2. Samuel 3

3
1Saul'un soyuyla Davut'un soyu arasındaki savaş uzun sürdü. Davut giderek güçlenirken, Saul'un soyu gitgide zayıf düşüyordu.
Davut'un Hevron'da Doğan Çocukları
(1Ta.3:1-4)
2Davut'un Hevron'da doğan oğulları şunlardı: İlk oğlu Yizreelli Ahinoam'dan Amnon, 3ikincisi Karmelli Naval'ın dulu Avigayil'den Kilav, üçüncüsü Geşur Kralı Talmay'ın kızı Maaka'dan Avşalom, 4dördüncüsü Hagit'ten Adoniya, beşincisi Avital'ın oğlu Şefatya, 5altıncısı Davut'un eşi Egla'dan Yitream. Davut'un bu oğullarının hepsi Hevron'da doğdular.
Avner Davut'a Katılıyor
6Saul'un soyuyla Davut'un soyu arasındaki savaş sürerken, Avner Saul'un soyu arasında güçleniyordu.
7Saul'un Aya kızı Rispa adında bir cariyesi vardı. Bir gün İş-Boşet Avner'e, “Neden babamın cariyesiyle yattın?” diye sordu.
8İş-Boşet'in sorusuna çok öfkelenen Avner şu karşılığı verdi: “Ben Yahuda tarafına geçen bir köpek başı mıyım? Bugün bile baban Saul'un ailesine, kardeşlerine, dostlarına bağlıyım. Seni Davut'un eline teslim etmedim. Ama bugün bu kadın yüzünden beni suçluyorsun. 9-10 RAB krallığı Saul'un soyundan alıp Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar uzanan İsrail ve Yahuda'da Davut'un krallığını kuracağına ant içti. Ben de bunu Davut için yapmazsam Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!” 11İş-Boşet Avner'den korktuğu için ona başka bir şey söyleyemedi.
12Avner kendi adına Davut'a ulaklar gönderip şöyle dedi: “Ülke kimin ülkesi? Benimle bir antlaşma yap; o zaman İsrail'in tümünün sana bağlanması için ben de senden yana olurum.”
13Davut, “İyi” diye yanıtladı, “Seninle bir antlaşma yaparım. Yalnız senden şunu istiyorum: Beni görmeye geldiğinde Saul'un kızı Mikal'ı da getir. Yoksa beni görmeyeceksin.”
14 Öte yandan Davut Saul oğlu İş-Boşet'e de ulaklar aracılığıyla şu haberi gönderdi: “Yüz Filistli'nin sünnet derisi karşılığında nişanlandığım karım Mikal'ı bana ver.” 15Bunun üzerine İş-Boşet, kadının kocası Layiş oğlu Paltiel'den alınıp getirilmesi için adamlar gönderdi. 16Kocası kadını ağlaya ağlaya Bahurim'e kadar izledi; sonra Avner ona, “Geri dön” deyince döndü.
17Avner İsrail'in ileri gelenleriyle görüşüp onlara şöyle demişti: “Siz bir süredir Davut'un kralınız olmasını istiyorsunuz. 18Şimdi bunu gerçekleştirin! Çünkü RAB, Davut hakkında, ‘Halkım İsrail'i kulum Davut aracılığıyla Filistliler'in ve bütün düşmanlarının elinden kurtaracağım’ demişti.” 19Avner Benyaminliler'le de görüştü, İsrail'in ve bütün Benyamin halkının uygun gördüğü her şeyi Davut'a bildirmek üzere Hevron'a gitti.
20Avner yirmi kişiyle birlikte Hevron'a, Davut'un yanına vardı. Davut Avner'le yanındakilere bir şölen verdi.
21Avner Davut'a, “Hemen gidip bütün İsrail halkını efendim kralın yanına toplayayım” dedi, “Öyle ki, seninle bir antlaşma yapsınlar. Sen de dilediğin her yeri yönetebilesin.” Bunun üzerine Davut Avner'i yoluna gönderdi. O da esenlikle gitti.
Yoav Avner'i Öldürüyor
22Tam o sırada Davut'un adamlarıyla Yoav, bir baskından dönmüş, yanlarında birçok yağmalanmış mal getirmişlerdi. Ama Avner Hevron'da Davut'un yanında değildi. Çünkü Davut onu göndermiş, o da esenlikle gitmişti. 23Yoav'la yanındaki bütün askerler Hevron'a vardığında, Ner oğlu Avner'in krala geldiğini, kralın onu gönderdiğini, onun da esenlikle gittiğini Yoav'a bildirdiler. 24Yoav krala gidip, “Ne yaptın?” dedi, “Baksana Avner ayağına kadar gelmiş! Neden onu salıverdin? Çoktan gitmiş! 25Ner oğlu Avner'i tanırsın; seni kandırmak, nereye gidip geldiğini, neler yaptığını öğrenmek için gelmiştir.”
26Davut'un yanından çıkan Yoav, Avner'in arkasından ulaklar gönderdi. Ulaklar Avner'i Sira Sarnıcı'ndan geri getirdiler. Davut ise bundan habersizdi. 27Avner Hevron'a dönünce, Yoav onunla özel bir görüşme yapmak bahanesiyle, onu kent kapısına çekti. Kardeşi Asahel'in kanını döktüğü için, Avner'i orada karnından vurup öldürdü. 28Davut bu haberi işitince şöyle dedi: “RAB'bin önünde ben de, krallığım da Ner oğlu Avner'in kanından sonsuza dek suçsuzuz. 29Bu suçun sorumlusu Yoav'la babasının bütün soyu olsun. Yoav'ın soyundan irinli, deri hastalığına yakalanmış, koltuk değneğine dayanan, kılıçla öldürülen, açlık çeken kişiler hiç eksik olmasın!” 30Böylece Yoav'la kardeşi Avişay, Givon'daki savaşta kardeşleri Asahel'i öldüren Avner'i öldürdüler.
31Sonra Davut Yoav'la yanındakilere şu buyruğu verdi: “Giysilerinizi yırtıp çula sarının ve Avner'in ölüsü önünde yas tutun!” Kral Davut da cenazenin ardısıra yürüdü. 32Avner'i Hevron'da gömdüler. Kral, Avner'in mezarı başında hıçkıra hıçkıra ağladı. Oradaki herkes de ağladı. 33Sonra kral, Avner için şu ağıtı yaktı:
“Avner, bir budala gibi mi ölmeliydi?
34Ellerin bağlı değildi, ayaklarına zincir vurulmamıştı.
Ama sen kötülerin önünde düşen biri gibi düştün!”
Herkes Avner için yine ağladı.
35Halk Davut'un yanına varıp akşam olmadan bir şeyler yemesi için üstelediyse de, Davut ant içerek şöyle dedi: “Güneş batmadan ekmek ya da başka herhangi bir şey tatmayacağım. Yoksa Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!” 36Herkes bunu benimsedi ve kralın yaptığı her şeyden hoşnut oldukları gibi, bundan da hoşnut oldular. 37Ner oğlu Avner'in öldürülmesinde kralın parmağı olmadığını o gün bütün İsrail halkı anladı.
38Kral adamlarına, “Bugün İsrail'de bir önderin, büyük bir adamın öldüğünü bilmiyor musunuz?” dedi, 39“Meshedilmiş bir kral olduğum halde bugün güçsüzüm. Seruya'nın oğulları benden daha zorlu. RAB kötülük edene yaptığı kötülüğe göre karşılık versin!”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:2-5 Davut’un altı oğlunun listesi, Davut’un soyu çoğalırken Saul’un soyunun azaldığının bir kanıtı olarak verilir ( 2Sa.3:1). Oğullarının farklı annelerden olması, Davut’un Hevron’da yaşadığı dönemde dört kadınla daha evlendiğini gösterir (bkz. 2Sa.2:2). Yizreelli Ahinoam Bkz. 1Sa.25:43’e ait not. Amnon Bkz. 13. bölüm.
3:3 Avigayil’den Bkz. 1Sa.25. bölüm. Kilav 1Ta.3:1’de Daniel olarak geçer. Geşur Celile Gölü’nün kuzeydoğusunda bulunan (bkz. Yşu.12:5; Yşu.13:11-13) küçük bir Aram kent krallığı (bkz. 2Sa.15:8). Talmay’ın kızı Maaka’dan Davut, Maaka’yla politik nedenlerden ötürü evlenmişti. Bu evlilik sayesinde, İş-Boşet’in hâ-kimiyet bölgesinin kuzey sınırındaki Geşur’la ittifak kurarak İş-Boş et’i hem güneyden hem kuzeyden kuşatmış oldu. Avşalom Bkz. 13-18. bölümler.
3:4 Adoniya İleride İsrail tahtını ele geçirme girişiminden ötürü idam edilecektir (bkz. 1Kr. 1-2. bölümler).
3:7 Rispa Bkz. 2Sa.21:8-11. Neden babamın cariyesiyle yattın? Krş. 2Sa.3:6. Kralın cariyesini alan kişi, kralın yerine geçtiğini ilan etmiş oluyordu (bkz. 2Sa.12:8; 2Sa.16:21 ve 1Kr.2:22’ye ait notlar).
3:8 köpek başı Krş. 2Sa.9:8’e ait not.
3:9-10 RAB... ant içti Saul’un yerine geçecek kralın Tanrı tarafından atandığı haberi büyük ölçüde yayılmıştı (bkz. 2Sa.2:4; 1Sa.16:13 ve 1Sa.25:28’e ait notlar). Dan’dan Beer-Şeva’ya Bkz. 1Sa.3:20’ye ait not. bunu Davut için yapmazsam Avner’in bu iddialı vaatte bulunacak kadar krallıkta söz sahibi olduğu anlaşılıyor. Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın! Bkz. 1Sa.3:1 7’ ye ait not.
3:12 Ülke kimin ülkesi? Avner, sözleriyle ülkenin asıl hâkiminin kendisi olduğuna inandığını gösteriyor. Benimle bir antlaşma yap Avner, Saul’un soyuna gösterdiği saygıdan ötürü hiçbir misilleme görmeyeceğine ilişkin teminat istiyor.
3:13 Saul’un kızı Mikal’ı Saul, Mikal’ı önce Davut’a (1Sa.18:27) sonra da başka bir adama vermişti (1Sa.25:44). Davut, Mikal’ı tekrar almasının Saul’un meşru damadı olarak tahttaki hakkını güçlendireceğini biliyordu.
3:14 Davut... İş-Boşet’e ulaklar aracılığıyla Davut’un Mikal’ı İşBoşet’ten resmi yollarla almak istemesinin nedeni, hem bunun Avner’in bir hilesinin parçası olmadığını göstermek hem de bu birlikteliği herkesin gözünde meşru kılmaktı. Davut, İş-Boşet’in Avner’e karşı koymaya cesaret edemeyeceğini biliyordu (bkz. 2Sa.3:11). Yüz Filistli’nin sünnet derisi Bkz. 1Sa.18:25.
3:16 Burada Davut’un veya Mikal’ın duyguları açıklanmaz, çünkü karar sevgiden ötürü değil, siyasal nedenlerden ötürü alınmıştır. Bahurim’e Zeytin Dağı yakınlarındadır.
3:17 İsrail’in ileri gelenleriyle Çeşitli oymakların önderleri bir çeş it ulusal idare kurulu oluşturmuştu (bkz. Çık.3:16 ve Yoe.1:2’ye ait notlar; ayrıca bkz. 1Sa.8:4; 2Sa.5:3; 1Kr.8:1,1Kr.8:3; 1Kr.20:7; 2Kr.10:1; 2Kr.23:1). Davut’un kralınız olmasını istiyorsunuz İş-Boşet, en büyük desteği Benyamin oymağından ve Şeria Irmağı’nın doğusundaki Gilat’tan görüyordu (bkz. 2Sa.2:8; 1Sa.11:9-11; 1Sa.31:11-13).
3:18 RAB, Davut hakkında... demişti Bkz. 2Sa.5:2.
3:19 Avner, Saul Benyamin oymağından olduğu için krallığın Yahuda oymağına geçmesi konusunda Benyaminliler’e de danışır.
3:21 seninle bir antlaşma yapsınlar Bkz. 2Sa.5:3 ve ilgili not.
3:22 Ordunun geçimi ganimetlerle sağlanırdı.
3:25 seni kandırmak için... gelmiştir Yoav, kardeşinin katili olan Avner’i hor görüyor (2Sa.2:18,2Sa.2:23; 2Sa.3:27) ve onu Davut’un gözünden düşürmeye çalışıyordu.Ancak bunları söylemesinin asıl nedeni,Avner’in Davut’un ordusuna katıldığı takdirde komutanlığı ele geçirebileceğinden korkmasıydı.
3:27 özel bir görüşme... kent kapısına Kent kapılarında genellikle küçük ara odalar olurdu. Yoav... Avner’i orada karnından vurup öldürdü Yoav’ın Avner’i öldürmesi, savaşta adam öldürmeye (Avner’in Asahel’i öldürmesi gibi) denk veya adil bir ödeşme olarak görülemez (krş. Say.35:12; Yas.19:11-13 ; bkz. 2Sa.1:30; ayrıca bkz. 2Sa.2:21,2Sa.2:23 ve ilgili notlar).Ayrıca Yoav’ın bunu, sığı nak kentlerden biri olan Hevron’da gerçekleştirmesi de yaptığı nın ne denli haince olduğunu gösterir.
3:29 Davut,Avner’i öldürmek için kurulan düzende yer almadığı nı belirttikten sonra ( 2Sa.1:28), Yoav’ın cezasını Tanrı’ya bırakır. Kuzey oymaklarıyla ilişkisinin inişli çıkışlı olduğu bu zamanda Yoav’ı adaletin önüne çıkaracak kadar kendini güvende hissetmemektedir (bkz. 2Sa.3:39). Yoav hak ettiği cezayı, Süleyman’ın krallığının ilk dönemlerinde alacaktır (1Kr.2:5-6,1Kr.2:29-34).
3:32 Hevron’da Davut’un o zamanki krallık başkenti. Kral Avner’in... ağladı Davut’un bu olaydaki masumiyetinin açıkça görülmesi, Avner’in ölümünün ulusun birliğini bozmaya yol açmasını önleyecektir (bkz. 2Sa.3:36-37).
3:33-34 Bkz. 2Sa.1:19-27.
3:35 yemesi için üstelediyse de Bkz. 2Sa.1:12; ayrıca bkz. 1Sa.31:13 ve ilgili not. Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünüyapsın! Bkz. 1Sa.3:17’ye ait not.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş