Yeremya 31:31-34

31 “İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla
Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor” diyor RAB,
32“Atalarını Mısır'dan çıkarmak için
Ellerinden tuttuğum gün
Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.
Onların kocası[a] olmama karşın,
Bozdular o antlaşmamı” diyor RAB.
33 “Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla
Yapacağım antlaşma şudur” diyor RAB,
“Yasamı içlerine yerleştirecek,
Yüreklerine yazacağım.
Ben onların Tanrısı olacağım,
Onlar da benim halkım olacak.
34Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini,
‘RAB'bi tanıyın’ diye eğitmeyecek.
Çünkü küçük büyük hepsi
Tanıyacak beni” diyor RAB.
“Çünkü suçlarını bağışlayacağım,
Günahlarını artık anmayacağım.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1-33:26 Yeremya’nın “teselli kitabı” olarak adlandırılan bu kısımda, hem İsrail (kuzey krallığı) hem de Yahuda (güney krallığı) krallıklarının nihai olarak gönence kavuşturulacağı ve Tanrı’nın tüm halkı için geleceğin umut verici olduğu bildirilmektedir (bkz. Yer.3:14-18; Yer.16:14-15; Yer.23:3-8; Yer.24:4-7; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
30:1-31:40 Peygamberin sözleri, Tanrı’nın bir gün halkını kurtaracağına inandığını yansıtır.
31:1-40 Bu ayetlerde, RAB’bin halkını eski gönence kavuşturacağına ilişkin (Yer.30:1’de başlayan) vaatleri işlenmektedir. RAB sırasıyla, (1) halkın tümüne (Yer.31:1); (2) gönence kavuşturulan İsrail Krallığı’na (Yer.31:2-22); (3) gönence kavuşturulan Yahuda Krallığı’na (Yer.31:23-26) ve (4) İsrailliler ile Yahudalılar’a (Yer.31:27-40) hitap eder (Yer.31:27,Yer.31:31,Yer.31:38).
31:31-34 Bkz. Hez.11:19-20; Hez.36:24-27; Yşa.55:3-5; Yşa.61:8-9; Rom.11:25-27. Yeni antlaşmanın özeti. Bu antlaşmanın asıl sahibi hem İsrail hem de Yahuda halkıdır (bkz. Yer.31:31; Yer.3:16-18); kilise, Yar.12:1-3’teki ‘bütün ulusların kutsanacağı’ vaadi aracılığı yla yeni antlaşmanın kurtuluşla ilgili unsurlarına sahip olur. Yeni antlaşma, koşulsuz bir antlaşmadır (Yar.31:31). Bu antlaşma sadece eski olanın yenilenmiş hali değildir, eski olanın yerini almış antlaşmadır. Yeni antlaşma hem bireyin hem de İsrail’in ulusal kurtuluşunu (yenilenmesini) içerir (bkz. Yer.32:33). Bütün İsrailliler’i kapsar (Yer.31:34). Bu kurtuluş aslında halkın RAB’bi tanıması, RAB ile halk arasındaki ilişkinin yeniden kurulması ve günahların bağış lanması anlamındadır. Bütün bu bereketler, Kutsal Ruh aracılığıyla gerçekleşecektir (bkz. Hez.36:24-27). İbrahim’le yapılan antlaşmadaki hem ruhsal hem de fiziksel kutsamalar, hem de antlaşmaların vaatleri, yeni antlaşmada yerine gelir. Yeni antlaşma, eskisini tamamlayarak ve amacını yerine getirerek onu geçersiz kılar (krş. Mat.5:17; Rom.3:31; Rom.8:1-4, İbr.7-10. bölümler).
31:31 İsrail halkıyla ve Yahuda halkıyla Tanrı’nın yeniden birleşmiş halkı (ayrıca bkz. Yer.3:16-18 ve ilgili not). Yeni bir antlaşma Eski antlaşma kan akıtmakla yürürlüğe girmişti (kurban, Çık.24:4-8), yeni antlaşma da Mesih’in kutsal kanının çarmıhta akıtılmasıyla (ebedi kurban) yürürlüğe girecekti (bkz. Mat.26:28; Mar.14:24; Luk.22:20; 1Ko.11:25; 2Ko.3:6; İbr.9:15; İbr.12:24). yapacağı m Bkz. Yer.34:18-20’ye ait notlar; Yar.15:18.Antlaşmayı insan değil, Tanrı, tek taraflı ve koşulsuz olarak yapacaktı. günler geliyor Bkz. Yer.31:27,Yer.31:38.
31:32 Ellerinden tuttuğum Bkz. Hoş.11:3-4. Onlarla yaptığım antlaşmaya Bkz. Yer.7:21-24; Yer.11:1-8; Çık.19:4-6. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma, Mesih’in ölümüyle yeni antlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren “Eski Antlaşma” (2Ko.3:14) veya “ilk antlaşma” (İbr.8:7; İbr.9:15,İbr.9:18) olarak anılmaya başladı. Onların kocası olduğum Bkz. Yer.3:14 ve ilgili not. Bozdular o antlaşmamı Bkz. Yer.11:10.
31:33 İsrail halkıyla Burada hem İsrail hem de Yahuda halkı söz konusudur (bkz. Yer.31:31; Yer.3:16-18). Yasamı içlerine yerleştirecek Bkz. Yas.6:6; Yas.11:18; Yas.30:14; Hez.11:19; Hez.18:31; Hez.36:26-27; ayrıca bkz. Yer.9:13; Yas.4:8; Yas.11:32. İçlerine... yüreklerine yazacağım Bkz. Çık.24:4; Çık.31:18; Çık.32:15-16; Çık.34:28-29; Yas.4:13; Yas.5:22; Yas.9:9,Yas.9:11; Yas.10:4. Yazılı olanın geçiciliği ile yaşamları etkin bir şekilde yönlendirecek yürek değişiminin kalıcılığı karşılaştırılmaktadır. onların Tanrısı... benim halkım Bkz. Yer.30:22 ve ilgili not; krş. Mat.5:17; Rom.3:31; Rom.8:1-4.
31:34 kimse komşusunu... eğitmeyecek RAB insanlık için amaçladıklarını tamamen gerçekleştirdiğinde, RAB hakkındaki gerçek bilgi herkes tarafından bilinecektir (bkz. Yer.5:4-5; ayrıca bkz. Yer.32:38-40; Yşa.54:13; Hez.11:19-20; Hez.36:25-27; İbr.10:19-22). tanıyın Bkz. Çık.6:3; krş. Yer.2:8; Yer.4:22; Yer.5:4; Hoş.4:6. suçlarını bağış layacağım Yeni antlaşmanın olağanüstü sonuçlarından biri (bkz. İbr.10:14-17).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş