1. Samuel 30

30
Davut Amalekliler'i Bozguna Uğratıyor
1Davut'la adamları üçüncü gün Ziklak Kenti'ne vardılar. Bu arada Amalekliler Negev bölgesiyle Ziklak'a baskın yapmış, Ziklak Kenti'ni yakıp yıkmışlardı. 2Kimseyi öldürmemişlerdi, ama kadınlarla orada yaşayan genç, yaşlı herkesi tutsak etmişlerdi. Sonra onları da yanlarına alıp yollarına gitmişlerdi.
3Davut'la adamları oraya varınca kentin ateşe verildiğini, karılarının, oğullarının, kızlarının tutsak alındığını anladılar. 4Güçleri tükeninceye dek hıçkıra hıçkıra ağladılar. 5 Davut'un iki karısı, Yizreelli Ahinoam ile Karmelli Naval'ın dulu Avigayil de tutsak edilmişti.
6 Davut büyük sıkıntı içindeydi. Çünkü herkes oğulları, kızları için acı çekiyor ve, “Davut'u taşlayalım” diyordu. Ama Davut, Tanrısı RAB'de güç bularak, 7Ahimelek oğlu Kâhin Aviyatar'a, “Bana efodu getir” dedi. Aviyatar efodu getirdi. 8Davut RAB'be danışarak, “Bu akıncıların ardına düşersem, onlara yetişir miyim?” diye sordu.
RAB, “Artlarına düş, kesinlikle onlara yetişip tutsakları kurtaracaksın” diye yanıtladı.
9-10Bunun üzerine Davut yanındaki altı yüz kişiyle yola çıktı. Besor Vadisi'ne geldiler. Vadiyi geçemeyecek kadar bitkin düşen iki yüz kişi orada kaldı. Davut dört yüz kişiyle akıncıları kovalamayı sürdürdü.
11Kırda bir Mısırlı bulup Davut'a getirdiler. Yiyip içmesi için ona yiyecek, içecek verdiler. 12Bir parça incir pestili ile iki salkım kuru üzüm de verdiler. Adam yiyince canlandı. Üç gün üç gecedir yiyip içmemişti. 13Davut ona, “Kime bağlısın? Nerelisin?” diye sordu.
Genç adam, “Mısırlı'yım, bir Amalekli'nin kölesiyim” diye yanıtladı, “Üç gün önce hastalanınca, efendim beni bıraktı. 14Keretliler'in güney sınırlarına, Yahuda topraklarına, Kalev'in güneyine baskınlar düzenlemiş, Ziklak Kenti'ni de ateşe vermiştik.”
15Davut, “Beni bu akıncılara götürebilir misin?” diye sordu.
Mısırlı genç, “Beni öldürmeyeceğine ya da efendimin eline teslim etmeyeceğine dair Tanrı'nın önünde ant içersen, seni akıncıların olduğu yere götürürüm” diye karşılık verdi.
16Böylece Mısırlı Davut'u götürdü. Akıncılar dört bir yana dağılmışlardı. Filist ve Yahuda topraklarından topladıkları büyük yağmadan yiyip içiyor, eğlenip oynuyorlardı. 17Davut ertesi gün tan vaktinden akşama dek onları öldürdü. Develere binip kaçan dört yüz genç dışında içlerinden kurtulan olmadı. 18Davut Amalekliler'in ele geçirdiği her şeyi, bu arada da iki karısını kurtardı. 19Gençler, yaşlılar, oğullar, kızlar, yağmalanan mallar, kısacası Amalekliler'in aldıklarından hiçbir şey eksik kalmadı. Davut tümünü geri aldı. 20Bütün koyunlarla sığırları da aldı. Adamları, bunları öbür hayvanların önünden sürerek, “Bunlar Davut'un yağmaladıkları” diyorlardı.
21Bundan sonra Davut, daha ileriye gidemeyecek kadar bitkin düşüp Besor Vadisi'nde kalan iki yüz kişinin bulunduğu yere vardı. Onlar da Davut'la yanındakileri karşılamaya çıktılar. Davut yaklaşınca onlara esenlik diledi. 22Ama Davut'la giden adamlardan kötü ve değersiz olanların tümü, “Madem bizimle birlikte gitmediler, geri aldığımız yağmadan onlara hiçbir pay vermeyeceğiz” dediler, “Her biri yalnız karısıyla çocuklarını alıp gitsin.”
23Ama Davut, “Hayır, kardeşlerim!” dedi, “RAB'bin bize verdikleri konusunda böyle davranamayız! O bizi korudu ve bize saldıran akıncıları elimize teslim etti. 24Sizin bu söylediklerinizi kim kabul eder? Savaşa gidenle eşyanın yanında kalanın payı aynıdır. Her şey eşit paylaşılacak!” 25O günden sonra Davut bunu İsrail için bugüne dek geçerli bir kural ve ilke haline getirdi.
26Davut Ziklak'a dönünce, dostları olan Yahuda ileri gelenlerine yağma mallardan göndererek, “İşte RAB'bin düşmanlarından yağmalanan mallardan size bir armağan” dedi. 27Sonra Beytel, Negev'deki Ramot, Yattir, 28Aroer, Sifmot, Eştemoa, 29Rakal, Yerahmeelliler'in, Kenliler'in kentlerinde, 30Horma, Bor-Aşan, Atak, 31Hevron'da oturanlara ve adamlarıyla birlikte sık sık uğradığı yerlerin tümüne yağmalanan mallardan gönderdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1-31:13 Saul, Filistliler tarafından öldürüldüğü sırada Davut, RAB’bin Amalekliler’le devam eden savaşını sürdürmektedir (bkz. 1Sa.15:2-3 ve ilgili notlar).
30:1 Ziklak... Amalekliler Bkz. 1Sa.15:2 ve 1Sa.27:6,1Sa.27:8’e ait notlar. Davut ve savaşçılarının yokluğu, Amalekliler’e öç alma fırsatı vermişti. Negev Bkz. “Yerahmeelliler’in ve Kenliler’in güney bölgesi”, 1Sa.27:10’ a ait not.
30:5 Ahinoam Bkz. 1Sa.25:43 ve ilgili not.
30:6 Davut... RAB’de güç bularak Yaşamı boyunca olduğu gibi (bkz. 1Sa.17:37 ve ilgili not).
30:7 KâhinAviyatar’a Bkz. 1Sa.22:20’ye ait not. efodu Bkz. 1Sa.2:28’e ait not.
30:14 Keretliler’in Peletliler gibi, Davut’un özel ordusunda savaşçı olarak görev almışlardır (bkz. 2Sa.8:18; 2Sa.15:18; 2Sa.20:7; 1Kr.1:38).Adlarının Keftor (bugünkü Girit) adını andırmasından ötürü bu adadan geldikleri tahmin edilir (bkz. Yer.47:4 ve ilgili not). Kalev’in güneyine Hevron’un güneyi.
30:17 Develere Bkz. Hak.6:3,Hak.6:5; Hak.6:5’ e ait not.
30:22 değersiz olanların Bkz. Yas.13:13’ e ait not.
30:23-25 Bkz. 1Sa.25:28 ve ilgili not. Bu zaferi onlara sağlayan RAB olduğu için, Davut’un savaşa katılan adamlarından hiçbiri ganimette daha çok hakları olduğunu iddia edemezdi.
30:24 Her ş ey eşit paylaşılacak Krş. Çık.16:18 ve ilgili not.
30:26 dostları olan Yahuda ileri gelenlerine Davut, Saul’dan kaçışı sırasında kendisine yardım edenlere bir minnettarlık ifadesi olarak ganimetlerden gönderdi (bkz. 1Sa.30:31), böylece tahta çıkışı nın Yahuda oymağında kabul görmesinin yolunu hazırlamış oldu (bkz. 2Sa.2:1-4).
30:29 Yerahmeelliler’in Bkz. 1Sa.27:10’a ait not. Kenliler’in Bkz. 1Sa.15:6’ya ait not.
30:31 Hevron’da Yahuda bölgesinin tam ortasında yer alan, bölgenin en önemli kenti. 30. ayette geçen yerler Hevron’un güney batısında ve güney doğusundadır.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş