Yasa'nın Tekrarı 29

29
Antlaşmanın Yinelenmesi
1RAB'bin İsrailliler'le Horev Dağı'nda yaptığı antlaşmaya ek olarak, Moav'da Musa'ya onlarla yapmayı buyurduğu antlaşmanın sözleri bunlardır.
2Musa bütün İsrailliler'i bir araya toplayarak şöyle dedi: “RAB'bin Mısır'da gözlerinizin önünde firavuna, görevlilerine, ülkesine yaptıklarını gördünüz. 3Büyük denemeleri, belirtileri, o büyük ve şaşılası işleri gözlerinizle gördünüz. 4Ne var ki, RAB bugüne dek size kavrayan yürek, gören göz, duyan kulak vermedi. 5RAB, ‘Sizi kırk yıl çölde dolaştırdım; ne üzerinizdeki giysi eskidi, ne ayağınızdaki çarık. 6Ekmek yemediniz, şarap ya da başka içki içmediniz. Bütün bunları Tanrınız RAB'bin ben olduğumu anlayasınız diye yaptım’ diyor.
7 “Buraya ulaştığınızda, Heşbon Kralı Sihon ile Başan Kralı Og bizimle savaşa tutuştular. Ama onları bozguna uğrattık. 8 Ülkelerini ele geçirerek mülk olarak Rubenliler'e, Gadlılar'a, Manaşşe oymağının yarısına verdik. 9El attığınız her işte başarılı olmak için bu antlaşmanın sözlerini yerine getirmeye dikkat edin.
10-11“Bugün hepiniz –önderleriniz, oymak başlarınız, ileri gelenleriniz, görevlileriniz, bütün öbür İsrailli erkekler, çocuklarınız, karılarınız, aranızda yaşayan ve odununuzu kesen, suyunuzu taşıyan yabancılar– Tanrınız RAB'bin önünde duruyorsunuz. 12Bugün Tanrınız RAB'bin ant içerek sizinle yaptığı bu antlaşmayı geçerli kılmak için burada duruyorsunuz. 13Öyle ki, bugün sizi kendi halkı olarak belirlesin ve size söylediği gibi, atalarınız İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a içtiği ant uyarınca Tanrınız olsun. 14-15Antla yapılan bu antlaşmayı yalnız sizinle, bugün burada bizimle birlikte Tanrımız RAB'bin önünde duranlarla değil, yanımızda olmayanlarla da yapıyorum.
16“Mısır'da nasıl yaşadığımızı, öteki ulusların ortasından geçerek buraya nasıl geldiğimizi kendiniz de biliyorsunuz. 17Onların arasında iğrenç suretleri, ağaçtan, taştan, altından, gümüşten yapılmış putları gördünüz. 18 Dikkat edin, bugün aranızda bu ulusların ilahlarına tapmak için Tanrımız RAB'den sapan erkek ya da kadın, boy ya da oymak olmasın; aranızda acılık, zehir veren kök olmasın.
19“Bu andın sözlerini duyup da kimse kendi kendini kutlamasın ve, ‘Kendi isteklerim uyarınca yaşasam da güvenlikte olurum’ diye düşünmesin. Bu herkese[a] yıkım getirir. 20RAB böyle birini bağışlamak istemez. RAB'bin öfkesi ve kıskançlığı o kişiye karşı alevlenecek. Bu kitapta yazılı bütün lanetler başına yağacak ve RAB onun adını göğün altından silecektir. 21Bu Yasa Kitabı'nda yazılı antlaşmada yer alan bütün lanetler uyarınca, RAB onu felakete uğraması için İsrail'in bütün oymakları arasından ayıracaktır.
22“Sizden sonraki kuşak, çocuklarınız ve uzak ülkeden gelen yabancılar ülkenizin uğradığı belaları, RAB'bin ülkeye gönderdiği hastalıkları görecekler. 23 Bütün ülke yanacak, tuz ve kükürtle örtülecek; tohum ekilmeyecek, filiz sürmeyecek, ot bitmeyecek. Ülke RAB'bin kızgın öfkesiyle yerle bir ettiği Sodom, Gomora, Adma ve Sevoyim gibi yıkıma uğrayacak. 24 Bütün uluslar, ‘RAB bu ülkeye neden bunu yaptı?’ diye soracaklar, ‘Bu büyük öfke neden alevlendi?’
25“Yanıt şöyle olacak: ‘Atalarının Tanrısı RAB kendilerini Mısır'dan çıkardığında onlarla yaptığı antlaşmayı bıraktılar. 26Tanımadıkları, RAB'bin kendilerine pay olarak vermediği başka ilahlara yöneldiler; onlara tapıp önlerinde eğildiler. 27İşte bu yüzden RAB'bin öfkesi bu ülkeye karşı alevlendi; bu kitapta yazılı bütün lanetleri oraya yağdırdı. 28RAB büyük kızgınlıkla, şiddetli öfkeyle onları ülkelerinden söküp attı; bugün olduğu gibi başka ülkeye sürdü.’
29“Gizlilik Tanrımız RAB'be özgüdür. Ama bu yasanın bütün sözlerine uymamız için açığa çıkarılanlar sonsuza dek bize ve çocuklarımıza aittir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

29:1 Bkz. Yas.5:2-3’e ait notlar.
29:2 gözlerinizin önünde Mısır’da atalarının tanık olduğu olayları hatırlayabilecek olanlar, halk Kenan topraklarına girmekten korktuğu dönemde yirmi yaşından küçük olanlardı (Say.14:29). Burada Musa, halkın çok iyi bildiği bir olaydan söz ettiği için bu ifadeyi kullanır (bkz. Yas.5:3’e ait not).
29:4 Rom.11:8’de, katı yürekli İsrailliler’i anlatmak için bu sözler alıntılanır.
29:7 Sihon... Og Bkz. Yas.1:4 ve ilgili not.
29:8 mülk olarak... verdik Bkz. Yas.3:12-17.
29:9-15 Antlaşmanın yenilenmesinin anlamı özet olarak açıklanıyor.
29:18 acılık, zehir veren kök Putperestlik.
29:19 Bu andın sözlerini Tanrı’nın halkıyla yaptığı antlaşmanın hükümlerini (Yas.29:12-14). herkese İbranice’den birebir çevirisi: “hem yaşa hem kuruya”.
29:20 RAB böyle birini bağışlamak istemez RAB’bin sabrı ve affediciliği, bütün sıfatları gibi, sınırsız ve sonsuzdur; kimseyi kendisini sevmesi için zorlamadığı gibi, yapılan kötülükleri de görmezden gelmez. Burada söz konusu kişi, Tanrı’nın halkına dâ-hil olma ayrıcalığını suiistimal ederek antlaşmanın temel koşulunu (ben sizin Tanrınız olacağım) ihlal etmiş ve seçilmiş halkın soyunu tehlikeye atmıştır (Yas.20:19). Bu kitapta Bkz. Yas.31:24’e ait not. adını... silecektir Bkz. Yas.9:14 ve ilgili not.
29:21 Yasa Kitabı’nda Bkz. Yas.31:24’e ait not.
29:22-24 İsrailliler antlaşmaya sadık kaldığı takdirde, tüm uluslar onların nasıl kutsandığını görecek ve bu kutsamadan yararlanacaktı (bkz. Yar.12:1-3; Yar.22:18; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25). Sadık kalmamaları durumunda cezalandırılacak ve hem görevlerini yerine getirmemekten hem de yaşayacakları lanete öbür ulusların tanık olmasından ötürü utanç duyacaklardır.
29:23 Sodom... gibi yıkıma Bkz. Yar.19:24-25; ayrıca bkz. Yar.10:19 ve Yar.13:10’a ait notlar.
29:27 bu kitapta Bkz. Yas.31:24’e ait not.
29:29 RAB, halkı için neler tasarladığını tüm ayrıntılarıyla açıklamaz.Ancak itaatin ve itaatsizliğin ne olduğunu ve sonuçlarını, kendisini hoşnut edecek bir yaşam sürmek için bilmeleri gereken her şeyi açıklamıştır.

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş