Hezekiel 39

39
Gog Yenilgiye Uğruyor
1“İnsanoğlu, Gog'a karşı peygamberlik et ve ona de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey Roş'un, Meşek'in, Tuval'ın önderi[a] Gog, sana karşıyım. 2Seni geri çevirip sürükleyeceğim. Seni uzak kuzeyden çıkarıp İsrail'in dağlarına getireceğim. 3Sol elindeki yayını vuracak, sağ elindeki oklarını düşüreceğim. 4Sen de askerlerinle senden yana olan uluslar da İsrail dağlarına serileceksiniz. Sizi yem olarak her çeşit yırtıcı kuşa, yabanıl hayvana vereceğim. 5Açık kırlarda düşüp öleceksiniz. Çünkü bunu ben söyledim. Egemen RAB böyle diyor. 6Magog'un ve kıyıda güvenlik içinde yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.
7“ ‘Halkım İsrail arasında kutsal adımı tanıtacağım. Bundan böyle kutsal adımın aşağılanmasına izin vermeyeceğim. Uluslar benim İsrail'de kutsal olan RAB olduğumu anlayacaklar. 8O gün yaklaştı! Söylediklerim olacak. Egemen RAB böyle diyor. Budur sözünü ettiğim gün!
9“ ‘O zaman İsrail kentlerinde yaşayanlar dışarı çıkıp topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar. Bunlarla yedi yıl ateş yakacaklar. 10Kırdan odun toplamayacak, ormandan odun kesmeyecekler. Yakmak için silahları kullanacaklar. Mallarını yağmalayanları yağmalayacak, kendilerini soyanları soyacaklar. Egemen RAB böyle diyor.
11“ ‘O gün Lut Gölü'nün doğusunda, Gezginler Deresi'nde Gog'a İsrail'de bilinen[b] bir mezar yeri vereceğim. Gog'la bütün ordusu orada gömülecek. Oraya Hamon-Gog[c] Vadisi adı verilecek. Oradan geçecek gezginlerin önü kesilecek. 12İsrail halkı ülkeyi arındırmak için onları gömecek. Bu yedi ay sürecek. 13Onları bütün ülke halkı gömecek. Görkemimi açıkladığım gün onlar için onur olacak. Egemen RAB böyle diyor.
14“ ‘Ülkeyi arındırmak için adamlar görevlendirilecek. Bazıları ülkeyi sürekli dolaşacak, öbürleriyse yerde kalan cesetleri gömecekler. Yedi aylık süre bitince, araştırma işine başlayacaklar. 15Bu adamlar ülkenin her yanını dolaşacak. Bir insan kemiği görünce, mezarcılar onu Hamon-Gog Vadisi'ne gömünceye dek, yanına bir işaret koyacak. 16Orada Hamona[ç] adında bir kent olacak. Böylelikle ülke arındırılacak.’
17 “İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: Her çeşit kuşa ve yabanıl hayvana seslen: ‘Sizin için hazırlayacağım kurbana, İsrail dağları üzerindeki büyük kurbana gelin, her yandan toplanın! Orada et yiyecek, kan içeceksiniz. 18Başan'ın besili hayvanlarının –koçların, kuzuların, tekelerin, boğaların– etini yiyip kanını içer gibi yiğitlerin etini yiyecek, dünya önderlerinin kanını içeceksiniz. 19Sizin için hazırlayacağım kurbandan doyana dek yağ yiyeceksiniz, sarhoş oluncaya dek kan içeceksiniz. 20Soframda atlardan, atlılardan, yiğitlerden ve her çeşit askerden bol bol yiyip doyacaksınız.’ Egemen RAB böyle diyor.
21“Görkemimi uluslar arasında açıklayacağım. Bütün uluslar kendilerine verdiğim cezayı, üzerlerine koyduğum elimi görecekler. 22İsrail halkı o günden başlayarak benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacak. 23Uluslar İsrail halkının işlediği suç yüzünden, bana ihanet ettiği için sürgüne gittiğini anlayacaklar. Yüzümü onlardan gizledim, onları düşmanlarının eline teslim ettim, hepsi kılıçtan geçirildi. 24Onları kirliliklerine, isyanlarına göre cezalandırdım, yüzümü onlardan gizledim.
25“Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: Yakup'un sürgündeki soyunu geri getirecek, İsrail halkına acıyacağım. Kutsal adımı kıskançlıkla koruyacağım. 26Ülkelerinde güvenlik içinde yaşayınca, onları korkutan kimse olmayınca, utançlarını, bana ettikleri bütün ihanetleri unutacaklar. 27Onları uluslar arasından geri getirip düşman ülkelerinden topladığım zaman, onlar aracılığıyla birçok ulusa kutsallığımı göstereceğim. 28O zaman benim Tanrıları RAB olduğumu anlayacaklar. Onları uluslar arasına sürgüne göndermeme karşın, hiçbirini bırakmadan ülkelerine geri getireceğim. 29Onlardan bir daha yüzümü gizlemeyeceğim, çünkü İsrail halkı üzerine Ruhum'u dökeceğim.” Egemen RAB böyle diyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

39:1 Roş’un... önderi Gog Bkz. Hez.38:2’ye ait not.
39:6 yaşayanların üzerine ateş yağdıracağım Bkz. Hez.20:47 ve ilgili not.
39:7 kutsal olan Bkz. Lev.11:44 ve ilgili not.
39:11 bilinen Septuaginta, Targum ve Vulgata’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “orada” diye geçer. Hamon-Gog ‘Gog’un kalabalığı’ anlamına gelir.
39:12 ülkeyi arındırmak Ölüler murdar sayılıyordu (bkz. Lev.5:2; Lev.21:1-2,Lev.21:11; Lev.22:4; Say.5:2; Say.6:6-12; Say.19:16; Say.31:19). Kutsal Tanrı’nın huzurunda murdarlığın bulunması imkânsızdır (bkz. Lev. 11-15. bölümler ve ilgili notlar). Dinsel temizlik, bir kâhin olan Hezekiel için özel bir öneme sahipti (bkz. Hez.22:26; Hez.24:13; Hez.36:25,Hez.36:33; Hez.37:23).
39:16 Hamona ‘Kalabalık’ anlamına gelir.
39:17 Sizin için hazırlayacağım kurbana... gelin Tanrı’nın cezalandırdığı halkların adeta Tanrı için kurban olarak sunulması, Yşu.6:17’deki olaya benzer.Ayrıca Yşu.26:22 ve Yas.28:26’daki gibi lanetler burada İsrail’e değil, İsrail’in düşmanlarına yönelik gerçekleşir.
39:18 Başan’ın Celile Gölü’nün doğusunda besili sığırlarıyla (Yas.32:14; Mez.22:12; Amo.4:1) ve meşe ağaçlarıyla (Amo.27:6; Yşa.2:13) ünlü zengin bir mera alanı. yiğitlerin etini yiyecek Bkz. Va.19:17-21.
39:19 yağ yiyeceksiniz... kan içeceksiniz Hayvanın yağı ve kanı kurbanın en iyi parçalarıdır ve ikisi de yaşamı temsil eder, bu nedenle yalnızca Tanrı’ya sunulurdu (bkz. Hez.44:15; Lev.3:16 ve ilgili not). Burada kurbanların bu en iyi kısmının hayvanlara verilmesi, Tanrı’nın gözünde düşmanların ne kadar değersiz olduğunu gösterir.
39:21 Görkemimi... açıklayacağım Bkz. Hez.1:28’e ait not. Bu ifade Tanrı’nın tarihte etkin olan gücüyle (cezalandırmalar ve kurtarışlarla) ilgilidir.
39:22-23 İsrail halkı... anlayacak... Uluslar... anlayacaklar Tanrı nasıl daha önce İsrail halkını öbür ulusların elinden kurtararak kendini İsrail’e ve uluslara tanıttıysa (bkz. Çık.6:2-8; Çık.7:5,Çık.7:17; Çık.10:2; Çık.14:18; Çık.16:6-7,Çık.16:12; Yşu.3:10; Yşu.4:24; krş. Yşu.2:9-11; Yşu.5:1), ş imdi de halkını cezalandırarak bunu yapacaktır (bkz. Hez.39:27).
39:23 Yüzümü onlardan gizledim Bkz. Mez.13:1 ve ilgili not; Mez.30:7; Yşa.54:8; Yşa.57:17.
39:24 kirliliklerine, isyanlarına 6-24. bölümler boyunca, özellikle 22. bölümde ayrıntılarıyla açıklanmaktadır.
39:25 Kutsal adımı Bkz. Hez.20:9 ve ilgili not.
39:26 utançlarını... unutacaklar Bkz. Hez.6:9; Hez.20:43; Hez.36:31.
38:1-39:29 İsrail’in gelecekte Davut soyunun yönetimi altında güçleneceği çağda gerçekleşecek büyük savaşta (37. bölüm), dünyanın güçlü ülkeleri bu yönetime son vermek için güçlerini birleştireceklerdir. Yeruşalim’e karşı toplanacak dev ordunun askerlerinin cesetleri vaat edilmiş topraklara serilecek ve bu topraklar düşman bölüklerine mezar olacaktır (krş. 39. bölüm). Bu savaşın sonucunda bütün uluslarla birlikte İsrail ulusu, RAB’bin (RAB’bin İbrahim, İshak ve Yakup’un soyundan çoğalttığı ulus olan) İsrail’le ilgili tasarısını devam ettirdiğini anlayacaktır. Bu savaşın tam olarak ne zaman gerçekleşeceği konusu tartışmalıdır. İki önemli görüş vardır: Mesih’in ikinci gelişinden önceki sıkıntı döneminin son aylarında veya bin yıllık egemenliğin sonunda (Va.20:8). Gog’a karşı üç bildiriden sonra (Va.38:1-13,Va.38:14-23; Va.39:1-16) büyük bir şölen betimlenir. Bu şölende düşman savaşçılar kurban edilen hayvanlara benzetilir (Va.39:17-20). Bu büyük savaş sayesinde bütün uluslar, Tanrı’nın kendi halkını korumaktan aciz olmadığını, İsrail’i sadakatsizliklerinden ötürü (Va.39:21-24) cezalandırıp sürgün ettiğini anlayacaktır.Ayrıca savaşın sonucunda, İsrail’in cezalandırılmasından sonra eski gönencine kavuşturulduğunu gören tüm uluslar, İsrail’in Tanrısı’nın gerçekten “Kutsal Olan” Tanrı olduğunu anlayacaklardır (Va.39:25-29).
39:29 İsrail halkı üzerine Ruhum’u dökeceğim Bkz. Hez.36:27; Hez.37:14; ayrıca bkz. Yoe.2:28’e ait not.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş