Hezekiel 38:16

16Ülkeyi kaplayan bir bulut gibi halkım İsrail'in üzerine yürüyeceksiniz. Son günlerde, ey Gog, seni ülkeme saldırtacağım. Öyle ki, ulusların gözü önünde kutsallığımı senin aracılığınla gösterdiğim zaman beni tanıyabilsinler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

38:1-39:29 İsrail’in gelecekte Davut soyunun yönetimi altında güçleneceği çağda gerçekleşecek büyük savaşta (37. bölüm), dünyanın güçlü ülkeleri bu yönetime son vermek için güçlerini birleştireceklerdir. Yeruşalim’e karşı toplanacak dev ordunun askerlerinin cesetleri vaat edilmiş topraklara serilecek ve bu topraklar düşman bölüklerine mezar olacaktır (krş. 39. bölüm). Bu savaşın sonucunda bütün uluslarla birlikte İsrail ulusu, RAB’bin (RAB’bin İbrahim, İshak ve Yakup’un soyundan çoğalttığı ulus olan) İsrail’le ilgili tasarısını devam ettirdiğini anlayacaktır. Bu savaşın tam olarak ne zaman gerçekleşeceği konusu tartışmalıdır. İki önemli görüş vardır: Mesih’in ikinci gelişinden önceki sıkıntı döneminin son aylarında veya bin yıllık egemenliğin sonunda (Va.20:8). Gog’a karşı üç bildiriden sonra (Va.38:1-13,Va.38:14-23; Va.39:1-16) büyük bir şölen betimlenir. Bu şölende düşman savaşçılar kurban edilen hayvanlara benzetilir (Va.39:17-20). Bu büyük savaş sayesinde bütün uluslar, Tanrı’nın kendi halkını korumaktan aciz olmadığını, İsrail’i sadakatsizliklerinden ötürü (Va.39:21-24) cezalandırıp sürgün ettiğini anlayacaktır.Ayrıca savaşın sonucunda, İsrail’in cezalandırılmasından sonra eski gönencine kavuşturulduğunu gören tüm uluslar, İsrail’in Tanrısı’nın gerçekten “Kutsal Olan” Tanrı olduğunu anlayacaklardır (Va.39:25-29).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş