Levililer 17:11

11 Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
17:11 canlılara yaşam veren kandır Bkz. Yar.9:4’e ait not. Kan, kurbanın yaşamını temsil ediyordu. Yaşam kutsal olduğu için yaş amın simgesi olan kana da saygı gösterilmeliydi (Yar.9:5-6). Kan yemek veya içmek kesinlikle yasaktı (bkz. Lev.7:26-27; Yas.12:16,Yas.12:23-25; Yas.15:23; 1Sa.14:32-34). Kan... günah bağışlatır Hemen hemen her kurban kanı, sunak üzerine veya Buluşma Çadırı’nın içine serpilir veya sürülürdü (Lev.17:6; Lev.1:5; Lev.3:2; Lev.4:6,Lev.4:25; Lev.7:2). Bu işlem, günahtan arınma için yaşam karşılığı yaşam verilmesi öğretisini vurgular. Eski Antlaşma kurbanlarının kanı, Tanrı Kuzusu’nun (İsa Mesih’in) dökülen kanına işaret etmektedir (krş. Yu.1:29; İbr.9:12,İbr.9:22).

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş