Levililer 17

17
Kan Yemek Yasaktır
1RAB Musa'ya şöyle dedi: 2“Harun'la oğullarına ve bütün İsrail halkına de ki, ‘RAB'bin buyruğu şudur: 3İsrailliler'den kim ordugahın içinde ya da dışında bir sığır, bir kuzu ya da keçi kurban eder 4ve onu Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne, RAB'bin Konutu'nun önüne, RAB'be sunmak üzere getirmezse, kan dökmüş sayılacak ve halkın arasından atılacaktır. 5Öyle ki, İsrailliler açık kırlarda kestikleri kurbanları RAB'bin huzuruna, Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne, kâhine getirsinler ve esenlik sunusu olarak RAB'be kurban etsinler. 6Kâhin sununun kanını Buluşma Çadırı'nın giriş bölümünde RAB'bin sunağı üzerine dökecek, yağını da RAB'bi hoşnut eden koku olarak yakacak. 7 İsrail halkı taptığı teke ilahlara[a] artık kurban kesmeyecek. Bu yasa kuşaklar boyunca geçerli olacak.’
8“Onlara de ki, ‘İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim yakmalık sunu veya kurban sunar da, 9onu RAB'be sunmak için Buluşma Çadırı'nın giriş bölümüne getirmezse, halkın arasından atılacaktır.
10 “ ‘İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim kan yerse, ona öfkeyle bakacağım ve halkımın arasından atacağım. 11 Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Ben onu size sunakta kendinizi günahtan bağışlatmanız için verdim. Kan yaşam karşılığı günah bağışlatır. 12Bundan dolayı İsrail halkına, Sizlerden ya da aranızda yaşayan yabancılardan hiç kimse kan yemeyecek, dedim.
13“ ‘İsrail halkından ya da aralarında yaşayan yabancılardan kim eti yenen bir hayvan veya kuş avlarsa, kanını akıtıp toprakla örtecektir. 14Çünkü canlılara yaşam veren kandır. Bundan dolayı İsrail halkına, Hiçbir etin kanını yemeyeceksiniz, dedim. Çünkü her canlıya yaşam veren kandır. Onu yiyen halkın arasından atılacaktır.
15“ ‘Yerli olsun, yabancı olsun ölü bulduğu ya da yabanıl hayvanların parçaladığı bir hayvanın leşini yiyen herkes giysilerini yıkayacak, kendisi de yıkanacak, akşama kadar kirli sayılacaktır. Ancak bundan sonra temiz sayılacaktır. 16Eğer giysilerini yıkamaz ve yıkanmazsa suçunun cezasını çekecektir.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

17:1-26:46 “Kutsallık Tüzüğü” adıyla da bilinen bu bölümler, çeş itli alanlarda Tanrı halkının kutsal bir yaşam sürmesini sağlayacak çeşitli uygulamalar içerir (bkz. Giriş; ayrıca bkz. Lev.11:44’e ait not).
17:4 RAB’bin Konutu’nun Bazı istisnalar dışında (örn. Yas.12:15,Yas.12:20-21), halk yalnızca tek bir tapınma yerinde kurban sunmaya yönlendirilirdi (Yas.12:5-6). Bu düzenlemenin amaçlarından biri de İsrailliler’i Kenanlılar’ın putperestliğe dayanan uygulamalarından uzak tutarak yozlaşmalarını engellemekti. halkın arasından atılacaktır Bkz. Lev.7:20’ye ait not.
17:5 RAB’bin huzuruna... kâhine Bkz. Lev.6:6’ya ait not.
17:7 taptığı Bkz. Lev.20:5-6; ayrıca bkz. Hez.16:15’e ait not; Çık.34:15. teke ilahlara İbranice’den, “teke görünümlü cinlere” diye de çevrilebilir.
17:11 canlılara yaşam veren kandır Bkz. Yar.9:4’e ait not. Kan, kurbanın yaşamını temsil ediyordu. Yaşam kutsal olduğu için yaş amın simgesi olan kana da saygı gösterilmeliydi (Yar.9:5-6). Kan yemek veya içmek kesinlikle yasaktı (bkz. Lev.7:26-27; Yas.12:16,Yas.12:23-25; Yas.15:23; 1Sa.14:32-34). Kan... günah bağışlatır Hemen hemen her kurban kanı, sunak üzerine veya Buluşma Çadırı’nın içine serpilir veya sürülürdü (Lev.17:6; Lev.1:5; Lev.3:2; Lev.4:6,Lev.4:25; Lev.7:2). Bu işlem, günahtan arınma için yaşam karşılığı yaşam verilmesi öğretisini vurgular. Eski Antlaşma kurbanlarının kanı, Tanrı Kuzusu’nun (İsa Mesih’in) dökülen kanına işaret etmektedir (krş. Yu.1:29; İbr.9:12,İbr.9:22).
17:15 Bu hayvanların kanı tamamıyla akıtılmamış olduğu için onları yemek yasaktı.

Videolar

Levililer Girişi

Levililer Kitabı eski İsrail'deki tapınma düzeni ve bunu yöneten Levi oymağından gelen kâhinlerle ilgili kuralları içerir.

Kitap temel olarak Tanrı'nın kutsallığı ve İsrail halkının kutsal Tanrı'yla ilişkisini sürdürmek için nasıl yaşayıp tapınması gerektiği konusuna açıklık getirir. Kitabın en çok bilinen ayetlerinden biri, İsa'nın ikinci büyük buyruk olarak söylediği 19:18 ayetindeki "Komşunu kendin gibi seveceksin" sözleridir.

Ana Hatlar:

1:1-7:38 Sunu ve kurbanlarla ilgili yasalar
8:1-10:20 Harun'la oğullarının kâhin olarak atanması
11:1-15:33 Dinsel açıdan kirli ve temiz sayılmayla ilgili yasalar
16:1-34 Günahları Bağışlatma Günü
17:1-27:34 Kutsallık ve tapınmayla ilgili yasalar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş