alınır. RAB’bin Tapınağı’nı Krş. Yşa.2:2-3; Hez.40-43. bölümler; Hag.2:6-9. Zerubbabil, 4. bölümde adı geçen tapınağı tamamlayacağına göre (krş. Zek.4:9), buradaki tapınak Mesih’in bin yıl sürecek egemenliğindeki tapınağı ifade ediyor olmalıdır (bkz. Hez.40-48. bölümler).
6:13 Bkz. Zek.4:12-14’e ait not. kuşanacak Bkz. Mez.109:29’a ait not. tahtında Bkz. 2Sa.1:10-11,2Sa.1:16; Yşa.9:7; Luk.1:32 ve ilgili notlar. Tahtında oturan kâhin Davut soyundan gelecek olan Kral Mesih aynı zamanda bir kâhin olacaktır. İkisi Muhtemelen kraliyet ve kâhinlik görevleri. Bu ikisinin bir arada olması normalde İsrail’de olası değildi. Bu nedenle Kumran topluluğundakiler, biri başkâhin öbürü Davut soyundan olan iki ayrı Mesih’i bekliyordu. Ancak bu iki görev ve işlev İsa Mesih’te birleşecektir (krş. Mez.110; İbr.7. bölüm).
6:14 Helday’ın Peşitta’da “Helday” (Zek.6:10), Masoretik metinde “Helem” diye geçer. Yoşiya’nın Peşitta’da “Yoşiya” (Zek.6:10), Masoretik metinde “Hen” diye geçer. “Hen”, Yoşiya’nın öbür adı olabilir.
6:9-15 Dördüncü ve beşinci görüm başkâhin ve halkın (Davut soyundan olan) önderiyle ilgiliydi. Zekeriya, bu iki görümü KralKâhin Mesih’le ilişkilendirmektedir.
6:15 Uzaktakiler de... çalışacak Krş. Yşa.60:4-7.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş