Hezekiel 44

44
Hizmet Edecek Olanlar
1Bundan sonra adam beni tapınağın doğuya bakan dış kapısına geri getirdi. Kapı kapalıydı. 2RAB bana, “Bu kapı kapalı kalacak, açılmayacak, buradan kimse girmeyecek!” dedi, “İsrail'in Tanrısı RAB bu kapıdan girdi, bu yüzden kapalı kalacak. 3Yalnız önder –önder olduğu için– RAB'bin önünde oturup ekmek yemek üzere eyvandan girebilir, aynı yoldan da çıkabilir.”
4Adam Kuzey Kapısı yolundan tapınağın önüne getirdi beni. Baktım, RAB'bin görkeminin tapınağı doldurduğunu gördüm. Yüzüstü yere düştüm.
5RAB bana şöyle seslendi: “İnsanoğlu, RAB'bin Tapınağı'nın bütün kuralları ve yasalarıyla ilgili söyleyeceklerimi iyi dinle, her şeye iyi bak, kulak ver. Tapınağa kimin girip çıkacağına dikkat et. 6Asi İsrail halkına de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ey İsrail halkı, yaptığınız iğrençliklere bir son verin artık! 7Yüreği ve bedeni sünnet edilmemiş yabancıları tapınağıma aldınız, bana yiyecek olarak yağ, kan sunmakla tapınağımı kirlettiniz. Böylece iğrenç uygulamalarınızla antlaşmamı bozdunuz. 8Kutsal eşyalarıma ilişkin sorumluluğunuzu yerine getirmediniz. Tapınağımda bu eşyalara bakmaları için başkalarını görevlendirdiniz. 9Egemen RAB şöyle diyor: Yüreği ve bedeni sünnet edilmemişlerden, İsrail halkı arasında yaşayan yabancılardan hiçbiri tapınağıma girmeyecek.
10“ ‘İsrail kötü yola saptığı zaman beni bırakan, yoldan sapıp putlarına bağlanan Levililer'se günahlarının cezasını çekecekler. 11Ama tapınağımda onlar hizmet edecek: Tapınağın kapılarından sorumlu olacaklar; tapınağın hizmetini yapacak, yakmalık sunu ve kurbanlık hayvanları halk için kesecek, halkın önünde duracak, halka hizmet edecekler. 12Putlarının önünde İsrail halkına hizmet ederek halkı günaha soktular. Bu nedenle ben RAB onları günahları yüzünden cezalandıracağıma ant içtim. Egemen RAB böyle diyor. 13Kâhin olarak hizmet etmek üzere bana yaklaşmayacaklar. Kutsal eşyalarıma, en kutsal sunularıma dokunmayacaklar. İğrenç uygulamalarının utancını yüklenecekler. 14Yine de tapınağın hizmeti ve orada yapılacak bütün işler için onları görevlendireceğim.
15“ ‘Ancak İsrail beni bırakıp kötü yola saptığında tapınağımın hizmetini sadakatle yapan Sadok soyundan Levili kâhinler önümde hizmet etmek üzere bana yaklaşacak. Yağ ve kan sunularını sunmak için önümde onlar duracak. Böyle diyor Egemen RAB. 16Yalnız onlar girecek tapınağıma; önümde hizmet etmek için yalnız onlar soframa yaklaşacak, görev yapacaklar.
17 “ ‘Kâhinler iç avlunun kapılarından girecekleri zaman keten giysi giyecek; iç avlunun kapılarında ya da tapınakta hizmet ederken yünlü giysi giymeyecekler. 18Başlarına keten sarık saracak, keten don giyecekler. Kendilerini terletecek bir şey giymeyecekler. 19 Dış avluya halkın yanına çıkmadan önce, hizmet ederken giydikleri giysileri çıkarıp kutsal odalara koyacak, başka giysiler giyecekler. Öyle ki, o giysilerin kutsallığını halka geçirmesinler.
20 “ ‘Kâhinler başlarını tıraş etmeyecek, saçlarını uzatmayacaklar. Ancak saçlarını kesip düzeltecekler. 21 İç avluya gireceği zaman hiçbir kâhin içki içmeyecek. 22 Kâhinler dul ya da boşanmış kadınla evlenmeyecek. İsrail soyundan erden bir kızla ya da başka bir kâhinden dul kalmış bir kadınla evlenebilirler. 23 Kutsalla bayağı arasındaki ayrımı halkıma onlar öğretecek, kirliyle temizi ayırt etmeyi onlar gösterecekler.
24“ ‘Davalarda yargıç olarak kâhinler görev yapacak, ilkelerim uyarınca karar verecekler. Bayramlarımla ilgili yasalarıma, kurallarıma uyacak, Şabat günlerimi kutsal tutacaklar.
25 “ ‘Kâhin bir ölünün yanına giderek kendini kirletmeyecek; ölü annesi, babası, oğlu, kızı, kardeşi ya da evlenmemiş kızkardeşiyse kendini kirletebilir. 26Arındıktan sonra yedi gün bekleyecek. 27Tapınakta hizmet etmek üzere iç avluya gireceği gün, kendisi için bir günah sunusu sunacak. Egemen RAB böyle diyor.
28 “ ‘Kâhinlerin payı vardır, onların mirası benim. İsrail'de onlara mülk vermeyeceksiniz. Onların mirası benim. 29 Kâhinler tahıl, günah ve suç sunularını yiyecekler. İsrail'de RAB'be adanan her şey onların olacak. 30İlk ürünlerin en iyileri ve bütün özel armağanlarınız kâhinlerin olacak. Evinize bereket yağsın diye tahılınızın ilkini onlara vereceksiniz. 31 Kâhinler ölü bulunmuş ya da yabanıl hayvan tarafından parçalanmış hiçbir kuş ya da hayvan yemeyecek.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

44:2 Bu kapı kapalı kalacak Tanrı Doğu Kapısı’ndan girmiş olduğu için (Hez.43:1-2) o kapı kutsaldır. Tanrı önceden yaptığı gibi (Hez.10:19; Hez.11:23) tapınağı bir daha terk etmeyecektir (bkz. Hez.8:16 ve ilgili not).
44:3 önder Bkz. Hez.34:24 ve ilgili not. ekmek yemek Muhtemelen esenlik sunusundan öndere düşen pay söz konusudur (bkz. Lev.7:15; Yas.12:7; ayrıca bkz. Hez.43:27 ve ilgili not). Bu onur sadece öndere verilecektir, ancak kâhinlerin gerçekleştirmesi gereken törenlerde önderin hiçbir görev almaması esastır (bkz. 2Ta.26:16-20). eyvandan girebilir Dış avludan.
44:7 Yüreği... sünnet edilmemiş Bkz. Yas.30:6; Yer.4:4 ve ilgili notlar.
44:10 İsrail kötü yola saptığı zaman Burada Hezekiel’in halkın putperestliğini sık sık eleştirdiği krallık döneminin özellikle son yıllarına bir gönderme yapılmaktadır (bkz. Hez.6:3-6; Hez.14:3-11; Hez.16:18-21; Hez.23:36-49; Hez.36:17-18; Hez.37:23). Levililer Levi oymağının kâhinlik yapan üyeleri (bkz. Yas.33:8-11; Hak.17:13).
44:11 halkın önünde duracak Krş. Hez.44:15. İsrail halkının tapınma hayatında Levililer’in hâlâ özel bir yeri vardı.
44:15 Sadok Harun’un oğlu Elazar’ın soyundan gelir, yani Levili soyundandır (1Ta.6:50-53). Davut’un krallığı sırasında Aviyatar’la birlikte kâhinlik görevi yapmıştır (bkz. 2Sa.8:17 ve ilgili not; 2Sa.15:24-29; 2Sa.20:25). KendiniAdoniya’yı kral yapmaya adayan Aviyatar’ın aksine, Süleyman’ın kral olmasını desteklediği için ona ve soyundan gelenlere Yeruşalim’deki tapınakta hizmet etme ayrıcalığı verilmişti (bkz. 1Kr.1. bölüm). Yağ ve kan Bkz. Hez.39:19 ve ilgili not.
44:16 soframa Bkz. Hez.41:22 ve ilgili not.
44:20 başlarını tıraş etmeyecek Putperestler yas tutarken böyle yaptıkları için (Hez.1:18; bkz. Lev.21:1-5). saçlarını uzatmayacaklar... kesip düzeltecekler Kâhinlerin her şeyi ölçülü şekilde yapmaları gerektiğini ifade eden bir eylemdi. Buna uymayan kâ-hinler hizmet edemezlerdi ve yeniden hizmet edebilecek hale gelmek için adak adamaları gerekirdi (bkz. Say.6:5; Elç.21:23-26).
44:23 Kutsalla bayağı arasındaki ayrımı Hezekiel Kitabı’nın temalarından biridir. Krallık döneminde murdar ve temiz yiyecekler, kurbanlık hayvanların uygunluğu ve dinsel temizlik konularında Tanrı’nın buyurduklarını öğretme görevi ya ücret karşılığında yapılıyor (bkz. Mik.3:11) ya da tümüyle ihmal ediliyordu (bkz. Yer.2:8; Hez.22:26 ve ilgili not; Hag.2:10-13). kirliyle temizi ayırt etmeyi Bkz. Lev.11. bölüm; Yas.14:3-21 ve ilgili notlar.
44:25 ölünün Ölüye dokunan kişi murdar sayılırdı (Lev.21:1-3; Hag.2:13).
44:28 mülk vermeyeceksiniz Bkz. Say.18:20,Say.18:23-24; Yas.10:9; Yşu.13:14,Yşu.13:33; Yşu.18:7.
44:1-31 Kâhinlik tekrar kurulur.
40:1-48:35 Tanrı, halkını yeni bir öndere (34. bölüm), yeni bir antlaşmaya (36. bölüm), yeni bir siyasal gerçeğe (birleşmiş bir ulus, 37. bölüm) ve yeni bir güvenliğe (düşmanlardan kurtuluyorlar, 38-39. bölümler) kavuşturmuştur. Geriye tapınağın yenilenmesi kalmıştır. Hez.33:21’de tapınak ve Yeruşalim’in yıkılışından sonra kentin, tapınağın ve (coğrafyanın değişmesinin sonucu) tapınağın bulunacağı dağın yenilenmesinden söz edilirken, 40-48. bölümlerde tapınağın arındırılıp yenilenmesi söz konusudur. Tapınaktan ayrılan Tanrı (11. bölüm), artık arındırılmış bir halk arasında yaşayabilir ve yenilenmiş, arındırılmış kente ve tapınağa dönebilir (Hez.43:5).

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş