1. Samuel 16

16
Davut Kral Olarak Meshediliyor
1RAB Samuel'e, “Ben Saul'un İsrail Kralı olmasını reddettim diye sen daha ne zamana dek onun için üzüleceksin?” dedi, “Yağ boynuzunu yağla doldurup yola çık. Seni Beytlehemli İşay'ın evine gönderiyorum. Çünkü onun oğullarından birini kral seçtim.”
2Samuel, “Nasıl gidebilirim? Saul bunu duyarsa beni öldürür!” dedi.
RAB şöyle yanıtladı: “Yanına bir düve al ve, ‘RAB'be kurban sunmak için geldim’ de. 3İşay'ı kurban törenine çağır. O zaman ne yapman gerektiğini ben sana bildireceğim. Sana belirteceğim kişiyi benim adıma kral olarak meshedeceksin.”
4Samuel RAB'bin sözüne uyarak Beytlehem Kenti'ne gitti. Kentin ileri gelenleri onu titreyerek karşıladılar ve, “Barış için mi geldin?” diye sordular.
5Samuel, “Evet, barış için” diye yanıtladı, “RAB'be kurban sunmaya geldim. Kendinizi kutsayıp benimle birlikte kurban törenine gelin.” Sonra İşay ile oğullarını kutsayıp kurban törenine çağırdı.
6İşay ile oğulları gelince Samuel Eliav'ı gördü ve, “Gerçekten RAB'bin önünde duran bu adam O'nun meshettiği kişidir” diye düşündü.
7Ama RAB Samuel'e, “Onun yakışıklı ve uzun boylu olduğuna bakma” dedi, “Ben onu reddettim. Çünkü RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.” 8İşay, oğlu Avinadav'ı çağırıp Samuel'in önünden geçirdi.
Ama Samuel, “RAB bunu da seçmedi” dedi. 9Bunun üzerine İşay Şamma'yı da geçirdi. Samuel yine, “RAB bunu da seçmedi” dedi. 10Böylece İşay yedi oğlunu da Samuel'in önünden geçirdi. Ama Samuel, “RAB bunlardan hiçbirini seçmedi” dedi. 11Sonra İşay'a, “Oğullarının hepsi bunlar mı?” diye sordu.
İşay, “Bir de en küçüğü var” dedi, “Sürüyü güdüyor.”
Samuel, “Birini gönder de onu getirsin” dedi, “O buraya gelmeden yemeğe oturmayacağız.”
12İşay birini gönderip oğlunu getirtti. Çocuk kızıl saçlı, yakışıklı, gözleri pırıl pırıl bir delikanlıydı.
RAB Samuel'e, “Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur” dedi. 13Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak RAB'bin Ruhu Davut'un üzerine güçlü bir biçimde indi. Bundan sonra Samuel kalkıp Rama'ya döndü.
Davut Saul'a Lir Çalıyor
14Bu sıralarda RAB'bin Ruhu Saul'dan ayrılmıştı. RAB'bin gönderdiği kötü bir ruh ona sıkıntı çektiriyordu.
15Hizmetkârları Saul'a, “Bak, Tanrı'nın gönderdiği kötü bir ruh sana sıkıntı çektiriyor” dediler, 16“Efendimiz, biz hizmetkârlarına buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Öyle ki, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh üzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın.”
17Saul hizmetkârlarına, “İyi lir çalan birini bulup bana getirin” diye buyurdu.
18Hizmetkârlardan biri, “Beytlehemli İşay'ın oğullarından birini gördüm” dedi, “İyi lir çalar. Üstelik yürekli, güçlü bir savaşçıdır; akıllıca konuşur, yakışıklıdır. RAB de onunladır.”
19Bunun üzerine Saul İşay'a ulaklar göndererek, “Sürüyü güden oğlun Davut'u bana gönder” dedi. 20İşay ekmek yüklü bir eşek, bir tulum şarap, bir de oğlak alıp oğlu Davut'la birlikte Saul'a gönderdi. 21Davut Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını taşıma görevini verdi. 22Saul İşay'a şu haberi gönderdi: “İzin ver de Davut hizmetimde kalsın; ondan hoşnudum.”
23O günden sonra, Tanrı'nın gönderdiği kötü ruh ne zaman Saul'un üzerine gelse, Davut liri alıp çalar, Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kötü ruh da ondan uzaklaşırdı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1 RAB Samuel’e... dedi Büyük olasılıkla İÖ 1025’ te (bkz. 1Sa.15:1-35’e ait not). İş ay’ın Bkz. Rut.4:18-22; Mat.1:3-6. Beytlehemli Eskiden Efrat diye bilinen, Yeruşalim’in 8 km güneyindeki kasaba (bkz. Yar.35:16 ve ilgili not). Sonraları “Davut’un Kenti” ve Mesih’in doğduğu yer (Mik.5:2; Mat.2:1; Luk.2:4-7) olarak tanınacaktır. onun oğullarından birini kral seçtim Bkz. 1Sa.13:14 ve 1Sa.15:28’e ait notlar.
16:2 Saul... beni öldürür Rama’dan (Samuel’in bulunduğu yer olan, 1Sa.15:34) Beytlehem’e giden yol Saul Givası’ndan geçiyordu. Samuel, RAB’bin yeni bir kral seçtiğini öğrenen Saul’un (bkz. 1Sa.15:28) kıskançlığa kapılıp bir kötülük etmesinden korkuyordu. Daha sonra yaşananlar (1Sa.18:10-11; 1Sa.19:10; 1Sa.20:33) Samuel’in korkusunun yersiz olmadığını gösterecektir. ‘RAB’be kurban sunmak için geldim’ de Böylece RAB Samuel’in oraya gitmesi için ona iki amaç vermiş olur. Samuel ikisini de gerçekleştirir, ancak RAB’bin tasarısının herhangi bir engelle karşılaşmasını önlemek amacıyla başkalarına nedenlerden sadece birini söyler.
16:3 meshedeceksin Bkz. 1Sa.16:1,1Sa.16:13; 1Sa.9:16’ ya ait not.
16:5 Kendinizi kutsayıp Yıkanıp temiz giysiler giyerek dinsel açıdan temizlenmenin yanı sıra ruhsal olarak hazırlanmak da söz konusudur (bkz. Çık.19:10,Çık.19:14; Lev.15. bölüm; Say.19:11-22).
16:7 yakışıklı ve uzun boylu Krş. 1Sa.9:2; 1Sa.10:23-24. RAB ise yüreğe bakar Bkz. 1Kr.8:39; 1Ta.28:9; Luk.16:15; Yu.2:25; Elç.1:24.
16:11 RAB’bin seçtiği kişi bir çobandı (bkz. 2Sa.7:7-8; Mez.78:71-72). Çobanlık, Kutsal Kitap boyunca önderliği ifade etmek üzere sıkça geçer (bkz. Yu.1 Mez.0:1-30’a ait not).
16:13-14 Krallık görevi Saul’dan alınıp Davut’a verilir. 1. Samuel Kitabı’nın tam ortasında anlatılan bu değişim, kitabın yazınsal, tarihsel ve teolojik açıdan ana temasıdır. Metnin İbranicesi’nin grameri ve yapısı, gücün Saul’dan Davut’a aktarıldığına işaret eder. EskiAntlaşma’da sadece bu ayette Tanrı’nın Ruhu’nun bir insandan ayrıldığından söz edilir; bunun nedeni Tanrı’nın meshinin isyankar bir insanda olamayacağıdır (bkz. 1Sa.13:11-14; 1Sa.14:41; 15. bölüm; 1Sa.18:12; krş. Hab.1:13; ancak İsa’nın sağladığı kurtuluşla bu durum değişmiştir, bkz. Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664). Hak.9:23’te de kötü bir ruhun birini etkilediğinden söz edilir ve bu iki olay birbiriyle benzerlik gösterir:söz konusu iki kişi de önderdir ve ikisi de yetkilerini Tanrı’nın istediği şekilde değil (bkz. 1Sa.8:7’e ait not), kendi çıkarları doğrultusunda kullanmıştır.
16:13 kardeşlerinin önünde Davut’un meshedilişi sırasında orada bulunan bu küçük grup, hem gizliliğin korunmasını sağlamış hem de Davut’un Saul’un görevini zorla ele geçiren biri olmadığına tanıklık etmiş olur. RAB’bin Ruhu Davut’un üzerine güçlü bir biçimde indi Bkz. 1Sa.10:6,1Sa.10:10; 1Sa.11:6; Hak.15:14 ve ilgili not.
16:14-17:58 Davut’un hem yetenekli bir müzisyen hem de iyi bir savaşçı olduğu herkesçe görülür. Saul, Davut’tan bu yeteneklerinden ötürü yardım ister. Sonraki yıllarda da bu iki yeteneğiyle ünlenecek ve ulusu hem ruhsal hem siyasal açıdan güce kavuşturacaktır (bkz. 2Sa.22:1-23:7).
16:14 RAB’bin Ruhu Saul’dan ayrılmıştı Bkz. 1Sa.16:13-14’e ait not. RAB’bin gönderdiği kötü bir ruh Kutsal Yazılar’da, kötü ruhların Tanrı’nın denetimine tabi oldukları ve etkilerinin ancak Tanrı’nın belirlediği sınırlar içinde kaldığı görülür (bkz. 1Kr.22:19-23; Eyü.1:12; Eyü.2:6 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. 2Sa.24:1 ve ilgili not). Tanrı, itaatsizlik eden Saul’u kötü bir ruhla cezalandırıyordu (2Sa.16:15-16,2Sa.16:23; 2Sa.18:10; 2Sa.19:9). ona sıkıntı çektiriyordu Saul’un gitgide artan bunalımı, kıskançlığı ve şiddete eğilimi, kötü ruhun etkisinin yanı sıra (bkz. 1Sa.18:10-12; 1Sa.19:9-10), Tanrı’nın ondan krallık görevini aldığını bilmesinden ve Davut’un herkes tarafından sevildiğini görmesinden kaynaklanıyordu (bkz. 1Sa.13:13-14; 1Sa.15:22-26; 1Sa.18:6-9; 1Sa.20:30-33; 1Sa.22:16-18).
16:18 RAB de onunladır Bkz. 1Sa.18:12,1Sa.18:14,1Sa.18:28; 2Sa.5:10. EskiAntlaşma’da bu ifade, söz konusu kişinin RAB tarafından başarılı kılınacağı ve korunacağı anlamına gelir.
16:19 oğlun Davut’u bana gönder Saul, bu daveti Davut’un kendi yerine kral olarak seçildiğini bilmeden yapmaktadır; bu sayede Davut’un sarayda yaşayanlar ve halk tarafından tanınmasını sağlayacaktır.
16:21 ona silahlarını taşıma görevini verdi Davut’un Golyat’ı öldürmesinden sonraki bir zaman söz konusu olabilir (bkz. 1Sa.18:2).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş