1. Samuel 16:13

RAB Samuel'e, “Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur” dedi. 13Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak RAB'bin Ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:13-14 Krallık görevi Saul’dan alınıp Davut’a verilir. 1. Samuel Kitabı’nın tam ortasında anlatılan bu değişim, kitabın yazınsal, tarihsel ve teolojik açıdan ana temasıdır. Metnin İbranicesi’nin grameri ve yapısı, gücün Saul’dan Davut’a aktarıldığına işaret eder. EskiAntlaşma’da sadece bu ayette Tanrı’nın Ruhu’nun bir insandan ayrıldığından söz edilir; bunun nedeni Tanrı’nın meshinin isyankar bir insanda olamayacağıdır (bkz. 1Sa.13:11-14; 1Sa.14:41; 15. bölüm; 1Sa.18:12; krş. Hab.1:13; ancak İsa’nın sağladığı kurtuluşla bu durum değişmiştir, bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664). Hak.9:23’te de kötü bir ruhun birini etkilediğinden söz edilir ve bu iki olay birbiriyle benzerlik gösterir:söz konusu iki kişi de önderdir ve ikisi de yetkilerini Tanrı’nın istediği şekilde değil (bkz. 1Sa.8:7’e ait not), kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır.
16:13 kardeşlerinin önünde Davut’un meshedilişi sırasında orada bulunan bu küçük grup, hem gizliliğin korunmasını sağlamış hem de Davut’un Saul’un görevini zorla ele geçiren biri olmadığına tanıklık etmiş olur. RAB’bin Ruhu Davut’un üzerine güçlü bir biçimde indi Bkz. 1Sa.10:6,1Sa.10:10; 1Sa.11:6; Hak.15:14 ve ilgili not.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş