Zekeriya 9:2

2 Bu söz Hadrak sınırındaki Hama'ya,
Çok becerikli olmasına karşın Sur ve Sayda kentlerine de yöneliktir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-14:21 Bu bölümler 9-11 ve 12-14 olmak üzere ikiye ayrılır. 9-14. bölümler, tarihsel kısım olan 1-8. bölümlerin teolojik temelini oluşturur.
9:1-8 RAB’bin savaşçı olarak güneyden Yeruşalim’e doğru ilerleyerek İsrail’in düşmanlarını (Filistliler’i,Aramlılar’ı ve Fenikeliler’i) yok etmesi tasvir edilir. Bazı yorumculara göre Tanrı İsrail’in düşmanlarını Büyük İskender aracılığıyla bozguna uğratmıştır (İÖ 333-332).
9:2 Hama’ya Tıpkı Hadrak ve Şam gibi Hama da yargılanacaktır (bkz. Yşa.10:9 ve ilgili not). Sur ve Sayda Fenike’nin (günümüzde Lübnan) kıyı kentleri (bkz. Zek.9:3-4; Yşa.23:1-2,Yşa.23:4,Yşa.23:12 ve ilgili notlar; bu kentlere verilen cezalar, Hez.26:3-14; Hez.28:20-24; Amo.1:9-10).

Videolar

Zekeriya Girişi

Zekeriya Kitabı iki ana bölümden oluşur:

1) 1-8 bölümleri İ.Ö. 520-518 yılları arasında Peygamber Zekeriya'nın Tanrı'dan aldığı peygamberlikleri içerir. Bu peygamberliklerin çoğu görüm şeklindedir. Yeruşalim'de düzenin yeniden kurulacağını, tapınağın yeniden yapılacağını, Tanrı halkının kutsanacağını dile getirir.
2) 9-14 bölümleri beklenen Mesih'in geleceğinden ve son yargıdan söz eder.

Ana Hatlar:

1:1-8:23 Uyarı ve umut bildirileri
9:1-8 İsrail'in komşuları cezalandırılıyor
9:9-14:21 Gelecek gönenç ve barış
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş