Hezekiel 17

17
Kartalla Asmanın Simgesel Öyküsü
1RAB bana şöyle seslendi: 2“Ey insanoğlu, İsrail halkına bir bilmece sor, simgesel bir öykü anlat. 3De ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Kanatları uzun ve güçlü, renk renk tüylerle dolu iri bir kartal Lübnan'a geldi, bir sedir ağacının tepesine konup onu ele geçirdi. 4Ağacın tepesindeki filizleri koparıp ticaret ülkesine götürdü, tüccarlar kentine yerleştirdi.
5“ ‘Ülkenin tohumundan alıp verimli toprağa ekti; onu söğüt ağacı gibi akarsuların kıyısına dikti. 6Tohum filizlenip yerde yayılan bodur bir asma oldu. Dalları kartala doğru yayıldı, kökleriyse aşağıya, derine indi. Böylece dal salan, filiz veren bir asma oldu.
7“ ‘Gelgelelim, kanatları güçlü, bol tüylü başka bir iri kartal da vardı. Asma bu kez dikildiği yerden köklerini bu kartala doğru çevirdi; sulasın diye dallarını ona doğru saldı. 8Dallansın, ürün versin, görkemli bir asma olsun diye akarsuların kıyısındaki verimli toprağa dikilmişti.’
9“Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Asma serpilecek mi? Kurusun diye ilk kartal kökünü söküp meyvesini koparmayacak mı? Asmanın yeni filizlenen bütün dalları kuruyacak. Kökünden söküp atmak için güçlü ele ya da büyük orduya gerek duyulmayacak. 10Evet, asma dikilmiş, ama serpilip gelişecek mi? Doğu rüzgarı ona çarpınca büsbütün kurumayacak mı? Evet, filizlendiği yerde solup kuruyacak.’ ”
Simgesel Öykü Açıklanıyor
11RAB bana şöyle seslendi: 12 “O asi halka de ki, ‘Bunların ne anlama geldiğini bilmiyor musunuz?’ Onlara de ki, ‘Babil Kralı Yeruşalim'e gitti; kralını, önderlerini tutsak alıp kendisiyle birlikte Babil'e götürdü. 13Sonra kralın soyundan gelen birini alıp ant içirerek onunla bir antlaşma yaptı. Ülkenin önderlerini de tutsak aldı. 14Öyle ki, ülke gerilesin, bir daha yükselmesin, ancak yaptığı antlaşmayı yerine getirerek yaşayabilsin. 15Ne var ki, Yahuda Kralı, kendisine at ve çok sayıda asker vermesi için Mısır'a elçiler göndererek Babil Kralı'na başkaldırdı. Yahuda Kralı başaracak mı? Böyle şeyler yapan kurtulur mu? Yaptığı antlaşmayı bozan kurtulur mu?
16“ ‘Egemen RAB, varlığım hakkı için diyor, onu tahta oturtan kralın ülkesinde, Babil'de ölecek. Çünkü içtiği andı küçümsedi, yaptığı antlaşmayı bozdu. 17Babilliler birçok kişiyi yok etmek için toprak rampalar, kuşatma duvarları yaptığında, firavun güçlü ordusu ve büyük kalabalıklarla savaşta ona yardımcı olmayacak. 18Yaptığı antlaşmayı bozarak içtiği andı küçümsedi. Söz verdiği halde, bütün bunları yaptı. Bu yüzden kurtulmayacak.
19“ ‘Bu nedenle Egemen RAB şöyle diyor: Varlığım hakkı için, bana içtiği andı küçümsediği, antlaşmamı bozduğu için onu cezalandıracağım. 20Ağımı gereceğim, tuzağıma düşecek. Onu Babil'e getirecek, bana sadakatsizliğinden ötürü orada yargılayacağım. 21En seçkin askerleri kılıçtan geçirilecek, sağ kalanlar dünyanın dört bucağına dağılacak. O zaman konuşanın ben RAB olduğumu anlayacaksınız.
22“ ‘Egemen RAB şöyle diyor:
Sedir ağacının tepesinden
Bir filiz alıp dikeceğim.
En yüksek dallarından körpe bir çubuk koparıp
Yüksek, ulu bir dağın üzerine dikeceğim.
23Onu İsrail'in en yüksek dağının üzerine dikeceğim.
Dal budak salıp ürün verecek,
Görkemli bir sedir ağacı olacak.
Her çeşit kuş dallarına tüneyecek,
Gölgesinde barınacak.
24Bütün orman ağaçları
Her yüksek ağacı bodurlaştıranın,
Her bodur ağacı yükseltenin,
Her yeşil ağacı kurutanın
Ve kuru ağacı yeşertenin
Ben RAB olduğumu anlayacaklar.
Bunu ben RAB söylüyorum ve dediğimi yapacağım.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:2 simgesel bir öykü Hezekiel bu ayetle birlikte, Kral Sidkiya’nın sonunda kendi çöküşüne yol açan tutarsız siyaseti hakkında bir öyküye başlar. Hez.17:11-21’den itibaren öykünün açıklamasına yer verilir.
17:3 “Kartal” Nebukadnessar’ı (bkz. Hez.17:12), “Lübnan” Yeruşalim’i (bkz. Hez.17:12), “sedir ağacı” Kral Davut’un hanedanlığını ve geniş kraliyet ailesini simgeliyor.
17:4 “Tepesindeki filizler” Yehoyakin ve Yeruşalim’in ileri gelen ailelerini, “ticaret ülkesi” Babil ülkesini (bkz. Hez.17:12; Hez.16:29), “tüccarlar kenti” Babil kentini simgeler.
17:5 Ülkenin tohumundan Yoşiya’nın oğlu Sidkiya’dan söz ediliyor; Yehoahaz ile Yehoyakim’in kardeşi ve Yehoyakin’in amcasıydı (bkz. 2Kr.23-24). toprağa ekti ‘Onu kral yaptı’ anlamında (2Kr.24:17).
17:6 yerde yayılan bodur bir asma Artık “yüksek bir sedir ağacı” olarak tanımlanmaz, çünkü Yahuda’nın ileri gelenlerinden binlercesi sürgün edilmiştir (bkz. 2Kr.24:15-16; ayrıca bkz. Yer.52:28).
17:7 başka bir iri kartal Bu bildirinin yaklaşık İÖ 590’ larda (bkz. Hez.8:1 ve ilgili not) verildiği göz önüne alınırsa büyük olasılıkla Mısır firavunu II. Psamtik’ten söz edilmektedir (İÖ 595-589). köklerini bu kartala doğru çevirdi Sidkiya, Nebukadnessar’a karşı askeri destek için Mısır’a başvurdu (Hez.17:15); bu hareketi Babil Kralı’na başkaldırı sayıldı (bkz. 2Kr.24:20).
17:10 Doğu rüzgarı Günümüzde “hamsin” adıyla bilinen, ürünü kurutan sıcak ve kuru rüzgar (bkz. Hez.19:12). Burada Nebukadnessar ve Babil güçlerini temsil etmektedir.
17:12 kralını, önderlerini tutsak alıp kendisiyle birlikte Babil’e götürdü Bkz. 2Kr.24:15-16.
17:13 kralın soyundan gelen birini Yoşiya oğlu Sidkiya (2Kr.24:17).
17:15 Yaptığı antlaşmayı bozan kurtulur mu? Bölümün teması (bkz. Hez.17:16,Hez.17:18).
17:16 Babil’de ölecek Bkz. 2Kr.25:7.
17:19 bana içtiği andı... antlaşmamı Bkz. Sidkiya’nın andı, 2Ta.36:13.
17:22 filiz Davut soyundan gelecek Mesih’ten söz ediliyor (krş. Yşa.11:1; Zek.Yşa.3:8; Yşa.6:12). dikeceğim ‘Kral yapacağım’anlamında (bkz. Hez.17:5 ve ilgili not). Yüksek, ulu bir dağın Yeruşalim’in (bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not). Bazı yorumculara göre gelecekte İsrail’de üzerinde tapınağın kurulacağı dağdır (b kz. Yşa.20:40-41; Yşa.40:1-4; Yşa.45:1-8; Yşa.48:8-22; ayrıca krş. Yşa.2:2-4; Yşa.56:6-8; Yşa.66:20).
17:23 Her çeşit kuş dallarına tüneyecek Bkz. Yşa.11:1-10; krş. Dan.4:10-12,Dan.4:20-22; Mar.4:31-32.
17:24 Bütün orman ağaçları Dünya kralları ve yöneticileri. Her yüksek ağacı bodurlaştıranın,... kuru ağacı yeşertenin Bkz. 1Sa.2:4-8; krş. Yşa.2:12-18.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş