Hezekiel 11:23

23RAB'bin görkemi kentin ortasından yükselip kentin doğusundaki dağa kondu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:23 RAB’bin görkemi... yükselip Bkz. Hez.9:3; Hez.10:4,Hez.10:19; Hez.43:2 ve ilgili not. “RAB’bin görkemi”, O’nun varlığının görünümüdür. Tanrı’nın İsrail halkı arasında olması onlarla yaptığı antlaşmanın temel taşlarından biridir. Halkın putperestliği hem toprağı hem de tapınağı o kadar kirletmiştir ki, Tanrı tapınağı ve ülkeyi terk eder. Vaat edilen ülke ve tapınak (ve dolayısıyla halk) cezalandırılarak arındırılana dek RAB onlardan uzak kalacaktır (krş. Luk.24:50-51 ile Zek.Luk.14:4).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş