1. Samuel 10

10
1Sonra Samuel yağ kabını alıp yağı Saul'un başına döktü. Onu öpüp şöyle dedi: “RAB seni kendi halkına önder olarak meshetti. 2Bugün benden ayrıldıktan sonra Benyamin sınırında, Selsah'taki Rahel'in mezarı yanında iki kişiyle karşılaşacaksın. Sana, ‘Aramaya çıktığın eşekler bulundu’ diyecekler, ‘Baban eşekleri düşünmekten vazgeçti, oğlum için ne yapsam diye sizin için kaygılanmaya başladı.’ 3Oradan daha ilerleyip Tavor'daki meşe ağacına varacaksın. Orada biri üç oğlak, biri üç somun ekmek, öbürü de bir tulum şarapla Tanrı'nın huzuruna, Beytel'e çıkan üç adamla karşılaşacaksın. 4Seni selamlayıp iki somun ekmek verecekler. Sen de kabul edeceksin. 5Sonra Filist ordugahının bulunduğu Givat-Elohim'e varacaksın. Kente girince, önlerinde çenk, tef, kaval ve lir çalanlarla birlikte peygamberlik ederek tapınma yerinden inen bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın. 6RAB'bin Ruhu senin üzerine güçlü bir biçimde inecek. Onlarla birlikte peygamberlikte bulunacak ve başka bir kişiliğe bürüneceksin. 7Bu belirtiler gerçekleştiğinde, duruma göre gerekeni yap. Çünkü Tanrı seninledir. 8Şimdi benden önce Gilgal'a git. Yakmalık sunuları sunmak ve esenlik kurbanlarını kesmek için ben de yanına geleceğim. Ancak, ben yanına gelip ne yapacağını bildirene dek yedi gün beklemen gerekecek.”
9Saul, Samuel'in yanından ayrılmak üzere ona sırtını döner dönmez, Tanrı ona başka bir kişilik verdi. O gün bütün bu belirtiler gerçekleşti. 10Giva'ya varınca, Saul'u bir peygamber topluluğu karşıladı. Tanrı'nın Ruhu güçlü bir biçimde üzerine indi ve Saul onlarla birlikte peygamberlikte bulunmaya başladı. 11Onu önceden tanıyanların hepsi, peygamberlerle birlikte peygamberlikte bulunduğunu görünce, birbirlerine, “Ne oldu Kiş oğluna? Saul da mı peygamber oldu?” diye sordular.
12 Orada oturanlardan biri, “Ya onların babası kim?” dedi. İşte, “Saul da mı peygamber oldu?” sözü buradan gelir. 13Saul peygamberlikte bulunduktan sonra tapınma yerine çıktı.
14Amcası, Saul ile hizmetkârına, “Nerede kaldınız?” diye sordu.
Saul, “Eşekleri arıyorduk” diye karşılık verdi, “Onları bulamayınca, Samuel'e gittik.”
15Amcası, “Samuel sana neler söyledi, lütfen bana da anlat” dedi.
16Saul, “Eşeklerin bulunduğunu bize açıkça bildirdi” diye yanıtladı. Ama Samuel'in krallıkla ilgili sözlerini amcasına açıklamadı.
17-18Sonra Samuel, İsrail halkını Mispa'da RAB için bir araya getirip şöyle dedi: “İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Ben İsrailliler'i Mısır'dan çıkardım. Mısırlılar'ın ve size baskı yapan bütün krallıkların elinden sizi kurtardım.’ 19Ama siz bugün bütün zorluk ve sıkıntılarınızdan sizi kurtaran Tanrınız'a sırt çevirdiniz ve, ‘Hayır, bize bir kral ata’ dediniz. Şimdi RAB'bin önünde oymak oymak, boy boy dizilin.”
20Samuel bütün İsrail oymaklarını bir bir öne çıkardı. Bunlardan Benyamin oymağı kurayla seçildi. 21Sonra Benyamin oymağını boy boy öne çağırdı. Matri'nin boyu seçildi. En sonunda da Matri boyundan Kiş oğlu Saul seçildi. Onu aradılarsa da bulamadılar. 22Yine RAB'be, “O daha buraya gelmedi mi?” diye sordular.
RAB de, “O burada, eşyaların arasında saklanıyor” dedi.
23Bunun üzerine koşup Saul'u oradan getirdiler. Saul halkın arasına geldi. Boyu hepsinden bir baş uzundu. 24Samuel halka, “RAB'bin seçtiği adamı görüyor musunuz?” dedi, “Bütün halkın arasında bir benzeri yok.”
Bunun üzerine halk, “Yaşasın kral!” diye bağırdı.
25Samuel krallığın ilkelerini halka açıkladı. Bunları kitap haline getirip RAB'bin önüne koydu. Sonra herkesi evine gönderdi. 26Saul da Giva'ya, kendi evine döndü. Tanrı'nın isteklendirdiği yiğitler ona eşlik ettiler. 27Ama bazı kötü kişiler, “O bizi nasıl kurtarabilir?” diyerek Saul'u küçümsediler ve ona armağan vermediler. Saul ise buna aldırmadı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-11:15 Tanrı’nın Saul’u İsrail’e kral olarak ataması üç ayrı aşamada gerçekleşir:Saul, Peygamber Samuel tarafından meshedilir (1Sa.9:1-10:16), kurayla seçilir (1Sa.10:17-27) ve krallığı halkın oybirliğiyle onaylanır (1Sa.11:1-15).
10:1 yağ Büyük olasılıkla baharatla harmanlanmış zeytinyağı (bkz. Çık.30:22-33). RAB seni... meshetti... önder Bkz. 1Sa.9:16 ve ilgili not.
10:2 Rahel’in mezarı Bkz. Yar.35:20.
10:3 meşe ağacına Belirgin ağaçlar, yolcular için önemli işaret noktalarıydı (bkz. Yar.12:6 ve ilgili not). Beytel’e Yeruşalim’in 15 km kuzeyinde bir kent (bkz. Yar.12:8’e ait not).
10:5 Givat-Elohim’e Givat Saul’un memleketiydi (bkz. 1Sa.10:26; 1Sa.11:4). Kentin adı, “Giva”, “Benyamin oymağına ait Giva Kenti” (1Sa.13:2,1Sa.13:15) ve “Saul’un (yaşadığı) Giva Kenti” olarak da geçer (1Sa.11:4; 1Sa.15:34; 2Sa.21:6). Samuel’in kenti bu şekilde adlandırmasının nedeni (“Elohim” İbranice’de Tanrı’nın adı olduğuna göre), Saul’a Kenan topraklarının Tanrı’ya ait olduğunu hatırlatmak olabilir. çenk... lir Bkz. 2Kr.3:15; 1Ta.25:1. peygamberlik ederek Burada (ve 1Sa.10:6,1Sa.10:10-11,1Sa.10:13’ te), RAB’bin Ruhu’nun yönlendirmesiyle, yoğun bir şekilde RAB’bi övmeleri söz konusudur (bkz. Say.11:24-30). peygamber topluluğuyla Samuel’in de aralarında bulunduğu peygamberler topluluğu (krş. 1Kr.20:35’e ait not), ruhsal yönden yozlaşmanın yaşandığı dönemlerde birbirlerini teşvik etmek amacıyla bir araya gelen küçük bir topluluktu.
10:7 duruma göre gerekeni yap Samuel’in Saul’un kral olduğunu halka duyurması anlamındadır (bkz. 1Sa.11:4-11).
10:8 benden önce Gilgal’a git Bkz. 1Sa.9:25. Saul’un Samuel’i Gilgal’da yedi gün beklemesi gerekiyordu (bkz. 1Sa.13:7-14). Gilgal’a Bkz. Yşu.4:19’a ait not.
10:11 Saul da mı peygamber oldu? Bkz. 1Sa.19:24 ve ilgili not.
10:12 onların babası kim? Tanınmış peygamberler “baba” olarak da anıldığına göre (2Kr.2:12; 2Kr.6:21; 2Kr.13:14), bu söz Samuel’i yermek veya Saul’la alay etmek amacıyla söylenmiş olabilir.
10:17-18 Samuel, İsrail halkını... bir araya getirip Saul’un krallığa atanmasının ve meshedilmesinin ardından (1Sa.9:15-17,1Sa.9:20-21,1Sa.9:27; 1Sa.10:1), RAB’bin seçimini halka bildirmek (1Sa.11:21) ve kralın görevlerini tanımlamak ( 1Sa.11:25) üzere Samuel tarafından bir toplantı düzenlenir. Mispa’da Bkz. 1Sa.7:5’e ait not. sizi kurtardım İsrail halkı girdiği savaşlarda hep RAB’bin yardımıyla galip gelmişti. Halkın başına, yönetime geçecek kişinin başarılı bir savaşçı olması bu gerçeği değiştirmeyecektir; sonraki yıllarda elde edecekleri zaferler yine RAB’bin sayesinde olacaktır (bkz. örn. 2Sa.8. bölüm; 2Ta.20:16-22).
10:19 Tanrınız’a sırt çevirdiniz Bkz. 1Sa.8:7’ye ait not.
10:20 kurayla seçildi Bkz. 1Sa.14:41-42; Yşu.7:16-18. Bunun için Urim ve Tummim kullanılırdı (bkz. 1Sa.2:28 ve Çık.28:30’a ait notlar).
10:23 bir baş uzundu Bkz. 1Sa.9:2 ve ilgili not.
10:24 Yaşasın kral! Bkz. Mez.62:4’e ait not.
10:25 krallığın ilkelerini Bu ilkeler hem kralın hem de halkın yararına verilmiştir.Amacı, İsrail’deki krallığı komşu uluslarınkinden ayırt etmek ve antlaşmayla Yüce Kral RAB’be bağlı olan İsrail halkını yönetecek kralın görevinin RAB’bin yönetimiyle uyumlu olmasını sağlamaktır (bkz. Yas.17:14-20). kitap Bkz. Çık.17:14’e ait not. RAB’bin önüne koydu Kitap önce Buluşma Çadırı’nda, tapınak inşa edildikten sonra da tapınakta muhafaza edildi.
10:27 kötü kişiler Bkz. 1Sa.2:12; ayrıca bkz. Yas.11:12-13’ e ait not. O bizi nasıl kurtarabilir? Halkın güvenliğini ancak bir insan kralın sağlayabileceğini sanıyorlardı (bkz. 1Sa.10:17-18’ e ait not; ayrıca bkz. 1Sa.8:20).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş