Zekeriya 9

9
İsrail'in Düşmanlarına Yargı
1 Bildiri: RAB'bin sözü Hadrak ülkesine ve Şam Kenti'ne yöneliktir.
Çünkü insanların, özellikle bütün İsrail oymaklarının gözü RAB'be çevrilidir.
2 Bu söz Hadrak sınırındaki Hama'ya,
Çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir.
3Sur kendine bir kale yaptı;
Toprak kadar gümüş
Ve sokaktaki çamur kadar altın biriktirdi.
4Ama Rab onun mal varlığını alıp götürecek;
Denizdeki gücünü yok edecek
Ve ateş kenti yiyip bitirecek.
5 Aşkelon bunu görünce korkacak;
Gazze acıdan kıvranacak,
Ekron da öyle, çünkü umudu sönecek.
Gazze kralını yitirecek,
Aşkelon ıssız kalacak.
6Aşdot'ta melez bir halk oturacak,
Filistliler'in gururunu kıracağım.
7Ağızlarından kanı alınmamış eti,
Dişlerinin arasından yasak yiyecekleri alacağım.
Sağ kalanlar Tanrımız'a bağlanacak
Ve Yahuda oymağında bir boy sayılacak.
Ekron Yevuslular gibi olacak.
8Akın eden ordulara karşı
Evimin çevresinde ordugah kuracağım.
Hiçbir kıyıcı
Bir daha halkımın üzerinden geçmeyecek,
Çünkü artık halkımı ben gözetiyorum.
Vaat Edilen Kral
9 Ey Siyon kızı, sevinçle coş!
Sevinç çığlıkları at, ey Yeruşalim kızı!
İşte kralın!
O adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür.
Eşeğe, evet, sıpaya,
Eşek yavrusuna binmiş sana geliyor!
10 Savaş arabalarını Efrayim'den,
Atları Yeruşalim'den uzaklaştıracağım.
Savaş yayları kırılacak.
Kralınız uluslara barışı duyuracak,
Onun egemenliği bir denizden bir denize,
Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak.
11Size gelince,
Sizinle yaptığım kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma uyarınca,
Sürgündeki halkınızı
Susuz çukurdan çıkarıp özgür kılacağım.
12Kalenize dönün,
Ey siz, umut sürgünleri!
Bugün bildiriyorum ki,
Size yitirdiğinizin iki katını vereceğim.
13Yahuda'yı yayımı gerer gibi gereceğim
Ve Efrayim'i ok gibi ona dolduracağım.
Oğullarını Grekler'e karşı uyandıracağım, ey Siyon
Ve seni bir savaşçının kılıcı gibi yapacağım.
Rab Gelecek
14O zaman RAB halkının üzerinde görünecek,
Oku şimşek gibi çakacak.
Egemen RAB boru çalacak
Ve güney fırtınalarıyla ilerleyecek.
15Onları Her Şeye Egemen RAB koruyacak.
Düşmanlarını yok edecek
Ve sapan taşlarıyla yenecekler.
Şarap içmiş gibi içip gürleyecek
Ve kurban kanı serpmekte kullanılan çanaklar gibi sunağın köşelerine dolacaklar.
16O gün Tanrıları RAB
Sürüsü olan halkını kurtaracak.
O'nun ülkesinde taç mücevherleri gibi parlayacaklar.
17Ne yakışıklı ve güzel olacaklar!
Delikanlılar tahılla,
Genç kızlar yeni şarapla güçlenecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1 Bildiri Bkz. Zek.12:1; Hab.1:1’e ait not. RAB’bin sözü Bkz. Zek.1:1; Zek.12:1; Hoş.1:1 ve ilgili not. Hadrak Asi Irmağı kıyısındaki Hama’nın kuzeyinde bulunan Hatarikka (bkz. Zek.9:2). Şam Kenti’ne Aramlılar’ın önde gelen kent devleti (bkz. Yşa.17:1’e ait not). gözü... RAB’be çevrilidir Düşmanlarından kurtarması için.
9:2 Hama’ya Tıpkı Hadrak ve Şam gibi Hama da yargılanacaktır (bkz. Yşa.10:9 ve ilgili not). Sur ve Sayda Fenike’nin (günümüzde Lübnan) kıyı kentleri (bkz. Zek.9:3-4; Yşa.23:1-2,Yşa.23:4,Yşa.23:12 ve ilgili notlar; bu kentlere verilen cezalar, Hez.26:3-14; Hez.28:20-24; Amo.1:9-10).
9:3 kale Bu sözcüğün İbranice karşılığı ile “Sur Kenti’nin” İbranicesi ( ‘kaya’ anlamına gelir) arasında bir sözcük oyunu yapılır. Bu kale, Sur’a bağlı adacık üzerindedir (Yşa.23:4; Hez.26:5). Toprak kadar gümüş... çamur kadar altın Krş. 1Kr.10:21,1Kr.10:27. Sur Kenti ticaret merkeziydi ve halkı yüksek refah içindeydi (bkz. Yşa.23:2-3,Yşa.23:8,Yşa.23:18; Hez.26:12; Hez.27:3-27,Hez.27:33; Hez.28:4-5,Hez.28:7,Hez.28:12-14,Hez.28:16-18).
9:4 Denizdeki gücünü Ticarette deniz yolunu (Akdeniz’i) kullanması, Sur Kenti’nin zenginleşmesine büyük katkı sağlamıştı.
9:5 Aşkelon... Gazze... Ekron Filist’in beş büyük kentinden üçü. umudu sönecek Filist’in en kuzeydeki kenti Ekron acı çeken ilk yer olacak, Sur Kenti düşmana set oluşturmada aciz kalınca kurtuluş umudunu tümden yitirecekti.
9:6 melez bir halk Sürgünden sonraki dönemden söz ediliyor (Neh.13:23-24). Aşdot’ta Filist’in dördüncü büyük kenti (bkz. Amo.1:8). Filistliler’in Bkz. Yar.11:13-14’ e ait not.
9:5-7 Nebukadnessar Sur Kenti’ni on üç yıl kuşatmış ama ele geçirememişti; sonunda kent Nebukadnessar’la bir antlaşma yaptı. Büyük İskender’in İÖ 332’ de o ana kadar bozguna uğramamış olan Sur’u (Zek.9:3-4; özellikle ada kalesini) sadece yedi ayda bozguna uğratması Filist halkı arasında büyük korku yaratacaktı. İskender ada kalesini bozguna uğratabilmek için kıyıda yıkılmış binaların molozlarını kullanarak adaya yaklaşık 1 km uzunluğ unda ve 200 m genişliğinde inşa ettiği yol bugün de duruyor (bkz. Hez.21:1-28:19’ a ait notlar).
9:7 kanı Putperestlerin sundukları kurban kanı. yasak yiyecekleri Dinsel açıdan kirli sayılan yiyecekler. Yevuslular Yeruş alim’in bu eski sakinleri Yahuda halkına karışmışlardı (örn. Aravna, 2Sa.24:16-24; bkz. Yar.10:16 ve 2Sa.5:6’ya ait notlar). Aynı durum Filistliler’den geriye kalanlar için de geçerli olacaktı.
9:1-8 RAB’bin savaşçı olarak güneyden Yeruşalim’e doğru ilerleyerek İsrail’in düşmanlarını (Filistliler’i,Aramlılar’ı ve Fenikeliler’i) yok etmesi tasvir edilir. Bazı yorumculara göre Tanrı İsrail’in düşmanlarını Büyük İskender aracılığıyla bozguna uğratmıştır (İÖ 333-332).
9:8 Akın eden ordulara karşı evimin çevresinde ordugah kuracağım Bkz. Zek.2:5. Büyük İskender İÖ 332’ de bu bölgede yaptığı fetihler sırasında Yeruşalim Kenti’ne ve dolayısıyla tapınağa girmeyecektir. kıyıcı Bu sözcüğün İbranicesi “angaryacı” olarak da çevrilir (örn. Çık.3:7 ve Çık.5:6,Çık.5:10’da).Aynı sözcüğün burada kullanılması, Mısır’daki kölelik dönemini anımsatmak amacıyladır. gözetiyorum Bkz. Çık.3:7; Mez.32:8; 121.
9:9 Bkz. Mat.21:7’ye ait not; Yu.12:15. Siyon Kızı... Yeruşalimkızı Yeruşalim kişileştirilmiştir (bkz. 2Kr.19:21’e ait not). kralın Davut soyundan gelen Kral Mesih’in. adil Bkz. 2Sa.23:3-4; Mez.4:1; Mez.72:1-3; Yşa.9:7; Yer.23:6 ve ilgili notlar. alçakgönüllüdür Krş. Yşa.53:2-3,Yşa.53:7; Mat.11:29. Eşek yavrusuna binmiş Zek.9:10’ daki savaş atlarının aksine barışı çağrıştıran bir hayvan olan eşek, atlar yaygın olarak kullanılmadan önce kraliyet bineği olarak kullanılırdı (bkz. Hak.10:4; Hak.12:14; 2Sa.16:2). Davut ve oğullarının zamanında da krallar katırlara binerdi (bkz. 2Sa.13:29 ve ilgili not).
9:10 Barışın yaşanacağı dönemle ilgili öngörüler (bkz. Yşa.2:4; Yşa.9:5-7; Yşa.11:1-10; Mik.5:10-11). uluslara barışı Tarihte ilk ve son defa yaşanacak kalıcı barış söz konusudur. Kral Mesih, İbrahim’e ve Davut’a verilen vaatleri son ve kalıcı şekilde yerine getirerek evrensel bir barış krallığı kuracaktır (krş. Zek.14:16; bkz. Yar.12:2-3 ve ilgili not; ayrıca bkz. 2Sa.7:1 0-16; Mez.2:2; 89; 132; Yşa.9:6-7 ve ilgili notlar). bir denizden bir denize Mesih’in yönetimi evrensel nitelikte olacaktır (bkz. Mez.22:27-28 ve ilgili notlar; Mez.72:8-11; Mez.72:8’e ait not; Yşa.45:22; Yşa.52:10; Yşa.66:18).
9:11 kurban kanıyla yürürlüğe girmiş antlaşma Muhtemelen Sina Dağı’nda yapılan antlaşma (Çık.24:3-8).
9:12 Kalenize Yeruşalim (Siyon) ve çevresi veya Tanrı’nın kendisi (krş. Zek.2:5). umut Babil sürgünündeki Yahudiler’in umudu, Tanrı’nın kendilerini sürgünden kurtarıp Yeruşalim’e kavuşturacağına ve nihai olarak kurtuluş sağlayacak Mesih’i göndereceğine dair vaatlerini yerine getirmesiydi (bkz. Zek.9:9-10,Zek.9:13).
9:13 Oğullarını... ey Siyon Makabeler’in yapacaklarından söz edilmektedir (bkz. Dan.11:34’e ait not). Grekler Büyük İskender’in imparatorluğunun parçalanmasının ardından ortaya çıkacak Suriyeli Selukidler’den söz edilmektedir.
9:14 Rab’bin gelişini haber veren belirtiler (bkz. Çık.19:16-19; Çık.19:16’ya ait not; Hak.5:4-5; Hab.3:3 ve ilgili not).
9:15 Bu bildiri, İÖ yaklaşık 160’ta Makabeler döneminde kısmen gerçekleşir; nihai olarak dünyanın son günlerinde görülecek sıkıntı döneminde gerçekleşecektir. kan serpmekte kullanılan çanaklar Bkz. Çık.27:1-3; Çık.27:3’e ait not; Lev.4:6-7.
9:16 O gün Bkz. Zek.2:11’e ait not.
9:1-14:21 Bu bölümler 9-11 ve 12-14 olmak üzere ikiye ayrılır. 9-14. bölümler, tarihsel kısım olan 1-8. bölümlerin teolojik temelini oluşturur.

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş