1. Samuel 11

11
Saul Ammonlular'ı Bozguna Uğratıyor
1Ammon Kralı Nahaş Yaveş-Gilat üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Bütün Yaveşliler, Nahaş'a, “Bizimle bir antlaşma yap, sana kulluk ederiz” dediler.
2Ama Ammonlu Nahaş, “Ancak bir koşulla sizinle antlaşma yaparım” diye karşılık verdi, “Bütün İsrail halkını küçük düşürmek için her birinizin sağ gözünü oyup çıkaracağım.”
3Yaveş Kenti'nin ileri gelenleri ona, “İsrail'in her bölgesine ulaklar göndermemiz için bize yedi günlük bir süre tanı” dediler, “Eğer bizi kurtaracak kimse çıkmazsa o zaman sana teslim oluruz.”
4Ulaklar Saul'un yaşadığı Giva Kenti'ne gelip olanları halka bildirince, herkes hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. 5Tam o sırada Saul, öküzlerinin ardında, tarladan dönüyordu. “Halka ne oldu? Neden böyle ağlıyorlar?” diye sordu. Yaveşliler'in söylediklerini ona anlattılar.
6Saul bu sözleri duyunca, Tanrı'nın Ruhu güçlü bir biçimde onun üzerine indi. Saul çok öfkelendi. 7Bir çift öküz alıp parçaladı. Ulaklar aracılığıyla İsrail'in her bölgesine bu parçaları gönderip şöyle dedi: “Saul ile Samuel'in ardınca gelmeyen herkesin öküzlerine de aynı şey yapılacaktır.”
Halk RAB korkusuyla sarsıldı ve tek beden halinde yola çıktı. 8Saul onları Bezek'te topladı. İsrail halkı üç yüz bin, Yahudalılar ise otuz bin kişiydi. 9Oraya gelen Yaveşli ulaklara şöyle dediler: “Yaveş-Gilat halkına, ‘Yarın öğleye doğru kurtarılacaksınız’ deyin.”
Ulaklar gidip bu haberi iletince Yaveşliler sevindi. 10Ammonlular'a, “Yarın size teslim olacağız” dediler, “Bize ne dilerseniz yapın.”
11Ertesi gün Saul adamlarını üç bölüğe ayırdı. Adamlar sabah nöbetinde Ammonlular'ın ordugahına girdi. Kırım günün en sıcak zamanına dek sürdü. Sağ kalanlar dağıldı; iki kişi bile bir arada kalmadı.
12Bundan sonra halk Samuel'e, “ ‘Saul mu bize krallık yapacak?’ diyenler kimdi? Getirin onları, öldürelim” dedi.
13Ama Saul, “Bugün hiç kimse öldürülmeyecek” diye yanıtladı, “Çünkü RAB bugün İsrail halkına kurtuluş verdi.”
14Samuel halka, “Haydi, Gilgal'a gidip orada krallığı yeniden onaylayalım” dedi. 15Böylece bütün halk Gilgal'a gidip RAB'bin önünde Saul'un kral olduğunu onayladı. Orada, RAB'bin önünde esenlik kurbanları kestiler; Saul da bütün İsrailliler de büyük bir sevinç yaşadılar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-11:15 Tanrı’nın Saul’u İsrail’e kral olarak ataması üç ayrı aşamada gerçekleşir:Saul, Peygamber Samuel tarafından meshedilir (1Sa.9:1-10:16), kurayla seçilir (1Sa.10:17-27) ve krallığı halkın oybirliğiyle onaylanır (1Sa.11:1-15).
11:1 Ammon Ammonlular Lut’un soyundandı (bkz. Yar.19:36-38 ve ilgili not; Yas.2:19). Şeria Irmağı’nın doğusunda, Yabbuk’un güneyinde yaşarlardı (bkz. Yas.2:37; Yşu.12:2). Batıda İsrail’in karşı karşıya olduğu Filist tehdidi,Ammonlular’ın doğudan İsrail’e saldırmaları için fırsat yaratmıştı. Yaveş-Gilat Kent, Şeria Irmağı’nın doğusunda yer alıyordu.
11:2 sağ gözünü oyup çıkaracağım Bkz. Hak.16:21’e ait not. Böylelikle okçular yetilerini de kaybedecekti.
11:4 Saul’un yaşadığı Giva Bkz. 1Sa.10:5’e ait not ; 1Sa.10:26.
11:5 Saul... tarladan dönüyordu Saul, Mispa’da halkın önünde kral olarak atandıktan sonra (1Sa.10:17-25), evine döndü.
11:6 Tanrı’nın Ruhu üzerine indi Bkz. 1Sa.10:6,1Sa.10:10 ; krş. Hak.3:10’a ait not; Hak.14:6,Hak.14:19; Hak.15:14. Hâkimler döneminde İsrail halkının en büyük zayıflıklardan biri oymakların tek bir ulus olarak birleşmemiş olmalarıydı. Kutsal Ruh’un donattığı kral bunu yapacaktı.
11:7 Ulaklar aracılığıyla İsrail’in her bölgesine bu parçaları gönderip Bkz. Hak.19:29 ve ilgili not.
11:8 Bezek’te Kent, Şeria Irmağı’nın batı yakasında, Şekem’in kuzeyinde, Yaveş-Gilat yakınındaydı.
11:11 sabah nöbetinde Gecenin üçüncü dilimi (2.00-6.00 arası; bkz. Mat.14:25’e ait not).
11:13 RAB... İsrail halkına kurtuluş verdi Saul, İsrail’in gerçek kurtarıcısının kim olduğunun farkındadır (bkz. 1Sa.10:18’e ait not). Kazanılan zafer RAB’bin Saul’un kral oluşunu onayladığını gösterir.
11:14-15 Samuel, halkın RAB’bin krallığına olan bağlılığını yenilemek amacıyla bir toplantı düzenler. Başlarına bir kral atanmış olsa da, asıl kralın hâlâ RAB olduğunu ve O’nun yetkisinin üstünlüğünü hatırlatmak ister (bkz. Giriş ; 12. bölüm). Saul daha önce Rama’da Samuel tarafından meshedilmiş (1Sa.10:1) ve Mispa’da halkın önünde kral ilan edilmiştir (1Sa.10:17-27). Ancak, RAB’bin seçilmiş kralı olarak görevine resmen Gilgal’da başlar.
11:15 Esenlik kurbanları Bu sunu, RAB ile halkı arasındaki paydaşlığı ve esenliği simgeliyordu (bkz. Çık.24:5,Çık.24:11; Lev.7:11-2 1; Lev.22:21-23).

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş