Yeremya 4

4
1“Eğer geri dönersen, ey İsrail,
Eğer bana geri dönersen” diyor RAB,
“İğrenç putlarını gözümün önünden uzaklaştırır,
Bir daha yoldan sapmazsan;
2‘RAB'bin varlığı hakkı için’ diyerek
Sadakatle, adaletle, doğrulukla ant içersen,
Uluslar O'nun aracılığıyla kutsanacak,
O'nunla övünecekler.”
3 RAB Yahuda ve Yeruşalim halkına şöyle diyor:
“İşlenmemiş toprağınızı sürün,
Dikenler arasına ekmeyin.
4Ey sizler, Yahuda halkı ve Yeruşalim'de yaşayanlar,
Kendinizi RAB'be adayın,
Bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın[a].
Yoksa yaptığınız kötülüklerden ötürü
Öfkem ateş gibi yağacak,
Her şeyi yiyip bitirecek
Ve söndüren olmayacak.”
Kuzeyden Gelecek Yıkım
5“Yahuda'da duyurun,
Yeruşalim'de ilan edin,
‘Ülkede boru çalın!’ deyin,
‘Toplanın’ diye haykırın,
‘Surlu kentlere kaçalım!’
6Siyon'a giden yolu gösteren
Bir işaret koyun!
Güvenliğiniz için kaçın!
Durmayın!
Üzerinize kuzeyden felaket,
Büyük yıkım getirmek üzereyim.”
7Aslan ininden çıktı,
Ulusları yok eden yola koyuldu.
Ülkenizi viran etmek için
Yerinden ayrıldı.
Kentleriniz yerle bir edilecek,
İçlerinde yaşayan kalmayacak.
8Onun için çula sarının,
Dövünüp haykırın,
Çünkü RAB'bin kızgın öfkesi üzerimizden kalkmadı.
9“O gün” diyor RAB,
“Kral da önderler de yılacak,
Kâhinler şaşkına dönecek,
Peygamberler donakalacak.”
10O zaman, “Ah, Egemen RAB” dedim, “ ‘Esenlikte olacaksınız’ diyerek bu halkı da Yeruşalim'i de tam anlamıyla aldattın. Çünkü kılıç boğazımıza dayandı.”
11O zaman bu halka ve Yeruşalim'e, “Çöldeki çıplak tepelerden halkıma doğru sıcak bir rüzgar esiyor, ama harman savurmak ya da ayırmak için değil” denecek, 12“Benden gelen bu rüzgar çok daha güçlü olacak. Şimdi bu halka yargılarımı bildiriyorum.”
13İşte düşman bulut gibi ilerliyor;
Savaş arabaları kasırga sanki,
Atları kartallardan daha çevik.
Vay başımıza! Mahvolduk!
14Ey Yeruşalim, yüreğini kötülükten arındır ki,
Kurtulasın.
Ne zamana dek yüreğinde kötü düşünceler barındıracaksın?
15Dan'dan bir ses bildiriyor,
Efrayim dağlarından kötü haber duyuruyor!
16“Uluslara duyurun,
Yeruşalim'e bildirin:
‘Uzak bir ülkeden gelen ordu çevresini kuşatacak,
Yahuda kentlerine karşı
Savaş naraları atacaklar.
17Bir tarlayı koruyanlar gibi
Kuşatacaklar Yeruşalim'i.
Çünkü Yeruşalim bana başkaldırdı’ ” diyor RAB.
18“Kendi davranışların, kendi yaptıkların
Başına gelmesine neden oldu bunların.
Cezan bu.
Ne acı!
Nasıl da yüreğine işliyor!”
19Ah, içim, içim!
Acıdan kıvranıyorum.
Ah, yüreğim, yüreğim çarpıyor.
Sessiz duramıyorum!
Çünkü boru sesini, savaş naralarını işittim!
20Felaket felaketi izliyor,
Bütün ülke viran oldu.
Bir anda çadırlarım,
Perdelerim yok oldu.
21Ne zamana dek düşman sancağını görmek,
Boru sesini duymak zorunda kalacağım?
22“Halkım akılsızdır,
Beni tanımıyor.
Aptal çocuklardır,
Akılları yok.
Kötülük etmeyi iyi bilir,
İyilik etmeyi bilmezler” diyor RAB.
23Ben Yeremya yere baktım, şekilsizdi, boştu,
Göğe baktım, ışık yoktu.
24Dağlara baktım, titriyorlardı,
Bütün tepeler sarsılıyordu.
25Baktım, insan yoktu,
Gökte uçan bütün kuşlar kaçmıştı.
26Baktım, verimli toprak çöle dönmüş,
Bütün kentler yıkılmıştı.
Bütün bunlar RAB'bin yüzünden,
O'nun kızgın öfkesi yüzünden olmuştu.
27RAB diyor ki,
“Bütün ülke viran olacak,
Ama onu büsbütün yok etmeyeceğim.
28Bu yüzden yeryüzü yasa gömülecek,
Gök kararacak;
Çünkü ben söyledim, ben tasarladım.
Fikrimi değiştirmeyecek,
Verdiğim karardan dönmeyeceğim.”
29Her kentin halkı,
Atlılarla okçuların gürültüsünden kaçıyor.
Kimi çalılıklara giriyor,
Kimi kayalıklara tırmanıyor.
Bütün kentler terk edildi,
Oralarda kimse yaşamıyor.
30Ey sen, viran olmuş kent,
Kırmızı giysiler giymekle,
Altın süsler bezenmekle,
Gözüne sürme çekmekle ne elde edeceksin?
Kendini böyle güzelleştirmen boşuna.
Oynaşların seni küçümsüyor,
Canını almak istiyorlar.
31Sancı çeken kadının haykırışını,
İlk çocuğunu doğuran kadının çektiği acıyı,
Ellerini uzatmış, soluğu kesilmiş Siyon kızının,
“Eyvah! Katillerin karşısında bayılıyorum”
Diye haykırdığını işitir gibi oldum.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-6:30 Bunlar, Yeremya’nın Yoşiya’nın krallığı döneminde Tanrı’dan aldığı ilk sözlerdir (Yer.3:6). Bu kısmın ana teması, halkın Tanrı’ya sırt çevirmesinden (2-5. bölümler) ötürü Tanrı tarafından yabancı uluslar aracılığıyla cezalandırılmasıdır (6. bölüm).
3:6-6:30 Tanrı, Yahuda halkının sadakatsizliğini (Yer.3:6-5:31) Babilliler aracılığıyla cezalandıracaktır (6. bölüm).
4:2 RAB’bin varlığı hakkı için Bkz. Yar.42:15’e ait not. Uluslar O’nun aracılığıyla kutsanacak Tanrı’nın İbrahim’e verdiği olağanüstü vaadi hatırlatır (bkz. Yar.12:2-3 ve ilgili not). İsrail’in kurtuluşu, öbür ulusların da kutsanacağının, yani kurtuluşa kavuş acağının göstergesidir (bkz. Rom.11:12-32 ve ilgili notlar).
4:3 İş lenmemiş toprağınızı sürün Krş. Hoş.10:12.
4:4 Kendinizi RAB’be adayın, bunu engelleyen her şeyi yüreğinizden uzaklaştırın İbranice’den birebir çevirisi: “Kendinizi de yüreğinizi de RAB için sünnet edin.” (bkz. Yer.6:10 ve ilgili not; Yer.9:26; ayrıca bkz. Yar.17:10 ve ilgili not; Yas.10:16; Yas.30:6; krş. Rom.2:29 ve ilgili not). Öfkem ateş gibi... söndüren olmayacak Bkz. Yer.21:12; ayrıca bkz. Amo.5:6 ve ilgili not.
4:5-31 Tanrı, tövbe etmeyen halkını kuzeyden gelecek işgalciler aracılığıyla cezalandıracaktır (bkz. 6. bölüm).
4:5 boru çalın Yaklaşan felakete karşı uyarmak amacıyla (bkz. Yer.6:1; ayrıca bkz. Yoe.2:1’e ait not). Surlu kentlere kaçalım Kırsal bölgelerde yaşayanlar, düşmandan kaçmak için en yakın surlu kente sığınırdı (bkz. Yer.8:14; Yer.34:7).
4:6 Bir işaret koyun Bkz. Yşa.5:26’ya ait not. kuzeyden felaket Bkz. Yer.1:14; Yer.6:22. Babilliler (bkz. Yer.25:9; Yşa.41:25 ve ilgili notlar). Büyük yıkım Bkz. Yer.6:1.
4:7 Aslan Babil’in simgelerinden (bkz. Yer.2:15’e ait not). ulusları yok eden Genelde Babil’i tanımlayan bir ifadedir (Yer.6:26; Yer.15:8; Yer.48:8,Yer.48:32; krş. Persler’le müttefikleri, Yer.51:1,Yer.51:48,Yer.51:53,Yer.51:56). Kentleriniz... yaşayan kalmayacak Bkz. Yer.4:25; Yer.46:19.
4:8 çula Bkz. Yar.37:34’e ait not.
4:9 O gün Bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20’ye ait not. Kral da önderler de... Kâhinler... Peygamberler Bkz. Yer.1:18’e ait not.
4:10 Esenlikte olacaksınız Bu vaatte bulunan Tanrı değildi, sahte peygamberlerdi (bkz. Yer.14:13; Yer.23:17; ayrıca bkz. Yer.6:13-14). aldattın Sahte peygamberlerin Yahuda Krallığı’nda geleceğe ilişkin bildirilerde bulunmalarına izin vererek (bkz. örn. 1Kr.22:20-23; 1Kr.22:23’e ait not).
4:11-12 harman savurmak Bkz. Rut.1:22’ye ait not.
4:13 bulut gibi ilerliyor Krş. Hez.38:16. Savaş arabaları kasırga sanki Bkz. 2Kr.2:11; 2Kr.6:17; Mez.68:17; Yşa.66:15. Atları kartallardan daha çevik Bkz. Hab.1:6,Hab.1:8; ayrıca bkz. Yas.28:49-50.
4:14 Yeruşalim Tüm ulusun temsilcisi olarak Yahuda Krallığı’nın başkentine seslenilmektedir. arındır Bkz. Yer.2:22 ve ilgili not. kötü düşünceler Bkz. Yşa.59:7.
4:15 Dan’dan Yeruşalim’e oldukça uzakta, İsrail topraklarının kuzey sınırına yakın bir bölge (bkz. Yer.8:16). Efrayim Kuzeyden Yeruşalim’e çok yakın olan bir bölge. Peygamber, düşmanın kutsal kente doğru hızla ilerlemekte olduğunu anlatmak istemektedir.
4:16 Uzak bir ülkeden Babil’den. ordu... kuşatacak Bkz. Yşa.1:8.
4:17 Kuşatacaklar Bkz. Yer.1:15.
4:19-26 Yer.4:22 hariç, bu sözler Yeremya’ya aittir; sevdiği ülkenin ve halkının yakında yaşayacağı yıkım için ağıt yakmaktadır.
4:19 Bkz. Yer.10:19-20; Yer.49:24; Yer.50:43; ayrıca bkz. Eyü.37:1; Mez.38:10; Hab.3:16. boru sesini Bkz. Yer.4:5’e ait not.
4:20 Perdelerim yok oldu Perdeler genelde keçi kılından yapılırdı (bkz. Çık.26:7) ve soğuktan, yağmurdan korurdu. İfade burada ‘korunmasız kalma’ anlamındadır.
4:21 düşman sancağını... Boru sesini Bkz. Yer.4:5-6’ya ait notlar.
4:22 Beni tanımıyor Bkz. Yer.2:8. Halk ve önderleri en büyük günahı işlemişti (bkz. Yşa.1:2-3; Hoş.4:1-6). Aptal çocuklardır Tanrı’yı tanımayı reddetmenin sonucu olarak (krş. “ahmak”, Özd.1:7’ye ait not). Akılları yok Putperestlik sonuçta akılsızlıktır (bkz. Yer.5:21; Yer.10:8,Yer.10:14,Yer.10:21). Kötülük etmeyi iyi bilir, İyilik etmeyibilmezler İnsanın Tanrı’nın suretinde yaratılmasından kaynaklanan değeri, aklını, Tanrı’yı bilmek, O’na tapınmak ve itaat etmek için kullanmasındadır; ne yazık ki, insan bunun tam tersini yaparak, aklını ve becerisini daha kurnaz bir şekilde günah işlemek için kullanır (bkz. Mez.14:1-3; Mez.14:1’e ait not).
4:23-26 “Baktım” fiilinin sıkça tekrarlanması ve kullanılan kavramlar (gök, ışık, insanlar, kuşlar gibi), bu şiirin Yar.1. bölümle ilgili olduğunu gösterir. Peygamber, Babilliler’in şiddetli saldırısı sonrasında sevgili ülkesini yıkıntılar içinde görür; yaratılıştaki düzen tersine dönmüş gibidir.
4:24 Bkz. Nah.1:5. Tanrı’nın yargısı tüm yaratılışı sarsmaktadır.
4:26 verimli toprak Bkz. Yer.2:7’ye ait not. kızgın öfkesi Bkz. Yer.4:8; Yşa.13:13; Nah.1:6.
4:27 onu büsbütün yok etmeyeceğim Bkz. Yer.5:10,Yer.5:18; Yer.30:11; Yer.46:28. Tanrı kendi vaatlerine ve halkıyla yaptığı antlaşmaya sadık olduğu için (bkz. Giriş) İsrail’e vereceği ceza Yer.4:23-26’da tasvir edildiği kadar ağır olmaz.
4:28 Fikrimi değiştirmeyecek Bkz. Yer.18:7-10 ve ilgili not.
4:29 Surlu kentlerde yaşayan halk bile kendini güvende hissetmemektedir. Kimi... giriyor Bkz. Hak.6:2; 1Sa.13:6; Yşa.2:19, 21. terk edildi Krş. Yşa.62:4.
4:30 Yeruşalim, başka uluslarla kurduğu yararsız ittifaklardan ötürü burada zina eden bir kadın olarak betimlenir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255). sürme Bkz. 2Kr.9:30; Hez.23:40. Oynaşların İbranice metinde aynı sözcük, Samiriye ile Yeruşalim’in (bkz. Yer.2:25; Yer.3:1,Yer.3:7’ye ait notlar) yabancı uluslara ve onların tanrılarına olan düşkünlüklerini anlatmak için Hez.23:5, 7,9,20’de de geçer.
4:31 doğuran kadının Bkz. Yer.6:24; Yer.22:23; Yer.30:6; Yer.48:41; Yer.49:22,Yer.49:24; Yer.50:43; ayrıca bkz. Yer.4:19; Yşa.13:8 ve ilgili notlar. Siyon kızının Yeruşalim’in kişileştirilmiş hali (bkz. 2Kr.19:21’e ait not).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş