Hezekiel 40

40
Yeni Tapınakla İlgili Görüm
1Sürgünlüğümüzün yirmi beşinci yılı, yılın başında, ayın onuncu günü, Yeruşalim Kenti'nin düşüşünün on dördüncü yılı, tam o gün RAB'bin eli beni yakalayıp oraya götürdü. 2 Görümde Tanrı beni İsrail ülkesine götürüp çok yüksek bir dağın üzerine koydu. Dağın güneyinde kente benzer yapılar vardı. 3 Tanrı beni oraya götürdü, tunca benzer bir adam gördüm. Elinde keten ip ve bir ölçü değneği tutarak kapının girişinde duruyordu. 4Bana, “İnsanoğlu, gözlerinle gör, kulaklarınla işit, sana göstereceğim her şeye dikkat et” dedi, “Sen bunun için buraya getirildin. Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat.”
Doğu Kapısı
5 Tapınağı çepeçevre kuşatan bir duvar gördüm. Adamın elindeki ölçü değneğinin uzunluğu altı arşındı. Her arşına bir elin eni kadar uzunluk eklenmişti[a]. Adam duvarı ölçtü; kalınlığı ve yüksekliği bir ölçü değneği kadardı.
6Sonra doğuya bakan kapıya gitti, basamakları çıkıp kapı eşiğini ölçtü. Eni bir ölçü değneği kadardı[b]. 7Bekçi odalarının her birinin uzunluğu ve genişliği bir ölçü değneği kadardı. Odaların arasındaki duvarın kalınlığı beş arşındı. Tapınağa bakan eyvanın kapı eşiği bir ölçü değneği uzunluktaydı. 8Eyvanı ölçtü; 9genişliği sekiz arşın, kapı sövelerinin kalınlığı ikişer arşındı. Eyvan tapınağa bakıyordu. 10Doğu Kapısı'nın her yanında üçer bekçi odası vardı. Hepsi aynı ölçüdeydi. Odalar arasındaki duvarların ölçüsü de aynıydı.
11Adam kapının genişliğini ölçtü. Genişliği on, iç girişin genişliği on üç arşındı. 12Her bekçi odasının önünde bir arşın yüksekliğinde bir duvar vardı. Odalar kare şeklindeydi, kenarları altışar arşındı. 13Sonra girişleri karşı karşıya olan odaların arka duvarlarının arasını ölçtü; yirmi beş arşındı. 14Sütunları ölçtü, altmış arşındı[c]. Kapının çevresindeki avlu sütunlara kadar uzanıyordu. 15Kapı girişinden eyvanın sonuna kadarki uzaklık elli arşındı. 16Her iki yandaki bekçi odalarında, odalar arasındaki duvarlarda ve eyvanın çepeçevre duvarlarında içe bakan kafesli pencereler vardı. Bölme duvarları hurma ağacı motifleriyle kaplıydı.
Dış Avlu
17Adam bundan sonra beni dış avluya götürdü. Orada odalar ve dış avluyu çevreleyen taş yol vardı. Taş yol boyunca otuz oda vardı. 18Girişin iki yanındaki taş yolun genişliği kapıların uzunluğu kadardı. Bu aşağı taş yoldu. 19Avlunun genişliğini aşağı girişten iç avlunun girişine dek ölçtü. Doğu ve kuzeydeki uzaklık yüz arşındı.
Kuzey Kapısı
20Adam dış avlunun kuzeye bakan kapısının uzunluğunu ve genişliğini ölçtü. 21İki yandaki üçer bekçi odasının, aralarındaki duvarların ve eyvanın ölçüsü, birinci kapının ölçüsünün aynısıydı. Uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 22Pencerelerin, eyvanın, hurma ağacı motiflerinin ölçüsü, doğuya bakan kapının ölçüsünün aynısıydı. Oraya yedi basamakla çıkılıyordu, eyvan bunların karşısındaydı. 23Doğu Kapısı'na olduğu gibi, Kuzey Kapısı'na da bakan bir iç avlu kapısı vardı. Adam bu iki kapı arasındaki uzaklığı ölçtü, yüz arşındı.
Güney Kapısı
24Adam beni güneye doğru götürdü. Orada güneye bakan bir kapı gördüm. Adam kapının sövelerini ve eyvanı ölçtü. Ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. 25Öbürlerinde olduğu gibi, bu kapının ve eyvanın her yanında da pencereler vardı. Uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 26Oraya yedi basamakla çıkılıyordu, eyvan bunların karşısındaydı. İki kapı sövesi de hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. 27İç avlunun güneye bakan bir kapısı vardı. Adam bu kapıdan güneydeki dış kapıya kadar olan uzaklığı ölçtü, yüz arşındı.
İç Avlunun Kapıları
28Adam beni Güney Kapısı'ndan iç avluya götürdü. Güney Kapısı'nı ölçtü. Ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. 29Bekçi odalarının, odalar arasındaki duvarların, eyvanın ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. Dış duvarlarda ve eyvanın her yanında pencereler vardı. Girişin uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 30-31Eyvan[ç] dış avluya bakıyordu. Kapı söveleri hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. Oraya sekiz basamakla çıkılıyordu.
32Adam beni doğudaki iç avluya götürdü. Oradaki kapıyı ölçtü. Ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. 33Bekçi odalarının, odalar arasındaki duvarların, eyvanın ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. Dış duvarlarda ve eyvanın her yanında pencereler vardı. Girişin uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 34Eyvan dış avluya bakıyordu. Kapı söveleri hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. Oraya sekiz basamakla çıkılıyordu.
35Sonra adam beni Kuzey Kapısı'na götürdü. Kapıyı ölçtü. Ölçüleri öbürlerinin aynısıydı. 36Bunun da bekçi odaları, aralarındaki duvarlar, eyvanı aynıydı. Kapının her yanında pencereler vardı. Girişin uzunluğu elli arşın, genişliği yirmi beş arşındı. 37Eyvan dış avluya bakıyordu. Kapı söveleri her yanda hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. Oraya sekiz basamakla çıkılıyordu.
Kurbanların Hazırlandığı Odalar
38İç avlu girişlerindeki eyvanların yanında kapısı eyvana açılan bir oda vardı. Yakmalık sunular burada yıkanıyordu. 39Eyvanın her iki yanında ikişer masa vardı. Yakmalık sunu, günah sunusu ve suç sunusu için hayvanlar bu masaların üzerinde kesiliyordu. 40Eyvanın dış duvarının yanında, Kuzey Kapısı'nın basamaklarının her iki yanında ikişer olmak üzere dört masa daha vardı. 41Böylece kurbanlık hayvanların kesimi için kapının her iki yanında dörder olmak üzere sekiz masa vardı. 42Yakmalık sunular için yontma taştan dört masa vardı. Her masanın uzunluğu ve genişliği birer buçuk arşın, yüksekliği bir arşındı. Yakmalık sunularla öbür kurbanların kesiminde kullanılan aletleri bunların üzerine koyuyorlardı. 43Odanın duvarlarına çifte çengeller asılmıştı; her biri bir el genişliğindeydi. Masalar sunulacak kurban eti için kullanılıyordu.
Kâhinler için Ayrılan Odalar
44İç kapının dış bölümünde, iç avluda iki oda[d] vardı. Bunlardan biri Kuzey Kapısı'nın yanındaydı ve güneye bakıyordu, öbürü Güney[e] Kapısı'nın yanındaydı ve kuzeye bakıyordu. 45Adam bana, “Güneye bakan oda tapınakta hizmet görecek kâhinler için” dedi, 46“Kuzeye bakan oda da sunakta hizmet görecek kâhinler için. Bunlar Levi soyundan, RAB'be hizmet etmek için O'na yaklaşan Sadokoğulları'dır.”
47Adam avluyu ölçtü. Kareydi, uzunluğu yüz arşın, genişliği yüz arşındı. Sunak tapınağın önündeydi.
Tapınak
48Adam sonra beni tapınağın eyvanına götürüp eyvanın kapı sövelerini ölçtü. Her iki yandaki sövelerin genişliği beşer arşındı. Girişin genişliği on dört arşın, iki yandaki duvarların genişliği de üçer arşındı[g]. 49Eyvanın uzunluğu yirmi arşın, genişliği on iki arşındı[ğ]. Oraya basamaklarla çıkılıyordu. Kapı sövelerinin her bir yanında sütunlar vardı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1 Sürgünlüğümüzün yirmi beşinci yılı... ayın onuncu günü İÖ 28 Nisan 573. yılın başında Çık.12:3’te, Yahudiler’in yeni yılının Fısıh Bayramı’ndan on dört gün önce başladığı belirtilir. RAB’bin eli Bkz. Hez.1:3’e ait not.
40:2 Bu görümle ilgili olarak yorumcular, anlatılanların gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ve eğer gerçekleşecekse bunun ne zaman olacağı hakkında üç farklı görüşe sahiptirler. Bunlardan birincisi, görümün simgesel olarak yorumlanması ve yeni tapınağın “ruhsal bir yapı” olarak anlaşılması gerektiğidir; bunu savunan yorumcuların çoğu o yapının kilise (Mesih’e inananlar topluluğu) olduğunu düşünür. İkinci görüşe göre, burada ne fiziksel tapınak ne de kilise (imanlılar topluluğu) söz konusudur. Tapınağın gelecekte bu biçimiyle yeniden kurulup kurulmayacağı kesin olarak bilinmese de, Tanrı’nın huzuru, Tanrı’nın kutsallığı ve kurban düzeni gibi, tapınağa ilişkin hususların sürekliliği söz konusudur. Üçüncü görüşü savunanlar ise, İsrail halkının ülkelerine geri döndükleri zaman gerçek bir tapınak kuracaklarını, ancak bu tapınağın büyük olasılıkla Siyon Dağı’nda değil, İsrailliler’in putperestlikleriyle murdar hale gelmemiş başka bir tepede kurulacağını ileri sürerler. çok yüksek bir dağın Çoğunlukla Siyon Dağı denilen Tanrı dağı öbür peygamberlik görümlerinde de olağanüstü yükseklikte tanımlanır (Hez.17:22; Yşa.2:2; Mik.4:1). Yükseklik, Tanrı’nın egemenliğinin yüceliğini belirtmektedir (bkz. Hez.17:22’ye ait not). Bazı yorumculara göre Mesih’in bin yıllık egemenliğinde kurulacak tapınak ve yenilenmiş Yeruşalim kenti, yeni bir dağın üstünde olacaktır.
40:3 tunca benzer bir adam İnsan değildir, Tanrı’nın rehber olarak görevlendirdiği bir melektir. keten ip Hez.47:3’ te olduğu gibi oldukça uzun ölçümler için kullanılırdı. ölçü değneği Yaklaşık üç metrelik kısa ölçümler için kullanılırdı.
40:4 Göreceğin her şeyi İsrail halkına anlat Tıpkı Musa’ya Buluşma Çadırı’nın ayrıntılarının gösterilmesi ve tapınma kurallarının verilmesi gibi (Çık. 25-30. bölümler), Hezekiel’e de yeni bir tapınak gösterilir (Hez.40:50-42:20) ve yeni tapınma kuralları verilir (Hez.43:10-46:25).
40:5 Tapınağı çepeçevre kuşatan bir duvar Kutsal olanı bayağı dan ayırmak için. altı arşındı Yaklaşık olarak 3.18 m’ye karşılık gelen bir uzunluktur. Yeni tapınakla ilgili bölümde kullanılan arşı nın uzunluğu, bir arşına (yaklaşık 53 cm) bir elin eni eklenerek elde edilir. Bu, İbranice’de “uzun arşın” olarak tanımlanır.
40:6 doğuya bakan kapıya Dış avlunun kapısı. Dış avluya açılan üç kapı (doğu, kuzey, güney), nöbetçiler için iç avluya açılan altı oda (her iki tarafta üçer tane) ile bir eyvanı (Hez.40:8-9) bulunan üç kapıya (Hez.40:32) benziyordu. Megiddo, Gezer ve Hazor’da hepsi Süleyman’ın döneminden (bkz. 1Kr.9:15) kalma benzer kapı yapıları keşfedilmiştir. Nöbetçiler tapınak bölgesini dinsel açıdan kirletebilecek herkesi dışarıda tutuyordu (bkz. Ezr.2:62). Doğuya bakan kapı güneşe baktığı için genelde tapınağın en önemli kapısıydı; 44 :1-2’ de, Tanrı’nın bu kapıdan girdiği düşünüldüğü için bu kapının sürekli kapalı tutulduğu belirtilir (bkz. Hez.10:19’a ait not). basamakları çıkıp Tapınağa giden üç merdivenin ilki. Bunun yedi basamağı vardı (Hez.40:22). İç avluya giden ikinci merdivenin sekiz (Hez.40:31), tapınak binasına giden sonuncu merdivenin ise on (Hez.40:49; bkz. ilgili not) basamağı vardı. Basamakların çoğalması gittikçe artan kutsallık derecesini gösterebilir. kadardı Masoretik metinde bu sözcükten sonra şu tümce geçer: “Bir kapı eşiğinin eni bir ölçü değneği kadardı.” Septuaginta’da bu tümce bulunmaz.
40:14 sütunları ölçtü, altmış arşındı Masoretik metinde bu şekilde geçerken, Septuaginta’da “eyvanın açık alanını ölçtü, yirmi arşındı” diye geçer.
40:16 hurma ağacı motifleriyle Süleyman’ın inşa ettiği tapınakta olduğu gibi (bkz. 1Kr.6:29 ve ilgili not; 1Kr.6:32,1Kr.6:35).
40:17 otuz oda Bu odaların kesin konumu verilmez. Muhtemelen halkın kullanımına açık olan odalardır (bkz. Yer.35:2,Yer.35:4).
40:19 yüz arşındı Dış duvarlarla iç duvarlar arasındaki uzaklık ve dolayısıyla dış avlunun genişliği yaklaşık 53 m idi.
40:28 öbürlerinin Her iki dış duvar kapısının (bkz. Hez.40:6’ya ait not).
40:30-31 Masoretik metinde “eyvan” sözcüğünden önce şu tümce geçer: “İç avlunun çevresindeki eyvanların uzunluğu yirmi beş arşın, genişliği beş arşındı.” Bu tümce bazı İbranice elyazmalarında geçmez.
40:38 yıkanıyordu Hayvanın iç organları ve ayakları yıkanırdı (Lev.1:9).
40:39 Yakmalık sunu Bkz. Lev.1:3’e ait not. günah sunusu ve suç sunusu Bkz. Lev. 4-7. bölümler ve ilgili notlar. Hezekiel 43. ve 45. bölümlerde bu uygulamalarda bazı değişiklikler bulunur (bkz. Hez.41:18-46:24’ e ait not).
40:43 bir el Yaklaşık 8 cm.
40:44 iki oda Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “ezgiciler için odalar” diye geçer. Güney Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Doğu” diye geçer.
40:46 Sadokoğulları’dır Bkz. Sadokoğulları ile Levililer arasındaki fark, Hez.44:15-31; Hez.45:5 ve ilgili notlar.
40:48 Girişin... arşındı Septuaginta’da bu cümle bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Girişin iki yanının genişliği üçer arşı ndı” diye geçer.
40:49 on iki arşındı Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “on bir arşın” diye geçer.
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş