Hezekiel 43

43
Tanrı'nın Görkemi Tapınağa Dönüyor
1Adam beni doğuya bakan kapıya götürdü. 2 İsrail Tanrısı'nın görkeminin doğudan geldiğini gördüm. Sesi gürül gürül akan suların sesi gibiydi. Görkeminden yeryüzü aydınlıkla doldu. 3Gördüğüm görüm, Tanrı kenti yok etmeye geldiğinde ve Kevar Irmağı kıyısında gördüğüm görümlere benziyordu. Yüzüstü yere düştüm. 4RAB'bin görkemi doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi. 5Ruh beni ayağa kaldırıp iç avluya götürdü. RAB'bin görkemi tapınağı doldurdu.
6Adam orada yanımda dururken, tapınaktan birinin bana seslendiğini duydum. 7Bana şöyle dedi: “İnsanoğlu, tahtımın yeri, ayaklarımın basacağı, İsrail halkıyla sonsuza dek yaşayacağım yer burasıdır. Bundan böyle İsrail halkı da kralları da fahişelikleriyle ve krallarının cesetleriyle bir daha kutsal adımı kirletmeyecek. 8Onlar kapı eşiklerini kapı eşiğimin, sövelerini sövelerimin bitişiğine yerleştirdiler. Benimle aralarında yalnızca bir duvar vardı. İğrenç uygulamalarıyla kutsal adımı kirlettiler. Bu yüzden öfkemle onları yok ettim. 9Şimdi fahişeliklerini, krallarının cesetlerini benden uzaklaştırsınlar; ben de sonsuza dek aralarında yaşayayım.
10“İnsanoğlu, günahlarından utanmaları için bu tapınağı İsrail halkına tanıt. Tapınağın tasarısını incelesinler. 11Eğer bütün yaptıklarından utanıyorlarsa, tapınağın tasarını –düzenlemesini, girişlerini, çıkışlarını– kurallarını, yasalarını onlara bildir. Tasarı onların gözü önünde yaz ki, bütün düzenine, kurallarına bağlılıkla uyabilsinler. 12Tapınakla ilgili yasa şudur: Dağın tepesinde tapınağı çevreleyen bütün alan çok kutsal olacak. İşte tapınakla ilgili yasa böyle.
Sunak
13 “Arşın ölçüsüyle sunağın ölçüleri şunlardır: –Bu arşın, bir arşına ek olarak bir elin eni kadardır.– Sunağı çevreleyen hendeğin derinliği bir arşın, genişliği bir arşın, çevresindeki kenarlık bir karış. Sunağın yüksekliğiyse şöyle: 14Sunağın yerdeki hendekten alt çıkıntıya kadarki bölümünün yüksekliği iki arşın, genişliği bir arşın, küçük çıkıntıdan büyük çıkıntıya kadarki bölümün yüksekliği dört arşın, genişliği bir arşın. 15Sunağın kurban yakılan üst bölümünün yüksekliği dört arşın; üst bölümden yukarı doğru dört boynuz uzanacak. 16Sunağın üst bölümü kare şeklinde olacak. Uzunluğu on iki arşın, genişliği on iki arşın. 17Üst çıkıntının dört yandan uzunluğu ve genişliği de on dörder arşın. Çevresindeki kenarlık yarım arşın, hendeğin çevresi bir arşın. Sunağın basamakları doğuya bakacak.”
18 Adam konuşmasını şöyle sürdürdü: “İnsanoğlu, Egemen RAB şöyle diyor: ‘Sunak yapılacağı gün, üzerinde yakmalık sunular sunmak ve kan dökmek için kurallar şunlardır: 19Bana hizmet etmek üzere önüme gelen Sadok soyundan Levili kâhinlere günah sunusu olarak bir boğa vereceksin. Egemen RAB böyle diyor. 20Boğanın kanından biraz alıp sunağın dört boynuzuna, çıkıntının dört köşesine ve çevresindeki kenarlığın üzerine süreceksin. Böylece sunağı pak kılıp arındıracaksın. 21Boğayı günah sunusu olarak alacak, tapınağın dışında, tapınak alanında belirlenen yerde yakacaksın.
22“ ‘İkinci gün günah sunusu olarak kusursuz bir teke sunacaksın. Sunağı boğanın kanıyla arındırdığın gibi tekenin kanıyla da arındır. 23Arındırma işlemini bitirince, sürüden kusursuz bir boğayla bir koç sunacaksın. 24Bunları RAB'bin önüne getireceksin. Kâhinler üzerlerine tuz serpip yakmalık sunu olarak RAB'be sunacaklar.
25“ ‘Yedi gün boyunca günah sunusu olarak her gün bir teke sağlayacaksın; kusursuz bir boğayla sürüden bir koç da sağlayacaksın. 26Yedi gün sunağı arındırıp pak kılacaklar. Böylece sunak adanmış olacak. 27Yedi gün bitince, kâhinler sekizinci gün ve daha sonra yakmalık ve esenlik sunularınızı sunağın üzerinde sunacak. O zaman sizi kabul edeceğim. Egemen RAB böyle diyor.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

43:2 İsrail Tanrısı’nın görkeminin Tanrı’nın görkeminin yeni tapınağa dönmesi 40-48. bölümlerin ana temasıdır. doğudan geldiğini gördüm Tanrı’nın tapınağı terk ettiği yön (bkz. Hez.11:23 ve ilgili not).
43:3 Gördüğüm görüm Bkz. Hez.1:4-28. kenti yok etmeye geldiğinde Bkz. 9. bölüm.
43:4 doğuya bakan kapıdan tapınağa girdi Tanrı’nın tapınağı terk ettiği kapı (bkz. Hez.10:19).
43:5 tapınağı doldurdu Süleyman’ın inşa ettiği tapınağın Tanrı’ya adanması sırasında olduğu gibi (1Kr.8:10-11; bkz. Çık.40:34’e ait not; krş. Yşa.6:4).
43:7 ayaklarımın basacağı... yer Bkz. 1Ta.28:2; Mez.99:5 ve ilgili not; Mez.132:7;Ağı.2:1. İsrail halkıyla sonsuza dek yaşayacağım Hez.37:26-28’ de verilen vaat yenileniyor (bkz. Hez.43:9; 1Kr.6:13; Zek.1Kr.2:11). fahişelikleriyle Bkz. Çık.34:15’e ait not. krallarının cesetleriyle Yahuda’nın on dört kralı Yeruşalim’de tapınak bölgesi (bkz. 2Kr.21:18,2Kr.21:26; 2Kr.23:30) yakınlarına gömülmüştür. kutsal adımı kirletmeyecek Bkz. Lev.18:21 ve ilgili not.
43:8 sövelerini sövelerimin bitişiğine yerleştirdiler Süleyman’ın yaptırdığı yapılardan birçoğu tapınağı çevreliyordu (bkz. 1Kr.7:1-12). Bu yüzden öfkemle onları yok ettim Halkın ve kralların günahları yıkımlarına yol açtı (bkz. Hez.5:11; Hez.18:10-12; özellikle Hez.22:1-15).
43:12 Tapınakla ilgili yasa şudur Bu ayette “yasa”yı ifade eden İbranice sözcük “Tora”, Musa Peygamber’e verilen Kutsal Yasa için kullanılan sözcüğün aynısı olmakla birlikte içerik açısından farklıdır. Hez.43:10-46:25’te Tanrı’nın tapınmayla ilgili yeni yasalar koyduğu görülür. Bu bakımdan Hezekiel ikinci bir Musa gibidir. Dağın tepesinde tapınağı çevreleyen bütün alan çok kutsal olacak İlk tapınaktan farklı olarak tapınağın tümü ve çevresi bile kutsal olacaktır. Tanrı’nın halkı bunu anlayıp ona göre davranmalıdır.
43:13 sunağın Bkz. Hez.40:47. Burada ayrıntılı açıklanır. Hezekiel’in tasvir ettiği sunak, 6 m yüksekliğinde (boynuzlar dâhil, Hez.43:15) olup üç parçadan oluşuyordu: “alt çıkıntı” (Hez.43:14) iki arşın (1,06 m); “büyük çıkıntı” (Hez.43:14) dört arşın (2,12 m) ve “sunağın kurban yakılan üst bölümü” (Hez.43:15) dört arşın yüksekliğindeydi (yaklaşık 53 cm). bir karış Yaklaşık 7,5 cm. Sunak küçük bir zigurata (piramide benzer yapı) benzer.
43:17 Sunağın basamakları Tanrı Hezekiel’e yeni bir yasa vermektedir; Çık.20:26’da sunağa çıkılan basamakların yasaklanmasına karşın sunağın yüksekliğinden ötürü burada gerek duyulduğundan buna izin vermiştir (bkz. Hez.43:13’e ait not).
43:18 yakmalık sunular Bkz. Hez.40:39’a ait not. kan dökmek Bkz. Çık.29:16; Lev.4:6; Lev.5:9.
43:19 Sadok soyundan Levili kâhinlere Bkz. Hez.44:15’e ait not. günah sunusu Tanrı’ya tapınma töreni başlamadan önce sunağın kutsanması için (bkz. Hez.40:39’a ait not).
43:20 süreceksin Sunağın kutsanmasında Hezekiel tıpkı Musa’nın Buluşma Çadırı’nda yaptığı gibi (Çık.40. bölüm), kâhin olarak kutsama görevini üstlendi.
43:22 arındır Kanın serpilmesiyle (bkz. Hez.43:20).
43:27 esenlik sunularınızı Sunak, yakmalık sunular ve günah sunularıyla yapılan yedi günlük arındırmanın ardından, halkın da etin bir kısmına ortak olduğu sunular için hazır duruma geliyordu.
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş