Hezekiel 29

29
Mısır Kınanıyor
1 Sürgünlüğümüzün onuncu yılı, onuncu ayın on ikinci günü RAB bana şöyle seslendi: 2“İnsanoğlu, yüzünü firavuna çevir, ona ve Mısır'a karşı peygamberlik et. 3Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor:
“ ‘Kendi kanallarının içinde yatan
Büyük canavar firavun,
İşte, sana karşıyım.
Sen ki, Nil benimdir,
Onu kendim için yaptım dersin.
4Çenelerine çengeller takacak,
Kanallarındaki balıkları
Senin pullarına yapıştıracağım.
Pullarına yapışmış balıklarla birlikte
Seni kanallarından çıkaracağım.
5Seni de kanallarındaki bütün balıkları da
Çöle atacağım.
Kırlara düşeceksin,
Toplanmayacak, gömülmeyeceksin.
Seni yem olarak yabanıl hayvanlara
Ve yırtıcı kuşlara vereceğim.
6 O zaman Mısır'da yaşayan herkes
Benim RAB olduğumu anlayacak.
“ ‘Çünkü sen İsrail halkına kamış bir değnek oldun. 7Seni elleriyle tuttuklarında parçalanıp onların omuzlarını yardın. Sana dayandıklarında parçalanıp bellerini burktun[a].
8“ ‘Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Üzerine halkını ve hayvanlarını öldürecek bir kılıç gönderiyorum. 9Mısır kimsesiz bırakılacak, viraneye çevrilecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.
“ ‘Madem Nil benimdir, onu ben yaptım dedin, 10ben de sana ve kanallarına karşıyım. Mısır'ı Migdol'dan Asvan'a, Kûş sınırına dek kimsesiz bırakacak, viraneye çevireceğim. 11İçinden insan ayağı da, hayvan ayağı da geçmeyecek. Kırk yıl orada kimse yaşamayacak. 12Mısır'ı ıssız kalmış ülkeler gibi ıssız bırakacağım. Kentleri, viran olmuş kentler arasında kırk yıl kimsesiz kalacak. Mısırlılar'ı uluslar arasına gönderecek, ülkelere dağıtacağım.
13“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Kırk yıl sonra onları dağılmış oldukları uluslardan toplayacağım. 14Sürgündekileri geri getirip Patros'a, yurtlarına döndüreceğim. Orada güçsüz bir krallık oluşturacaklar. 15Krallıkların en güçsüzü olacak, bir daha ulusların üzerinde egemenlik sürmeyecek. Ulusları yönetmesinler diye onları küçük düşüreceğim. 16Mısır bir daha İsrail halkının güveneceği bir yer olmayacak. Ancak Mısırlılar onlara Mısır'a dönmekle işledikleri günahı anımsatacaklar. O zaman İsrailliler benim Egemen RAB olduğumu anlayacaklar.’ ”
17Sürgünlüğümüzün yirmi yedinci yılı, birinci ayın birinci günü RAB bana şöyle seslendi: 18“İnsanoğlu, Babil Kralı Nebukadnessar ordusunu Sur Kenti'ne karşı büyük bir saldırıya geçirdi; herkesin saçı döküldü, ağır yük yüzünden omuz derileri yüzüldü. Ama Sur'a karşı ordusunu saldırıya geçirmesine karşın, bundan ne kendisi ne de ordusu yararlandı. 19Bu yüzden Egemen RAB şöyle diyor: Mısır'ı Babil Kralı Nebukadnessar'a vereceğim, onun servetini alıp götürecek. Ordusuna ücret olarak ülkeden yağmaladığı çapul malını dağıtacak. 20Hizmetine karşılık Mısır'ı ona verdim; çünkü o da ordusu da bana hizmet ettiler. Egemen RAB böyle diyor.
21“O gün İsrail halkını güçle donatacağım. Onların arasında senin dilini çözeceğim. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

29:1 Sürgünlüğümüzün onuncu yılı, onuncu ayın on ikinci günü İÖ 7 Ocak 587. Bu kısımda Mısır’a yönelik yedi peygamberlik sözü bulunur (bkz. Hez.29:1-16,Hez.29:17-21; Hez.30:1-19,Hez.30:20-26; Hez.31:1-18; Hez.32:1-16,Hez.32:17-32).
29:2 firavuna Hofra’ya (İÖ 589-570 ; bkz. Yer.44:30).
29:3 kanallarının Nil Deltası’nı meydana getiren kollar (krş. Yşa.7:18; Yşa.19:6; Yşa.37:25). Büyük canavar Firavun, Nil Irmağı’nda yaşayan bir timsah olarak tasvir ediliyor (krş. Mez.74:13-14 ve Yşa.27:1’e ait notlar).
29:4 Kanallarındaki balıkları Büyük olasılıkla Mısır halkı anlamındadır. kanallarından çıkaracağım Böylece RAB firavunun Nil Irmağı’nın sahibi olduğu iddiasını boşa çıkarır.
29:6 kamış bir değnek oldun Bkz. Yşa.36:6 ve ilgili not. Hofra kısa bir süre için Babilliler’in Yeruşalim’i kuşatmasına engel oldu (bkz. Yer.37:1-10).
29:7 burktun Septuaginta’da ve Süryanice’de bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “dik durdurdun” diye geçer.
29:10 Migdol’dan Muhtemelen Mısır’ın kuzey bölgesinde. Asvan’a Mısır’ın güneyinde bir kent. “Migdol’dan Asvan’a” ifadesi (bkz. Hez.30:6; krş. Hak.20:1; 1Sa.3:20 ve ilgili notlar), muhtemelen Mısır ülkesinin tümünü belirtmek için kullanılmıştır.
29:14 Patros’a Güney Mısır’a.
29:17 Mısır’a yönelik ikinci bildiri. Sürgünlüğümüzün yirmi yedinci yılı, birinci ayın birinci günü İÖ 26 Nisan 571. Bu tarih Hezekiel Kitabı’nda kronolojik olarak belirtilen en son tarihtir; bundan ötürü Tanrı’nın bu sözü Mısır’la ilgili olarak İÖ 587-585 arasında gelen öbür sözlerinden farklılık gösterir.
29:18 Sur Kenti’ne karşı büyük bir saldırıya Nebukadnessar Sur Kenti’ni İÖ 586-571 yıllarda kuşattı (bkz. Hez.26:7-14). saçı döküldü... derileri yüzüldü Sürekli giymek zorunda kaldıkları başlıklar ve zırhlardan ötürü.
29:21 dilini çözeceğim Bkz. Hez.3:26; Hez.24:27; Hez.33:22.
25:1-32:32 Tanrı’nın uluslara vereceği cezalarla ilgili bir dizi peygamberlik bildirisi. Her bildirinin başında bulunan, “RAB bana şöyle seslendi” ifadesi peygamberlerin sözlerinin RAB’den kaynaklandığını gösterir, ayrıca özel bir görev için bir tür adanma anlamına gelir (bkz. Hoş.1:1 ve ilgili not). Öbür peygamberliklerde olduğu gibi burada da öteki uluslara yönelik bu bildirinin asıl muhatabı İsrail’dir. Tanrı bu uluslardan korkmaması, onların askeri ve siyasi gücüne bel bağlamaması ve güvenlikleri için onlarla ittifak kurmaması için İsrail’i ikna etmek istemektedir (bkz. Yşa. 13-23. bölümler ve ilgili notlar; krş. Yer. 46-52. bölümler).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş