Hezekiel 21

21
Rab'bin Yargı Kılıcı
1RAB bana şöyle seslendi: 2“Ey insanoğlu, yüzünü Yeruşalim'e çevir, kutsal yerlerine karşı konuş, İsrail ülkesine karşı peygamberlik et. 3Ona de ki, ‘RAB şöyle diyor: Ben sana karşıyım! Kılıcımı kınından çıkaracak, içindeki doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok edeceğim. 4Doğru kişiyi de kötü kişiyi de kesip yok etmek için kılıcım kınından çıkacak ve güneyden kuzeye herkese karşı olacak. 5Böylece herkes kılıcını kınından çıkaranın ben RAB olduğumu anlayacak. Onu bir daha yerine koymayacağım.’
6“Sen, ey insanoğlu, inle! Onların gözü önünde ezik bir yürekle acı acı inle! 7Sana, ‘Neden böyle inliyorsun?’ diye sorduklarında, ‘Yakında duyulacak haberden ötürü’ diye yanıtlayacaksın. ‘Her yürek eriyecek, her el gevşeyecek, her ruh baygın düşecek, her dizin bağı çözülecek. Evet, haber duyulacak! Bu kesinlikle yerine gelecek.’ Egemen RAB böyle diyor.”
8RAB bana şöyle seslendi: 9“İnsanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‘Rab şöyle diyor:
“ ‘Kılıç, kılıç,
Bilendi, cilalandı.
10Öldürmek için bilendi,
Şimşek gibi çaksın diye cilalandı.
Nasıl sevinebiliriz?
Kılıç oğlumun asasını sıradan bir sopa gibi küçümsedi.
11Kılıç kullanılmak için
Cilalanmaya verildi;
Öldürenin eline verilsin diye bilenip cilalandı.
12İnsanoğlu, bağır, haykır!
Çünkü bu kılıç halkıma karşı;
Bütün İsrail önderlerine karşı.
Onlar halkımla birlikte kılıca teslim edildiler.
Bunun için bağrını döv.
13“ ‘Deneme kuşkusuz gelecek. Kılıcın küçümsediği asa varlığını sürdüremezse ne olur? Böyle diyor Egemen RAB.’
14“Sen, ey insanoğlu, peygamberlik et, el çırp.
Bırak kılıç iki, üç kez vursun.
Bu öldüren bir kılıçtır,
Çok sayıda insan kıran,
İnsanı her yandan saran kılıçtır.
15Yürekleri erisin,
Tökezleyip düşenler çok olsun diye
Bütün kapılarında öldürmek için
Görevlendirdim kılıcı.
Ah, kılıç şimşek gibi parladı,
Öldürmek için bilendi.
16Ey kılıç, sağa, sonra sola savrul,
Ağzın nereye dönerse, oraya savrul!
17Ben de elimi çırpacağım
Ve öfkem dinecek.
Bunu ben RAB söylüyorum.”
Babil Kralı'nın Kılıcı
18RAB bana şöyle seslendi: 19“İnsanoğlu, Babil Kralı'nın kılıcı gelsin diye iki yol belirle; ikisi de aynı ülkeden başlamalı. Kent yolunun başladığı yere bir işaret koy. 20Ammonlular'ın Rabba Kenti'ne ya da Yahuda'ya ve surlarla çevrili Yeruşalim'e ilerlesin diye kılıç için yol belirle. 21Çünkü Babil Kralı iki yolun ayrıldığı, yolların çatallaştığı yerde fala bakmak için duracak. Okları silkeleyecek, aile putlarına danışacak, kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacak. 22Kütük yerleştirmek, öldür buyruğunu vermek, savaş naraları atmak, kapılara kütük yerleştirmek, toprak rampalar oluşturmak, kuşatma duvarları yapmak için sağ elinde Yeruşalim'i gösteren ok olacak. 23Onunla ant içerek antlaşma yapanlar fala yanlış bakıldığını sanacak. Ama kral suçlarını anımsatıp onları tutsak alacak.
24“Bundan ötürü Egemen RAB şöyle diyor: ‘Madem suçlarınızı, isyanlarınızı anımsattırdınız, bütün uygulamalarınızda günahlarınızı açığa çıkardınız, madem bütün bunları yaptınız, siz de tutsak alınıp götürüleceksiniz.
25“ ‘Sen, ey saygısız, kötü İsrail önderi, günün yaklaştı, sonunda yargı günün geldi. 26Egemen RAB şöyle diyor: Sarığı çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak. Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak. 27Yıkım! Yıkım! Kenti yerle bir edeceğim! Hak sahibi gelinceye dek onarılmayacak. Kenti ona vereceğim.’
28 “Sen, ey insanoğlu, peygamberlik et ve de ki, ‘Aşağılayıcı sözler söyleyen Ammonlular için Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Kılıç, kılıç,
Öldürmek için kınından çekilmiş,
Yok etmek için,
Şimşek gibi parlamak için cilalanmış!
29Size ilişkin görümler aldatıcıdır,
Açılan fal yalandır.
Öldürülecek kötülerin enseleri üzerine
Yerleştirileceksin, ey kılıç!
Onların günü yaklaştı,
Sonunda yargı günleri geldi.
30Kılıç kınına koyulsun!
Yaratıldığınız yerde,
Atalarınızın ülkesinde
Yargılayacağım sizi.
31Öfkemi üzerinize dökeceğim,
Kızgınlığımı üzerinize üfleyeceğim;
Acımasız adamların,
Yakıp yok etmekte usta kişilerin eline
Teslim edeceğim sizi.
32Ateşe yakıt olacaksınız,
Kanınız ülkenizin ortasında dökülecek,
Bir daha anılmayacaksınız.
Çünkü bunu ben RAB söylüyorum.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

21:2 kutsal yerlerine Hem tapınağa hem de putperest tapınma yerlerine.
21:3 Ben sana karşıyım Bkz. Hez.5:8’e ait not. Kılıcımı Burada İsrail’e yapılacak saldırılarla ilgili üç peygamberliğin ilki başlar (bkz. Hez.21:8-17,Hez.21:18-24,Hez.21:28-32). Kılıç, burada muhtemelen Nebukadnessar’ı temsil etmektedir (Hez.21:19).
21:6 ezik bir yürekle acı acı inle Bu simgesel eylemin amacı, henüz sürgün edilmeyen ve Tanrı’nın kendilerini son dakikada kurtaracağına inanan halkın yaşayacağı yıkımdan kaçmanın hiçbir yolu olmadığını açıklamaktı.
21:10 Nasıl sevinebiliriz? Babilliler’in her ülkeyi ele geçirirken Yahuda’ya dokunmayacakları düşüncesi boş bir umuttan ibaretti. oğlumun asasını Bu ifade ülkeyi Tanrı’nın yetkisiyle yönettikleri için “Tanrı’nın oğulları” (bkz. Mez.2:7 ve ilgili not) diye adlandırılan Yahuda krallarının yönetimi anlamındadır. sıradan bir sopa gibi küçümsedi Bu ifade, Davut’un hanedanlığının yabancı güçlerin işgaline karşı savunmasız kaldığı anlamına gelir.
21:11 Öldürenin Nebukadnessar’ın (Hez.21:19).
21:13 asa varlığını sürdüremezse ne olur? Bu soru Davut’un hanedanlığının sürgünle sona erip ermeyeceği sorusunu akla getirir (bkz. Hez.21:25-27); çünkü Tanrı Davut’a hanedanlığının sonsuza dek devam edeceğini vaat etmişti (2Sa.7:13).
21:14 el çırp RAB, İsrail halkını kralıyla birlikte vuracağını Hezekiel’in bu hareketiyle anlatmaktadır (krş. Hez.21:17). Üzüntüyü ve öfkeyi ifade ediyor da olabilir.
21:15 kapılarında Bkz. Yşa.29:21; Amo.5:10 ve ilgili notlar.
21:17 elimi çırpacağım Bitirilmiş bir işten sonra ellerin silinmesi gibi. “Öfkem dinecek” ifadesine bağlıdır.
21:19 Babil Kralı’nın Nebukadnessar’ın. iki yol belirle; ikisi de aynı ülkeden başlamalı MuhtemelenAram’ın (Suriye) Şam Kenti’nde başlayarak doğuda Ammon ülkesine ve batıda İsrail’e uzanan iki yol söz konusudur.
21:20 Rabba Kenti’ne Ammon’un başkenti (Yer.49:2); günümüzde Ürdün’ün başkenti olan Amman’dır.
21:21 Okları silkeleyecek Nebukadnessar’ın hangi yöne gitmek gerektiğine karar vermek için baktığı fal türlerinden biridir; üzeri yazılı (örn. “Rabba”, “Yeruşalim”) oklar bir ok kılıfına koyuluyor ve her iki elle çekiliyordu. Sağ eldeki okun iyi olanı gösterdiği kabul ediliyordu (bkz. Hez.22:22). RAB Tanrı halkının falcılık yapmasını yasaklamıştır (bkz. Yas.18:9-22 ve ilgili notlar). hayvanın ciğerine bakacak Koyun ciğerlerinin biçimine ve rengine bakarak geleceği tahmin etmek antik Babil ve Roma’da yaygın bir faldı.
21:23 fala yanlış bakıldığını sanacak Bir zamanlar Nebukadnessar’a bağlı olan, ancak şimdi başkaldıran (2Kr.24:20) Yeruş alim önderleri Tanrı’nın mutlak yetkisine güvenip falın sonucunun (2Kr.21:21-22) yanıltıcı olacağını umuyorlardı, ancak Tanrı’nın onlar için belirlediği ceza gerçekleşecekti.
21:25 İsrail önderi Kral Sidkiya (bkz. Hez.7:27’ye ait not).
21:26 Sarığı Sarık hep kâhinlerle ilgili anılırken Kutsal Kitap’ta yalnızca burada bir tür kraliyet başlığı olarak tanımlanır. Kâhinlerin altın levhayı taşıyan kordonun altına giydikleri sarık ince ketenden yapılırdı (bkz. Çık.28:4,Çık.28:36-39; Çık.29:6; Çık.39:27-31; Lev.8:9; Lev.16:4). Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak Bkz. Hez.17:24 ve ilgili not; 1Sa.2:7-8; Luk.1:52-53.
21:27 Hak sahibi gelinceye dek Yaygın görüşe göre Mesih’ten söz edilmektedir (bkz. Yar.49:10 ve ilgili not).
21:28 Ammonlular Bkz. Hez.21:20; Hez.25:1-7; ayrıca bkz. Yer.9:26; Yer.49:1-6; Amo.1:13-15; Sef.2:8-11.
21:29 Size ilişkin görümler aldatıcıdır,Açılan fal yalandır YaAmmonlular’ın da esenlik bildiren sahte peygamberleri vardı ya da Hez.21:23’e bir göndermedir.
21:30 Kılıç kınına koyulsun RAB, Babilliler aracılığıyla tasarısını gerçekleştirdiği zaman, onlar da zalimlikleri yüzünden Tanrı’nın vereceği cezaya maruz kalacaklardır (bkz. Yer.50-51; Hab.2:4-20).
21:31 Acımasız adamların Bkz. Hez.25:4.
21:32 Ateşe yakıt olacaksınız Bkz. Hez.20:47 ve ilgili not.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş