Hezekiel 2

2
Rab Hezekiel'i Çağırıyor
1Bana, “Ey insanoğlu, ayağa kalk, seninle konuşacağım” dedi. 2O benimle konuşur konuşmaz Ruh içime girdi, beni ayaklarımın üzerinde durdurdu; benimle konuşanı duydum.
3Bana, “Ey insanoğlu, seni İsrail halkına, bana başkaldıran o asi ulusa gönderiyorum” dedi, “Onlar ve ataları bugüne kadar bana karşı geldiler. 4Bu halk dikbaşlı ve inatçıdır. Seni onlara gönderiyorum. Onlara, ‘Egemen RAB şöyle diyor’ diyeceksin. 5Bu asi halk seni ister dinlesin, ister dinlemesin, yine de aralarında bir peygamber olduğunu bilecektir. 6Sen, ey insanoğlu, onlardan ve sözlerinden korkma! Çevrende çalılar, dikenler olsa, akrepler arasında yaşasan bile korkma. Asi bir halk olsalar bile, onların söyleyeceklerinden korkma, onlar yüzünden yılgınlığa düşme. 7Seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler, onlara sözlerimi söyleyeceksin. Çünkü onlar asi bir halktır. 8Sen, ey insanoğlu, sana söyleyeceğimi dinle! Bu başkaldıran halk gibi asi olma! Ağzını aç, sana vereceğimi ye!”
9 Baktım, bana doğru uzanmış bir el gördüm; içinde tomar halinde bir kitap vardı. 10Tomarı önümde açtı, her iki yanı da yazılıydı. Orada ağıtlar, iniltiler, figanlar yazılıydı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 insanoğlu Yüceler Yücesi RAB ile sınırlı insan arasındaki farkı vurgulayan hitap (bkz. Mez.8:4 ve ilgili not; ayrıca bkz. İsa Mesih için kullanılan “İnsanoğlu”, Makale: İsa Mesih Kimdir?, s.1373).
2:2 Tanrı’nın Ruhu peygamberi yönlendirmekte ve güçlendirmektedir (bkz. Hez.3:14,Hez.3:24; Hez.11:5; Hez.37:1; ayrıca bkz. Hez.3:12 ve ilgili not).
2:3 başkaldıran o asi ulusa Hezekiel Kitabı’nın temalarından biri: İsrail halkı, Tanrı’nın kendileriyle yaptığı antlaşmayı sürekli bozmaktadır.
2:6 çalılar, dikenler,... akrepler Peygamber Hezekiel’in başına dert açanların simgeleri.
2:10 her iki yanı da yazılıydı Normalde tomarların sadece bir yanı yazılı olurdu. Bu, Yahuda halkının Tanrı’nın yargısını gerektiren günahlarının çokluğunu gösterir (bkz. Zek.Hez.5:1-3). ağıtlar, iniltiler, figanlar Hezekiel, Tanrı’nın Yahuda ve Yeruşalim’e vereceği cezayı Yeruşalim düşene kadar ilan etmeye devam edecektir (bkz. Hez.33:21).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş