Efesliler 6

6
Aile İlişkileri
1 Ey çocuklar, Rab yolunda anne babanızın sözünü dinleyin. Çünkü doğrusu budur. 2-3 “İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin.” Vaat içeren ilk buyruk budur.
4 Ey babalar, siz de çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab'bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.
Köle Efendi İlişkileri
5 Ey köleler, dünyadaki efendilerinizin sözünü Mesih'in sözünü dinler gibi saygı ve korkuyla, saf yürekle dinleyin. 6Bunu, yalnız insanları hoşnut etmek isteyenler gibi göze hoş görünmek için yapmayın. Mesih'in kulları olarak Tanrı'nın isteğini candan yerine getirin. 7İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. 8Çünkü ister köle ister özgür olsun, herkesin yaptığı her iyiliğin karşılığını Rab'den alacağını biliyorsunuz.
9 Ey efendiler, siz de kölelerinize aynı biçimde davranın. Artık onları tehdit etmeyin. Onların da sizin de Efendiniz'in göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz.
Tanrı'nın Sağladığı Ruhsal Silahlar
10Son olarak Rab'de, O'nun üstün gücüyle güçlenin. 11İblis'in hilelerine karşı durabilmek için Tanrı'nın sağladığı bütün silahları kuşanın. 12Çünkü savaşımız insanlara[a] karşı değil, yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır[b]. 13Bu nedenle, kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın.
14-15 Böylece, belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik Müjdesi'ni yayma hazırlığını giymiş olarak yerinizde durun. 16Bunların hepsine ek olarak, Şeytan'ın[c] bütün ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. 17 Kurtuluş miğferini ve Ruh'un kılıcını, yani Tanrı sözünü alın. 18Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, bütün kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun. 19Ağzımı her açtığımda bana gerekli söz verilsin diye benim için de dua edin; öyle ki, Müjde'nin sırrını cesaretle bildirebileyim. 20Uğruna zincire vurulmuş durumda elçilik ettiğim Müjde'yi gerektiği gibi cesaretle duyurabilmem için dua edin.
Son Selamlar
21 Nasıl olduğumu, ne yaptığımı sizin de bilmeniz için sevgili kardeşimiz, Rab'bin güvenilir hizmetkârı Tihikos size her şeyi bildirecektir. 22Kendisini bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için size gönderiyorum.
23Baba Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten kardeşlere imanla birlikte esenlik ve sevgi diliyorum. 24Tanrı'nın lütfu Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 Rab yolunda Rab ile ilişkide ve O’na itaat etmede. anne babanızın sözünü dinleyin Krş. Kol.3:20 ve ilgili not.
6:2-3 yeryüzünde... annene babana saygı göstereceksin Eski Antlaşma’da buna paralel olan buyrukta “ülkede” ifadesi geçer; bu buyruk (Yas.5:16; bkz. Çık.20:12) İsrail halkına yönelikti ve Kenan topraklarıyla sınırlıydı. YeniAntlaşma’daki haliyle buyruk, tüm ulusları kapsar ve evrensel bir anlam taşır.
6:5 köleler Bkz. Kol.3:22-4:1’e ait not.
6:8 Rab’den alacağını Büyük olasılıkla, imanlının nihai ödülünden söz etmektedir (bkz. 1Ko.3:10-15; 2Ko.5:10 ve ilgili notlar).
5:21-6:9 2. ve 3. bölümler Tanrı’nın, iman eden Yahudiler ile öbür uluslardan olan imanlıları Mesih’te yeni bir ilişkide nasıl bir araya getirdiğini açıklar (bkz. Ef.2:14-16’ya ait not). Ef.4:1-6’da bu birliğin önemi vurgulanır. Bu bölümlerde ise Pavlus, Kutsal Ruh’la dolan imanlıların her düzeyde nasıl yaşamaları gerektiğini gösterir (bkz. Kol.1:18-4:1; 1Pe.1:13-3 :12; krş. Rom.13:1-10).
6:9 efendiler Pavlus bir kez daha tarafların karşılıklı tutumlarını vurgular (krş. Ef.1:21-6:4; bkz. Tit.2:9 ve ilgili not). ayrım yapmadığını Bkz. Elç.10:34-35 ve ilgili not.
6:12 Ruhsal savaş içinde olan imanlılar, gerçek düşmanın yönetimdekilerin, sahte dinlerin veya herhangi bir insansal kurumun olmadığını anlamalıdırlar ; cinler ve Şeytan’a hizmet eden kötü güçler ruhsal olduğuna göre, onlara karşı durabilmek için ruhsal silahlar kullanılmalıdır (bkz. 2Ko.10:4-5 ve ilgili not). insanlara Grekçe’den birebir çevirisi:“ete ve kana”. yönetimlere... güçlerine Bkz. 1 :21 ve Ef.3:10’ a ait notlar. göksel yerlerdeki Bkz. Ef.1:3’e ait not.
6:13-15 yerinizde durabilmek için... yerinizde durun Buradaki betimleme, imanlıları kötü güçlerin egemenliğine karşı şiddetle saldırmaya değil, ruhsal askerler olarak bu egemenlikten gelecek saldırılara başarıyla karşı koymaya teşvik etmektedir.
6:14-15 belinizi gerçekle kuşatmış Bkz. Mesih’in simgesel giysisi, Yşa.11:5 ve ilgili not. doğruluk zırhını Ruhsal savaş içindeki imanlı, her durumda Tanrı’nın gözünde doğru olanı yapmayı seçmelidir.Adaleti sağlamak için eyleme geçen Tanrı, doğruluğu göğüslük olarak kuşanmış biçimde tasvir edilmiştir (bkz. Yşa.59:17). ayaklarınıza esenlik Müjdesi’ni yayma hazırlığını giymiş Burada müjdecinin (bkz. Ef.4:11’e ait not) ruhsal açıdan bir Roma askeri gibi donanımlı olması gerektiğinden söz ediliyor (krş. Yşa.52:7 ve ilgili not). esenlik Müjdesi’ni Krş. Ef.2:14-16; Rom.5:1.
6:16 Şeytan’ın Grekçe’den birebir çevirisi:“kötü olanın”. ateşli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını Pavlus’un bu benzetmesi, su ile ıslatılan, deri kaplı büyük Roma kalkanlarından kaynaklanır.
6:17 Kurtuluş miğferini Miğfer askerin başını korur; bazı durumlarda da askeri zaferin çarpıcı bir simgesidir. Burada, imanlının, Mesih sayesinde sahip olduğu kurtuluşu her zaman akılda tutup kötü düşüncelerin zihnini işgal etmesine engel olması anlamında kullanılır.
6:17-18 Ruh’un kılıcını... Ruh’un yönetiminde dua edin Bu savaş ruhsaldır ; bu yüzden Tanrı’nın sözüne, gücüne ve duaya dayanarak savaşılmalıdır (bkz. Ef.6:12’ye ait not).
6:18 Ruh’un yönetiminde dua edin Krş. Rom.8:25. kutsallar Bkz. Ef.1:1’e ait not.
6:19 sırrını Bkz. Ef.3:3, 8-9; Ef.3:3’e ait not.
6:10-20 Pavlus’un Efesliler Mektubu’nun kapsamı evrenseldir. Mektubun başından beri, gözle görülmeyen dünyaya dikkat çekmektedir (bkz. Ef.1:3’e ait not; ayrıca bkz. Ef.1:10,Ef.1:2 8-23; Ef.2:6) ve burada da kötülüğe karşı göksel yerlerde gerçekleşen ruhsal savaşı anlatmaktadır ( Ef.6:12).
6:20 zincire vurulmuş Bkz. Flp.1:7,Flp.1:13; Kol.4:3; Flm.10-14.
6:21 Tihikos Pavlus’un, Müjde’yi duyuran emektaşlarından biri ve temsilcisi (krş. Kol.4:7; 2Ti.Kol.4:12; Tit.3:12).
6:21-23 Pavlus yazısına, öbür mektuplarında yer verdiği kişisel konulardan söz etmeden, iyi dileklerle son verir. Bunun nedeni, Efesliler Mektubu’nun muhtemelen ortak bir mektup olması, yani birden fazla topluluğa hitap ediyor olmasıdır (bkz. Ef.1:1’e ait not).
6:23 kardeşlere Bkz. Rom.1:13’e ait not.
6:23-24 esenlik... Tanrı’nın lütfu Bkz. Rom.1:7’ye ait not.
6:24 Rabbimiz İsa Mesih’i... sevenlerin Krş. Yu.14:15,Yu.14:21,Yu.14:23; Yu.21:15-17 ve ilgili notlar.

Videolar

Efesliler Girişi

Genel Bakış: Bu mektup Pavlus'un hapishaneden yazdığı mektuplardan biridir1. Mektubu götürmek görevi Tihikos'a verilir2. Tihikos, bu yolculuğu sırasında Kolose'yi de ziyaret etmiş olabilir3. Pavlus daha önce Efes'i iki kez ziyaret etmiş4, ikinci ziyaretinde orada iki yıldan fazla kalmıştı.

Mektubun İçeriği: Bu mektup Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla gerçekleştirdiği tasarıyı gözler önüne seriyor5. Bu tasarı inanlıları, kiliseyi ve Mesih'i kapsıyor. Biz inanlılar bir zamanlar günah içinde ölüydük, «ama merhameti bol olan Tanrı... bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu»6. Bizleri kendi «kutsal ve kusursuz» oğulları olmak ve «yüceliğinin övülmesi için» yaşamak üzere önceden seçmiştir7. Tanrı'nın öngördüğü iyi işleri yapmak için Mesih İsa'da yaratıldık8. İnanlılar birbirlerine yakın olmalıdırlar. Mesih, Yahudiler'le öteki uluslar arasındaki düşmanlık duvarını yıkmıştır. Buna göre her iki topluluktan inananlar da Tanrı'nın ev halkındandır9. Pavlus Müjde'yi öteki uluslara ulaştırmakla görevlendirildi10.

İnanlılar topluluğu, korunması gereken bir birlik içindedir11. Topluluğun üyelerine, onu geliştiren ayrı ayrı ruhsal yetenekler verilmiştir12. Tanrı'nın kiliseye ilişkin tasarısını açıklayan Pavlus, çeşitli benzetmeler kullanır. Mesih, bedene benzetilen kilisenin başıdır. Kilise de O'nun önderliğinde gelişmektedir. Bir yapıya benzetilen kilise hem «kutsal bir tapınak» hem de «Tanrı'nın konutu»dur13. «Mesih'in gelini» olarak da tanıtılıyor14. Aynı zamanda Tanrı'nın bilgeliğini göklerdeki ruhsal güçlere gösteren araçtır15.

Tanrı'nın tasarısı öncelikle Mesih'le ilgilidir. Tanrı her şeyi, «bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin... üstüne çıkardığı» Mesih'te birleştirmeyi tasarladı16.

Tanrı'nın tasarısını bu şekilde açıklayan Pavlus, mektubunu okuyanların yaşamlarında yer alması gereken değişiklikleri de vurguluyor17. Eşler, anne babalarla çocukları, kölelerle efendileri arasındaki ilişkileri özellikle konu ediyor. Pavlus'un inanlılar için yaptığı dualar18 ve Şeytan'ın saldırılarına karşı koyabilmek için inanlıların kuşanması gereken ruhsal silahlar19 mektubun önemli konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-3:21 Tanrı'nın tasarısı
4:1-6:9 Çağrınıza yaraşır biçimde yaşayın
6:10-24 Tanrı'nın sağladığı ruhsal silahları kuşanın

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş