Hezekiel 41

41
1Bundan sonra adam beni tapınağın ana bölümüne götürüp kapı sövelerini ölçtü. Sövelerin[a] genişliği her yandan altı arşındı. 2Girişinin genişliği on arşın, her yandan buna bağlı duvarların genişliği beşer arşındı. Ana bölümü de ölçtü. Uzunluğu kırk arşın, genişliği yirmi arşındı.
3Sonra iç odaya gidip girişin sövelerini ölçtü. Her biri iki arşın genişliğindeydi. Girişin genişliği altı arşın, her yandan buna bağlı duvarların genişliği yedi arşındı. 4Ana bölümün ötesindeki iç odayı ölçtü. Uzunluğu ve genişliği yirmişer arşındı. Adam, “Bu En Kutsal Yer'dir” dedi.
5Tapınağın duvarını ölçtü, kalınlığı altı arşındı. Tapınağın çevresindeki her yan odanın genişliği dört arşındı. 6Bu yan odalar üç kattı, her katta otuz oda vardı. Tapınağın duvarları boyunca yan odalara destek görevi yapan çıkıntılar vardı. Öyle ki, destekler tapınak duvarlarına girmesin. 7Tapınağın çevresindeki yan odalar yukarı kata doğru çıktıkça genişliyordu. Tapınağın çevresindeki yapının yukarıya çıkan bir merdiveni vardı. Yukarıya doğru çıkıldıkça yan odalar genişliyordu. Merdivenle alt kattan orta kata, oradan da üst kata çıkılıyordu.
8Tapınağın çevresinde yan odaların temelini oluşturan yüksek bir kaldırım gördüm. Uzunluğu bir değnek kadar, yani altı arşındı. 9-10Yan odaların dış duvarının kalınlığı beş arşındı. Tapınağın yan odaları ile kâhin odaları arasındaki açık alanın genişliği tapınak çevresi boyunca yirmi arşındı. 11Yan odaların girişi açık alana bakıyordu; biri kuzeyde, öbürü güneydeydi. Açık alana bitişik temelin genişliği her yandan beş arşındı.
12Tapınağın batısında açık alana bakan bir yapı vardı. Genişliği yetmiş arşındı; duvarının kalınlığı her yandan beş arşın, uzunluğu doksan arşındı.
13Bundan sonra adam tapınağı ölçtü. Uzunluğu yüz arşındı. Tapınağın açık alanı, yapı ve duvarları yüz arşın uzunluktaydı. 14Doğuda tapınağın açık alanının tapınağın önüyle birlikte genişliği yüz arşındı.
15Adam tapınağın arkasındaki açık alana bakan yapının iki yanındaki koridorların uzunluğunu ölçtü; yüz arşındı.
Ana bölüm, iç oda, avluya bakan eyvan, 16kapı eşikleri, kafesli pencereler, eşiğin karşısındaki üç katı çevreleyen koridorlar tabandan pencerelere dek ağaç kaplıydı. Pencereler açılıp kapanabiliyordu.
17Girişin üstü, iç oda, dışarısı ve bütün iç ve dış duvarlar düzenli aralıklarla 18Keruv ve hurma ağacı motifleriyle kaplıydı. İki Keruv arasında bir hurma ağacı vardı. Her Keruv'un iki yüzü vardı: 19Bir yanda hurma ağacına bakan insan yüzü, öbür yanda hurma ağacına bakan genç aslan yüzü. Tapınak çepeçevre Keruv ve hurma ağacı oymalarıyla bezenmişti. 20Tabandan girişin üstündeki bölüme dek ana bölümün duvarları Keruv ve hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı.
21Ana bölümün kapı söveleri kare şeklindeydi, En Kutsal Yer'in önündeki kapı söveleri bunlara benziyordu. 22Üç arşın yüksekliğinde, iki arşın uzunluğunda ağaçtan yapılmış bir sunak vardı. Köşeleri, ayakları[b], yanları ağaçtandı. Adam bana, “RAB'bin önündeki masa budur” dedi. 23Ana bölümün ve En Kutsal Yer'in çift kanatlı birer kapısı vardı. 24Her kapının iki menteşeli kanadı vardı. 25Duvarlara olduğu gibi, ana bölümün kapılarına da Keruv ve hurma ağacı oymaları yapılmıştı. Dışarda, eyvanın önünde ağaçtan bir asma tavan vardı. 26Eyvanın yan duvarlarındaki kafesli pencerelerin iki yanı hurma ağacı oymalarıyla kaplıydı. Tapınağın yan odalarıyla asma tavanları böyleydi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

41:1 Sövelerin Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “Çadırın” diye geçer.
41:3 Girişin genişliği altı arşın İç taraftaki kutsal yere yaklaştıkça kapı girişlerinin genişliklerinin giderek daraldığı görülüyor (“14 arşın”, Hez.40:48; “10 arşın”, Hez.41:2).
41:4 En Kutsal Yer’dir Bkz. 1Kr.6:23; 2Ta.3:8; Mat.27:51; İbr.8:1-2; İbr.10:19-20’ye ait notlar.
41:6 her katta otuz oda vardı Bu doksan yan oda, muhtemelen kâhinler tarafından ondalıkların saklandığı ambarlar olarak kullanılmaya ayrılmış odalardır (bkz. Mal.3:10 ve ilgili not).
41:18 Keruv Bkz. Yar.3:24 ve ilgili not.
41:22 ağaçtan yapılmış bir sunak Tapınak bölgesinin dışında duran büyük sunağın (Hez.43:13-17) yanı sıra, En Kutsal Yer’in dışı nda daha küçük bir sunak (tabanı yaklaşık 106 cm 2, yüksekliği 159 cm) bulunuyordu. Bu sunak buhur sunağı olarak değil, muhtemelen adak ekmeklerinin konulduğu masa olarak kullanılıyordu (bkz. Çık.25:30; Lev.24:5-9; 1Kr.7:48 ve ilgili notlar). ayakları Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “uzunluğu” diye geçer.
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş