1. Samuel 27

27
Davut Filistliler Arasında
1Davut, “Bir gün Saul'un eliyle yok olacağım” diye düşündü, “Benim için en iyisi hemen Filist topraklarına kaçmak. O zaman Saul İsrail'in her yanında beni aramaktan vazgeçer; ben de onun elinden kurtulmuş olurum.”
2Böylece Davut'la yanındaki altı yüz kişi kalkıp Gat Kralı Maok oğlu Akiş'in tarafına geçtiler. 3Aileleriyle birlikte Gat'ta Akiş'in yanına yerleştiler. İki karısı Yizreelli Ahinoam'la Karmelli Naval'ın dul karısı Avigayil de Davut'un yanındaydı. 4Saul Davut'un Gat'a kaçtığını duyunca, artık onu aramaktan vazgeçti.
5Davut Akiş'e, “Benden hoşnut kaldıysan, çevre kentlerden birinde bana bir yer versinler de orada oturayım” dedi, “Çünkü ben kulunun seninle birlikte kral kentinde yaşamasına gerek yok.” 6Akiş o gün ona Ziklak Kenti'ni verdi. Bundan ötürü Ziklak bugün de Yahuda krallarına aittir. 7Davut Filist topraklarında bir yıl dört ay yaşadı.
8Bu süre içinde Davut'la adamları gidip Geşurlular'a, Girizliler'e ve Amalekliler'e baskınlar yaptılar. Bunlar uzun zamandan beri Şur'a, hatta Mısır'a dek uzanan topraklarda yaşıyorlardı. 9Davut bir bölgeye saldırdığında kadın erkek demez, kimseyi sağ bırakmazdı; yalnız davarları, sığırları, eşekleri, develeri ve giysileri alıp Akiş'e dönerdi.
10Akiş, “Bugün nerelere baskın düzenlediniz?” diye sorardı.
Davut da, “Yahuda'nın güneyine, Yerahmeelliler'in ve Kenliler'in güney bölgesine saldırdık” derdi. 11Davut, kendisiyle Gat'a kimseyi götürmemek için kadın erkek kimseyi sağ bırakmazdı. Çünkü, “Gat'a gidip, ‘Davut şöyle yaptı, böyle yaptı’ diyerek bize karşı bilgi aktarmasınlar” diye düşünürdü. Davut, Filist topraklarında yaşadığı sürece bu yöntemi uyguladı.
12Akiş Davut'a güven duymaya başladı. “Davut kendi halkı olan İsrailliler'in nefretine uğradı. Bundan böyle benim hizmetimde kalacak” diye düşünüyordu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

27:1 Filist topraklarına Davut ikinci kez Filistliler’e sığınır (bkz. 1Sa.21:10-15).
27:2 Gat Kralı... Akiş’in Bkz. 1Sa.21:10 ve ilgili not. Akiş, artık Saul’un düşmanı olduğu için Davut’u kabul etmeye hazırdır.
27:3 Ahinoam’la Bkz. 1Sa.25:43’e ait not. Avigayil Bkz. 1Sa.25:39-42.
27:4 artık onu aramaktan vazgeçti Saul, Filist bölgesine sefer düzenleyecek kadar yeterli askeri güce sahip değildi ve Davut’un ülke dışında olması nedeniyle artık tahtına yönelik iç tehditlerin bittiğine inanıyordu.
27:6 Ziklak Kent, Yahuda bölgesinin güneyindeydi (bkz. Yşu.15:31). Şimon oymağına verilen kent (bkz. Yşu.19:1-5) tekrar Filistliler’in eline geçmişti.
27:7 Davut Filist topraklarında bir yıl dört ay yaşadı Davut, Saul’un ölümünün ardından Ziklak’tan Hevron’a taşınır (bkz. 2Sa.1:1; 2Sa.2:1-3).
27:8 Geşurlular’a Filist’in güneyinde yaşayan, vaat edilen toprakların fethedildiği dönemde İsrailliler’in bozguna uğratamadığı halk (bkz. Yşu.13:1-3). Bunlar,Aram’da, kuzey Şeria’nın yakınlarına yerleşmiş Geşurlular değildir (bkz. 2Sa.3:3; 2Sa.13:37-38; Yas.3:14; Yşu.12:5). Amalekliler’e Bkz. 1Sa.15:2’ye ait not. Şur’a Bkz. 1Sa.15:7’ye ait not.
27:10 Yahuda’nın güneyine Beer-Şeva’dan Sina yarımadasının dağlık bölgelerine dek Kenan’ın güneyindeki geniş alan. Yerahmeelliler’in Yahuda’nın Hesron’dan olan soyu (bkz. 1Ta.2:9, 25). Kenliler’in Bkz. 1Sa.15:6’ ya ait not.
27:12 Akiş Davut’a güven duymaya başladı Filistliler, Saul’un Davut’a düşman olduğunu ve Davut’un peşine düştüğünü biliyordu, bu yüzden Davut’un kime sığınacağını, kimle ittifak kuracağını merak ediyorlardı. DavutAkiş’le anlaşma yaparak hem Filistliler’in güvenini kazanmış hem de kendisini Saul’dan koruyan bu halkın ileride İsrailliler’e büyük düşmanlık beslemesini engellemiş oldu. Davut’un kurnazlıkla elde ettiği bu güvenceyi, RAB kendi tasarısına göre şekillendirecektir.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş