Yasa'nın Tekrarı 14

14
Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar
(Lev.11:1-47)
1 “Siz Tanrınız RAB'bin çocuklarısınız. Ölülere ağıt yakmak için bedenlerinizi yaralamayacaksınız. İki kaş arasındaki tüyleri almayacaksınız. 2 Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. RAB öz halkı olmanız için yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti.
3“İğrenç sayılan hiçbir şey yemeyeceksiniz. 4Şu hayvanların etini yiyebilirsiniz: Sığır, koyun, keçi, 5geyik, ceylan, karaca, yaban keçisi, gazal, ahu, dağ koyunu. 6Çatal ve yarık tırnaklı, geviş getiren her hayvanın etini yiyebilirsiniz. 7Ancak geviş getiren, çatal ve yarık tırnaklı hayvanlardan etini yememeniz gerekenler şunlardır: Deve, tavşan, kaya tavşanı. Bunlar geviş getirir, ama çatal tırnaklı değildir. Sizin için kirli sayılırlar. 8Domuz çatal tırnaklıdır, ama geviş getirmez. Sizin için kirli sayılır. Bu hayvanların etini yemeyecek, leşine dokunmayacaksınız.
9“Suda yaşayan hayvanlardan şunların etini yiyebilirsiniz: Pullu ve yüzgeçli canlıların etini yiyebilirsiniz. 10Ama pulsuz ve yüzgeçsiz canlıların hiçbirini yemeyeceksiniz. Bunlar sizin için kirli sayılır.
11“Temiz sayılan bütün kuşları yiyebilirsiniz. 12Etini yemeyeceğiniz kuşlar şunlardır: Kartal, kuzu kartalı, kara akbaba, 13çaylak, doğan türleri, 14bütün karga türleri, 15baykuş, puhu, martı, atmaca türleri, 16kukumav, büyük baykuş, peçeli baykuş, 17ishakkuşu, akbaba, karabatak, 18leylek, balıkçıl türleri, ibibik, yarasa. 19Bütün kanatlı böcekler sizin için kirli sayılır. Hiçbirini yemeyeceksiniz. 20Ama temiz sayılan kanatlı yaratıkların tümünü yiyebilirsiniz.
21 “Kendiliğinden ölen hiçbir hayvanın etini yemeyeceksiniz. Ölü hayvanı yemesi için kentlerinizde yaşayan bir yabancıya verebilir ya da öteki yabancılara satabilirsiniz. Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız.
“Oğlağı anasının sütünde haşlamayın.”
Ondalıklara İlişkin Kural
22 “Her yıl tarlalarınızda yetişen ürünlerin ondalığını bir yana ayıracaksınız. 23Tahılınızın, yeni şarabınızın, zeytinyağınızın ondalığını, sığırlarınızın ve davarlarınızın ilk doğanlarını, Tanrınız RAB'bin adını yerleştirmek için seçeceği yerde O'nun önünde yiyeceksiniz. Bunu yapın ki, her zaman O'ndan korkmayı öğrenesiniz. 24Tanrınız RAB'bin adını yerleştirmek için seçeceği yer uzaksa, yol Tanrınız RAB'bin size verimli kıldığı ürünlerin ondalığını oraya taşıyamayacak kadar uzunsa, 25ondalığınızı gümüşe çevirin. Gümüşü alıp Tanrınız RAB'bin seçeceği yere gidin. 26Gümüşü dilediğiniz şekilde kullanın: Sığır, davar, şarap, içki ya da canınızın istediği başka bir şey alın. Siz ve aileniz orada, Tanrınız RAB'bin önünde yiyecek ve sevineceksiniz.
27“Kentlerinizde yaşayan Levililer'i yüzüstü bırakmayın. Onların sizin gibi payları ve mülkleri yoktur. 28Her üç yılın sonunda, o yılın ürününün bütün ondalığını getirip kentlerinizde toplayın. 29Öyle ki, sizin gibi payları ve mülkleri olmayan Levililer, kentlerinizde yaşayan yabancılar, öksüzler, dul kadınlar gelsinler, yiyip doysunlar. Bunu yaparsanız, Tanrınız RAB el attığınız her işte sizi kutsayacaktır.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

14:1 bedenlerinizi yaralamayacaksınız Putperestler kendi amaçlarını gerçekleştirmek için ilahları yönlendirebileceklerine inanıyorlardı, bu yüzden de bunun gibi dinsel aşırılıklar sergilerlerdi (bkz. 1Kr.18:28). İki kaş arasındaki tüyleri almayacaksınız Bu tüyleri almak, Kenan topraklarındaki putperest halkın yas tutmakla ilgili bir âdeti olduğu için yasaklanmış olmalıdır.
14:2,21 RAB için kutsal Bkz. Lev.11:1-15 :33 ve Lev.11:44’e ait notlar.
14:2 öz halkı Bkz. Çık.19:5’e ait not.
14:3-21 Temiz ve murdar yiyecekler konusu Lev.11. bölümde (bkz. ilgili notlar) geniş biçimde ele alınır.
14:7 kirli Bkz. Lev.4:12’ye ait not.
14:21 Kendiliğinden ölen... yemeyeceksiniz Çünkü bu şekilde ölen hayvanların kanı akıtılmamış oluyordu (bkz. Yas.12:16,Yas.12:24; ayrıca bkz. Yar.9:4 ve Lev.17:11’e ait notlar). Oğlağı anasının sütünde haşlamayın Bkz. Çık.23:19’a ait not.
14:22-29 Bkz. Say.18:21-29. Ondalık vermek, toprağın ve ürünün, halkın şükranla yararlanması için RAB’bin sağladığı bereketler olduğunu kabul etmektir. İsrail halkı ondalık vererek, hem RAB’be saygı göstermiş hem de kâhinlere ve yoksullara yardım etmiş oluyordu. Özet olarak: (1) Bütün İsrailliler’den toplanan yıllık ürünlerin onda biri Levililer arasında paylaştırılmak üzere tapınağa getirilecektir. (2) İlk bayramlarda tüm İsrailliler ondalığın bir kısmını kendilerine ayırabilecektir. (3) Ondalıktan geriye kalan pay Levililer’e ait olacaktır. (4) Her üç yılda bir ondalıklar kentlerde toplanacak, Levililer’le birlikte ihtiyacı olan yabancılara, öksüzlere ve dul kadınlara (bkz. Yas.26:12) dağıtılacaktır. (5) Levililer de kendilerine düşen ondalıktan RAB’be ondalık verecektir (bkz. Lev.27:30). Levililer aldıkları bu ondalığın ondalığını kâhinlere vermek zorundaydı (Say.18:26).
14:22 ondalığını bir yana ayıracaksınız Bkz. Yar.14:20 ve Yar.28:22’ye ait notlar.
14:23 adını yerleştirmek için seçeceği yerde Bkz. Yas.12:5’e ait not.
14:25 gümüşe Bugünkü madeni paraya denk olan gümüş parçaları, o çağda yaygın bir ticaret aracıydı (bkz. Yar.20:16’ya ait not).

Videolar

Yasa'nın Tekrarı Girişi

İsrail halkı Kenan topraklarına girmeden önce Moav'da konakladı. Bu kitap Musa'nın halka birkaç kez seslenişini içerir.

Eski çeviride Tesniye diye bilinen Yasanın Tekrarı Kitabı'nda yazılan önemli konular şunlardır:

1. Musa son kırk yılın önemli olaylarını anımsatıyor. Çölde dolandıkları sürece Tanrı'nın İsrail halkını nasıl kayırdığını anımsamalarını, Tanrı'ya itaatli ve sadık olmalarını diliyor.
2. Musa On Buyruk'u tekrarlıyor. İlk buyruğun önemini vurguluyor. Yalnız ve yalnız Tanrı'ya adanmaları için halka sesleniyor. Vaat edilen Kenan topraklarında İsrail halkına yön verecek çeşitli kural, ilke ve buyrukları yeniden açıklıyor. Bu yüzden kitaba "Yasanın Tekrarı" adı verildi.
3. Musa halka Tanrı'nın onlarla yaptığı antlaşmanın anlamını anımsatıyor, bu antlaşmaya bağlı kalmalarını istiyor.
4. Yeşu Musa'dan sonra halkın önderliğine atanıyor. Tanrı'nın sadakatini hatırlatan bir ezgi okuyup İsrail oymaklarını kutsadıktan sonra Musa Moav'da, Şeria Irmağı'nın doğu kesiminde ölüyor.

Bu kitabın en önemli konusu şudur: Tanrı sevdiği ve seçtiği halkını kurtardı ve kutsadı. Halk bunu unutmamalı, Tanrı'nın bereketlerine kavuşmak için O'nu sevmeli ve itaat etmelidir.

Bu kitabın teması 6:4-5 ayetlerinde özetlenir. İsa'nın en büyük buyruk diye nitelediği bu ayetler şöyle der:

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız RAB tek RAB'dir. Tanrınız RAB'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz."

Ana Hatlar:

1:1-4:49 Musa'nın halka seslenişi
5:1-26:19 Musa yasaları, buyrukları tekrarlıyor
27:1-28:68 Bereket ve lanet
29:1-30:20 Antlaşma yeniden yapılıyor
31:1-33:29 Musa'nın son sözleri
34:1-12 Musa'nın ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş