2. Samuel 8:17

17Ahituv oğlu Sadok'la Aviyatar oğlu Ahimelek kâhin, Seraya yazmandı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
8:17 Ahituv oğlu Sadok’la Sadok, Harun oğlu Elazar’ın soyundandı (bkz. 1Ta.6:4-8,1Ta.6:50-52; 1Ta.24:1-3). Ahituv, İkavot’un erkek kardeşi olan Ahituv değildir (1Sa.14:3). Sadok, yönetimi süresince Davut’a sadık kalacak (1Sa.15:24-29; 1Sa.17:15-16; 1Sa.19:11) ve Peygamber Natan’la birlikte Davut’un vârisi Süleyman’ı kral olarak meshedecektir (1Kr.1:43-45). Aviyatar oğlu Ahimelek Bkz. 1Ta.24:6.Aviyatar, 1Sa.22:20’deAhimelek’in oğlu olarak tanıtıldığına göre, doğru sıralama bunun tersi olmalıdır. Seraya Şeva (2Sa.20:25), Şişa (1Kr.4:3) ve Şavşa (1Ta.18:16) diye de anılan kişi olabilir. yazman Yerli ve yabancı yetkililerle yazışma ve görüşmeleri yürütmekle görevliydi. Muhtemelen önemli siyasal olayların kaydını tutmak gibi çeşitli idari görevlerden de sorumluydu (2Kr.12:10-12).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş