Hezekiel 45

45
Rab'bin Payı
1“ ‘Ülkeyi mülk olarak paylaştırdığınız zaman, RAB'be ülkeden pay olarak 25 000 arşın[a] uzunlukta, 20 000 arşın[b] genişlikte kutsal bir bölge ayıracaksınız. Bütün bu bölge kutsal olacak. 2Uzunluğu ve genişliği 500 arşınlık bir bölüm kutsal yer için, 50 arşınlık bir yer de çevresindeki alan için ayrılacak. 3Bu bölgeden uzunluğu 25 000 arşınlık, genişliği 10 000 arşınlık[c] bir bölüm ölçeceksiniz. Tapınak, En Kutsal Yer orada olacak. 4Burası tapınakta hizmet etmek üzere RAB'be yaklaşan kâhinlere ayrılacak ve ülkenin kutsal payı olacak. Kâhinlerin evleri de tapınak da o kutsal bölgede olacak. 5Tapınakta hizmet eden Levililer'e miras olarak 25 000 arşın uzunlukta, 10 000 arşın genişlikte bir bölge verilecek. Orada, yaşamaları için kendilerine ait kentler olacak[ç].
6“ ‘Kutsal bölgeye düşen payla birlikte kent için uzunluğu 25 000, genişliği 5 000 arşınlık[d] bir pay ayıracaksınız; bu bütün İsrail halkı için olacak.
7“ ‘Kutsal bölgeye düşen pay ile kente düşen payın iki yanındaki topraklar öndere verilecek. Batıdan batıya, doğudan doğuya doğru uzanacak. Batı sınırından doğu sınırına dek uzunluğu bir İsrail oymağına düşen pay kadardır. 8Bu toprak İsrail'de önderin payı olacak. Bundan böyle önderlerim halkıma bir daha baskı yapmayacak, ama oymaklarına göre İsrail halkına ülkeyi miras olarak verecekler.
9“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Yeter artık, ey İsrail önderleri! Zorbalığı, baskıyı bırakın. Adil ve doğru olanı yapın. Halkımı kendi topraklarından kovmayın. Egemen RAB böyle diyor. 10 Doğru ölçüler kullanın, kullandığınız efa[e] ve bat[g] doğru olsun. 11Efa ile bat aynı ölçüde olsun. Bat homerin[ğ] onda birine, efa da homerin onda birine eşit olmalı. İkisinin de ölçüsü homere göre olacak. 12Bir şekel[h] yirmi geraya eşit olmalı. Altmış şekel[ı] de bir minaya[i] eşit olmalı.’ ”
Sunular ve Kutsal Günler
13“ ‘Sunacağınız sunular şunlardır: Her homer buğdaydan efanın altıda biri[j], her homer arpadan efanın altıda biri[k] kadarını vereceksiniz. 14Bat ölçüsüne göre istenen zeytinyağı miktarı, her kordan[l] batın onda biri[m] kadardır. Bir kor on bat ya da bir homere eşittir. 15İsrail'in sulak otlaklarındaki sürüden iki yüz koyundan bir koyun alınacak. Halkın günahlarını bağışlatmak için bu koyunlar yakmalık sunular, tahıl ve esenlik sunuları için kullanılacak. Egemen RAB böyle diyor. 16Ülke halkı bu armağanları İsrail'deki öndere verecek. 17İsrail'de kutlanan bütün bayramlarda –şenliklerde, Yeni Ay törenlerinde, Şabat günlerinde– tahıl sunularını, yakmalık ve dökmelik sunuları önder sağlayacak. İsrail halkının günahlarını bağışlatmak için yakmalık sunuları, günah, tahıl, esenlik sunularını sağlayacak.
18“ ‘Egemen RAB şöyle diyor: Birinci ayın birinci günü kusursuz bir boğa alacak, tapınağı arındıracaksın. 19Kâhin günah sunusunun kanından alıp tapınağın kapı sövelerine, sunağın üst çıkıntısının dört köşesine, iç avlunun kapı sövelerine sürecek. 20Yanlışlıkla ya da bilgisizlikten günah işleyen biri için ayın yedinci günü aynısını yapacaksın. Böylece tapınağı arındıracaksın.
21 “ ‘Birinci ayın on dördüncü günü Fısıh Bayramı'nı yedi gün kutlayacak, mayasız ekmek yiyeceksiniz. 22O gün önder kendisi ve ülke halkı için günah sunusu olarak bir boğa sağlayacak. 23Yedi gün bayram boyunca her gün RAB'be yakmalık sunu olarak kusursuz yedi boğayla yedi koç, günah sunusu olarak da bir teke sağlayacak. 24Tahıl sunusu olarak her boğa ve koç için birer efa[n] tahıl, her efa için bir hin[o] zeytinyağı sağlayacak.
25 “ ‘Yedinci ayın on beşinci günü başlayan ve yedi gün süren bayramda önder yakmalık sunuları, günah ve tahıl sunularını, zeytinyağını her gün aynı miktarda sağlayacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

45:2 500 arşınlık bir bölüm Hez.42:16-20’ de açıklanan tapınak alanı yaklaşık 265 m 2’ydi.
45:5 Levililer’e... bir bölge verilecek Kutsal bölgenin sınırları içinde olmasına rağmen Levililer’in yaşaması için hemen kuzeyde ayrılan eşit büyüklükte bir alan. Sadok soyundan kâhinlerin aksine, Levililer mülk sahibi olabiliyorlardı. yaşamaları içinkendilerine ait kentler olacak Septuaginta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “mülk olarak yirmi oda alacaklar” diye geçer.
45:6 kent Eski Yeruşalim’in aksine bu yeni kutsal kent tapınağın yakınında yer alır. Tapınak kent sınırları içerisinde değildir. Bazı yorumcular, bu yeni kentin şimdiki Yeruşalim’in kuzeyinde yer alacağını savunur.
45:7-8 Söz konusu alan oldukça geniştir. Ancak bu cömert bağış önderin Ahav’ı nkine benzer bir açgözlülüğe düşmesini engelleyecekti (bkz. 1Kr.21; krş. Hez.46:18). Ayrıca önder büyük miktarlarda sunu sağlamakla sorumluydu (Hez.45:17).
45:9 Adil ve doğru olanı Bkz. Hez.33:14’e ait not.
45:10 Doğru ölçüler kullanın EskiAntlaşma’da ağırlık ve uzunluk ölçülerinde hile yapılmasına karşı uyarılar bulunur (bkz. Lev.19:35 ve ilgili not; Yas.25:13-16; Mik.6:10-12). Doğru ölçüler, önderlerin dürüstlüğünü gösterir.
45:11 Efa ile bat Yaklaşık 22 lt’lik ölçeklerdir. Efa katı maddeleri, bat ise sıvıları ölçmekte kullanılır.
45:12 altmış şekel İbranice’den birebir çevirisi: “yirmi şekel, yirmi beş şekel, on beş şekel”.
45:13 sunular Kâhinlere verilen armağanlardan öndere de verilir (Hez.44:30). Önderin bu armağanları RAB’be sunulan sunuların bir kısmı olarak kullanması gerekir (bkz. Hez.45:16).
45:15 günahlarını bağışlatmak Bkz. Çık.25:17; Lev.16:20-22; Lev.17:11; Rom.3:25-26 ve ilgili notlar.
45:16 Ülke halkı Bkz. Hez.7:27 ve ilgili not.
45:17 dökmelik sunuları Genellikle şarabın içilmeden yere dökülmesiyle yerine getirilir (bkz. Say.15:5; Hoş.9:4); ancak burada ş araptan değil, zeytinyağından söz edilmektedir (Hoş.45:14,Hoş.45:24-25).
45:20 Yanlışlıkla ya da bilgisizlikten günah işleyen biri Bkz. Say.15:22-30 ve ilgili notlar.
45:21 Fısıh Bayramı’nı Fısıh kuzusunun Hezekiel’in verdiği tanımlamalar içinde yer almaması dikkat çekicidir (krş. 1Ko.5:7).
45:22 günah sunusu Bkz. Hez.40:39’a ait not.
45:25 Yedinci ayın on beşinci günü başlayan... bayramda Hasat (Pentikost) Bayramı (bkz. Çık.23:16; Çık.34:22; Yas.16:16).
45:18-46:24 Bu bölümlerde açıklanan yasa ile Kutsal Yasa arasında hem fark hem devamlılık vardır. Farklar görülmesinin nedeni, Mesih’in gelişiyle hem tapınağın hem de tapınma ve yaş amla ilgili kuralların değişmesinin söz konusu olmasıdır. Devamlılık olmasının nedeni ise bu dönemde sunulacak sunuların ve kurbanların, Eski Antlaşma’da olduğu gibi yine arındırma sağlayacağıdır. Bu arındırma gereklidir, çünkü EskiAntlaşma döneminde olduğu gibi RAB halkının arasında yaşayacaktır; ancak yine de Va.21:22’de söz edilen durum gerçekleşene kadar bu arındırma sınırlıdır ve geçicidir.
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş