1. Samuel 12

12
Samuel'in Söylevi
1Bundan sonra Samuel İsrail halkına şöyle dedi: “Bana söylediğiniz her şeye kulak verdim: Size bir kral atadım. 2Şimdi size önderlik yapan bir kralınız var. Bense yaşlandım, saçım ağardı. Oğullarım da sizlerle birlikte. Gençliğimden bu güne dek size önderlik yaptım. 3İşte karşınızda duruyorum. Hanginizin öküzünü aldım? Kimin eşeğine el koydum? Kimi dolandırdım? Kime baskı yaptım? Göz yummak için kimden rüşvet aldım? RAB'bin ve O'nun meshettiğinin önünde bana karşı tanıklık edin de size karşılığını vereyim.”
4Halk, “Bizi dolandırmadın” diye karşılık verdi, “Bize baskı da yapmadın. Kimsenin elinden hiçbir şey almadın.”
5Samuel, “Bana karşı bir şey bulamadığınıza bugün hem RAB, hem de O'nun meshettiği kral tanıktır” dedi.
“Evet, tanıktır” dediler.
6 Samuel konuşmasını şöyle sürdürdü: “Musa ile Harun'u görevlendiren, atalarınızı Mısır'dan çıkaran RAB'dir. 7Şimdi burada durun, RAB'bin önünde, O'nun sizi ve atalarınızı tekrar tekrar nasıl kurtardığına dair kanıtlar göstereyim size.
8 “Yakup Mısır'a gittikten sonra, atalarınız RAB'be yakardı. O da atalarınızı Mısır'dan çıkarıp burada yerleşmelerini sağlayan Musa ile Harun'u gönderdi. 9 Ama atalarınız Tanrıları RAB'bi unuttular. Bu yüzden RAB onları Hasor ordusunun komutanı Sisera'nın, Filistliler'in ve Moav Kralı'nın eline teslim etti. Bunlar atalarınıza karşı savaştılar. 10 Atalarınız RAB'be, ‘Günah işledik; RAB'bi bırakıp Baal'ın ve Aştoret'in putlarına kulluk ettik. Ama şimdi bizi düşmanlarımızın elinden kurtar, sana kulluk edeceğiz’ diye seslendiler. 11 RAB de Yerubbaal'ı[a], Bedan'ı[b], Yiftah'ı ve ben Samuel'i[c] gönderdi. Güvenlik içinde yaşamanız için sizi saran düşmanlarınızın elinden kurtardı.
12 “Ama siz Ammon Kralı Nahaş'ın üzerinize yürüdüğünü görünce, Tanrınız RAB kralınız olduğu halde bana, ‘Hayır, bize bir kral önderlik yapacak’ dediniz. 13İşte seçtiğiniz, dilediğiniz kral! Evet, RAB size bir kral verdi. 14Eğer RAB'den korkar, O'na kulluk ederseniz, O'nun sözünü dinleyip buyruklarına karşı gelmezseniz, hem siz hem de önderiniz olacak kral Tanrınız RAB'bin ardınca giderseniz, ne âlâ! 15Ama RAB'bin sözünü dinlemez, buyruklarına karşı gelirseniz, RAB kralınızı[ç] cezalandırdığı gibi sizi de cezalandıracaktır.
16“Şimdi olduğunuz yerde durun ve RAB'bin gözlerinizin önünde yapacağı şu olağanüstü olayı görün. 17Bugün buğday biçme zamanı değil mi? Göğü gürletsin, yağmur yağdırsın diye RAB'be yalvaracağım. Böylece bir kral istemekle yaptığınız kötülüğün RAB'bin gözünde ne denli büyük olduğunu iyice anlayacaksınız.”
18Samuel RAB'be yalvardı ve RAB o gün göğü gürletti, yağmur yağdırdı. Halk RAB'den de Samuel'den de çok korktu. 19Bunun üzerine Samuel'e, “Yok olmayalım diye, biz kulların için Tanrın RAB'be yakar” dediler, “Çünkü bütün günahlarımıza kendimize bir kral istemek kötülüğünü de ekledik.”
20Samuel halka, “Korkmayın” dedi, “Siz bu büyük kötülüğü yaptınız, ama yine de RAB'bin ardınca gitmekten vazgeçmeyin; tersine, bütün yüreğinizle RAB'be kulluk edin. 21Kimseyi kurtaramayan yararsız putların ardınca gitmeyin; çünkü onlar değersizdir. 22RAB görkemli adının hatırına halkını bırakmayacak. Çünkü sizi kendi halkı kılmaktan hoşnut kaldı. 23Bana gelince, sizin için RAB'be yalvarmaktan vazgeçip O'na karşı günah işlemek benden uzak olsun! Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim. 24Yalnız RAB'den korkun, O'na bağlılıkla ve bütün yüreğinizle kulluk edin. O'nun sizler için ne görkemli işler yaptığını bir düşünün! 25Ama kötülük yapmayı sürdürürseniz, hem siz yok olacaksınız, hem de kralınız.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:3 bana karşı tanıklık edin Samuel’in antlaşmaya gösterdiği sadakatten söz etmesinin amacı, vereceği öğütlerin öncesinde bir güven ortamı oluşturmak ve Saul’a örnek olmaktır. Hanginizin öküzünü aldım? Kimin eşeğine el koydum? Bkz. Çık.20 :17; 1Sa.22:1,1Sa.22:4,1Sa.22:9. Kimi dolandırdım? Kime baskı yaptım? Bkz. Lev.19:13; Yas.24:14. kimden rüşvet aldım? Bkz. Çık.23:8; Yas.16:19 ve ilgili not. Oğullarının tersine Samuel, konumunu kendi çıkarları için kullanmamıştı (bkz. 1Sa.8:3 ve ilgili not; krş. Say.16:15).
12:6-17 Samuel, halkın kral istemesinin, asıl kral ve kurtarıcı RAB’bi reddetmek ve aralarındaki antlaşmaya uymamak anlamına geldiğini anlatır.
12:8-11 Hâkimler döneminde görülen günah, hezimet, tövbe ve zafer üzerine kurulu döngünün özetidir (bkz. örn. Hak.2:10-15 ve ilgili not; ayrıca bkz. Hakimler:Giriş).
12:9 RAB’bi unuttular Tanrı’nın halkı bu hataya sürekli düşecektir (bkz. Hoş.2:13 ve ilgili not).
12:10 Baal’ın ve Aştoret’in Bkz. 1Sa.7:3; Hak.2:13’e ait not.
12:13 RAB size bir kral verdi Bkz. 1Sa.8:7 ve ilgili not. RAB halkının isteğini yerine getirir, ancak amacı farklıdır:halk çoğunlukla olduğu gibi inatçı bir tutum sergilemiştir, ama kendi isteğinin iyi bir sonuç vermediğini görünce RAB’bin isteğini yapmaya razı olacaktır. RAB bir krallık oluşturacağını önceden de bildirmişti (bkz. Yas.17:14-20) ; sonraki yıllar içinde bu krallığın nasıl olacağını daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacaktır (bkz. 2Sa.7. bölüm ve ilgili notlar). Tanrı’nın tam olarak istediği krallık nihai olarak Mesih’le yerine gelecektir (bkz. Mez.2:7; Yşa.9:6-7; Yer.23:1-5; krş. Yşa.24-27,65-66. bölümler; Hez.37. bölüm).
12:14 RAB’bin halkı kutsaması, artık hem kralın hem de halkın RAB’bin antlaşmasına uygun yaşamasına bağlıdır (bkz. Çık.19:5-6; Yas.8:19; Yas.11:13-15,Yas.11:22-23; Yas.28:1,Yas.28:15; Yas.30:17-18; Yşu.24:20).
12:15 Ama RAB’bin sözünü dinlemez... karşı gelirseniz Samuel, Musa’nın yüzyıllar önce bildirdiklerinin aynısını bildirir (bkz. Yas.28:1,Yas.28:15; Yas.30:15-20). Krallığın kurulması, İsrail halkının RAB’be olan sorumluluklarını değiştirmemiştir.
12:16 ş u olağanüstü olayı görün Bkz. 1Sa.12:24.
12:17 buğday biçme zamanı Bkz. 1Sa.6:13’e ait not.
12:18 RAB’den de Samuel’den de çok korktu Bkz. Çık.14:31 ve ilgili not.
12:20 yine de RAB’bin ardınca gitmekten vazgeçmeyin Samuel, krallık düzeni kurulmaktayken halkın asıl krallarının RAB olduğunu unutmaması gerektiğini vurgular.
12:22 RAB görkemli adının hatırına Bkz. Yşa.42:7; Hez.20:9’a ait not.
12:23 sizin için RAB’be yalvarmaktan vazgeçip Bkz. 1Sa.7:8 ve ilgili not. size iyi ve doğru yolu öğreteceğim Samuel burada peygamberlerin hem krallara hem de halka yönelik görevini özetler. Özellikle İsrail kralları, RAB’bin peygamberlerinin öğretilerini ve uyarılarını dikkate almalıdır.
12:24 RAB’den korkun Bkz. Yar.20:11; Mez.15:4; Mez.111:10 ve Özd.1:7’e ait notlar.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş