Yasa'nın Tekrarı 14:3-21

3“İğrenç sayılan hiçbir şey yemeyeceksiniz. 4Şu hayvanların etini yiyebilirsiniz: Sığır, koyun, keçi, 5geyik, ceylan, karaca, yaban keçisi, gazal, ahu, dağ koyunu. 6Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren her hayvanın etini yiyebilirsiniz. 7Ancak geviş getiren, çatal ve yarık tırnaklı hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve, tavşan, kaya tavşanı. Bunlar geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılırlar. 8Domuz çatal tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız.
9“Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: Pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz. 10Ama pulsuz ve yüzgeçsiz canlıların hiçbirini yemeyeceksiniz. Bunlar sizin için kirli sayılır.
11“Temiz sayılan bütün kuşları yiyebilirsiniz. 12Etini yemeyeceğiniz kuşlar şunlardır: Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba, 13çaylak, doğan türleri, 14bütün karga türleri, 15baykuş, puhu, martı, atmaca türleri, 16kukumav, büyük baykuş, peçeli baykuş, 17ishakkuşu, akbaba, karabatak, 18leylek, balıkçıl türleri, ibibik, yarasa. 19Bütün kanatlı böcekler sizin için kirli sayılır. Hiçbirini yemeyeceksiniz. 20Ama temiz sayılan kanatlı yaratıkların tümünü yiyebilirsiniz.
21 “Kendiliğinden ölen hiçbir hayvanın etini yemeyeceksiniz. Ölü hayvanı yemesi için kentlerinizde yaşayan bir yabancıya verebilir ya da öteki yabancılara satabilirsiniz. Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız.
“Oğlağı anasının sütünde haşlamayın.”
Ondalıklara İlişkin Kural
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:3-21 Temiz ve murdar yiyecekler konusu Lev.11. bölümde (bkz. ilgili notlar) geniş biçimde ele alınır.
14:7 kirli Bkz. Lev.4:12’ye ait not.
14:2,21 RAB için kutsal Bkz. Lev.11:1-15 :33 ve Lev.11:44’e ait notlar.
14:21 Kendiliğinden ölen... yemeyeceksiniz Çünkü bu şekilde ölen hayvanların kanı akıtılmamış oluyordu (bkz. Yas.12:16,Yas.12:24; ayrıca bkz. Yar.9:4 ve Lev.17:11’e ait notlar). Oğlağı anasının sütünde haşlamayın Bkz. Çık.23:19’a ait not.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş