1. Samuel 28

28
1O sırada Filistliler İsrail'le savaşmak için askeri birliklerini topladılar. Akiş Davut'a, “Adamlarınla birlikte benim yanımda savaşacağını bilmelisin” dedi.
2Davut, “O zaman sen de kulunun neler yapabileceğini göreceksin!” diye karşılık verdi.
Akiş, “İyi!” dedi, “Yaşadığın sürece seni kendime koruma görevlisi atayacağım.”
Saul Ruhlara Danışıyor
3 Samuel ölmüş, bütün İsrail halkı onun için yas tutmuştu. Onu kendi kenti Rama'da gömmüşlerdi. Saul da cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovmuştu.
4Filistliler toplanıp Şunem'e gittiler ve orada ordugah kurdular. Saul da bütün İsrailliler'i toplayıp Gilboa Dağı'nda ordugah kurdu. 5Saul Filist ordusunu görünce korkup büyük dehşete kapıldı. 6RAB'be danıştıysa da, RAB ona ne düşlerle, ne Urim, ne de peygamberler aracılığıyla yanıt verdi. 7Bunun üzerine Saul görevlilerine, “Bana bir cinci kadın bulun da varıp ona danışayım” diye buyruk verdi.
Görevliler, “Eyn-Dor'da bir cinci kadın var” dediler.
8Böylece Saul başka giysilere bürünüp kılığını değiştirdi. Geceleyin yanına iki kişi alıp kadının yaşadığı yere gitti. Kadına, “Lütfen benim için ruhlara danış ve sana söyleyeceğim kişiyi çağır” dedi.
9Ama kadın ona şu karşılığı verdi: “Saul'un neler yaptığını, cincilerle ruhlara danışanları ülkeden kovduğunu biliyorsun. Öyleyse neden beni öldürmek için tuzak kuruyorsun?”
10Saul, “Yaşayan RAB'bin adıyla derim ki, bundan sana bir kötülük gelmeyecek” diye ant içti.
11Bunun üzerine kadın, “Sana kimi çağırayım?” diye sordu.
Saul, “Bana Samuel'i çağır” dedi.
12Kadın, Samuel'i görünce çığlık atarak, “Sen Saul'sun! Neden beni kandırdın?” dedi.
13Kral ona, “Korkma!” dedi, “Ne görüyorsun?”
Kadın, “Yerin altından çıkan bir ilah görüyorum” diye karşılık verdi.
14Saul, “Neye benziyor?” diye sordu.
Kadın, “Cüppe giymiş yaşlı bir adam yukarıya çıkıyor” dedi. O zaman Saul onun Samuel olduğunu anladı; eğilip yüzüstü yere kapandı.
15Samuel Saul'a, “Neden beni çağırtıp rahatsız ettin?” dedi.
Saul, “Büyük sıkıntı içindeyim” diye yanıtladı, “Filistliler bana karşı savaşıyor ve Tanrı da beni terk etti. Artık bana ne peygamberler aracılığıyla, ne de düşlerle yanıt veriyor. Bu yüzden, ne yapmam gerektiğini bana bildirmen için seni çağırttım.”
16Samuel, “RAB seni terk edip sana düşman olduğuna göre, neden bana danışıyorsun?” dedi, 17 “RAB benim aracılığımla söylediğini yaptı, krallığı senden alıp soydaşın Davut'a verdi. 18 Çünkü sen RAB'bin buyruğuna uymadın, O'nun alevlenen öfkesini Amalekliler'e uygulamadın. RAB bugün bunları bu yüzden başına getirdi. 19RAB seni de, İsrail halkını da Filistliler'in eline teslim edecek. Yarın sen ve oğulların bana katılacaksınız. RAB İsrail ordusunu da Filistliler'in eline teslim edecek.”
20Saul birden boylu boyunca yere düştü. Samuel'in sözlerinden ötürü büyük korkuya kapıldı. Gücü de kalmamıştı; çünkü bütün gün, bütün gece yemek yememişti. 21Kadın Saul'a yaklaştı. Onun büyük şaşkınlık içinde olduğunu görünce, “Bak, kölen sözünü dinledi” dedi, “Canımı tehlikeye atarak benden istediğini yaptım. 22Şimdi lütfen kölenin söyleyeceğini dinle. İzin ver de, önüne biraz yemek koyayım. Yoluna devam edecek gücün olması için yemek yemelisin.”
23Ama Saul, “Yemem” diyerek reddetti. Ancak hizmetkârlarıyla kadın zorlayınca, onların dediğini yaptı. Yerden kalkıp yatağın üzerine oturdu. 24Kadının evinde besili bir dana vardı. Kadın onu hemen kesti. Un alıp yoğurdu ve mayasız ekmek pişirdi. 25Sonra Saul'la görevlilerinin önüne koydu. Onlar da yediler. Sonra o gece kalkıp gittiler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1 Başka bir ülkeye sığınan kişinin o ülkenin ordusunda hizmet etmesi zorunluydu.
28:2 seni kendime koruma görevlisi atayacağım Sonraki yıllarda Davut’un kişisel korumasını, büyük ölçüde Filistliler’den oluşan askerler sağlayacaktı (bkz. 2Sa.15:18 ve ilgili not).
28:3 Samuel ölmüş Bkz. 1Sa.25:1. ülkeden kovmuştu Bkz. 1Sa.28:9 ; Yas.4:27’e ait not. cincilerle ruhlara danışanları Bkz. Lev.19:31; Lev.20:6,Lev.20:27; Yas.18:11.
28:4 Şunem’e Filist ordusu, Yizreel düzlükleri boyunca İssakar bölgesinin kuzeyine kadar yayılmıştı (bkz. Yşu.19:18). Gilboa Yizreel düzlüklerinin doğusundaki sıradağlar.
28:5 dehşete kapıldı Saul, RAB’den tamamen uzaklaşmış ve RAB’bi temsil etme görevini yerine getiremez olmuştu (bkz. 1Sa.17:11’e ait not).
28:6 Gerçek efod ve üzerindeki Urim’i Davut’a hizmet edenAviyatar aldığına göre (bkz. 1Sa.23:2,1Sa.23:6,1Sa.23:9), ya Saul kendi kullanımı için başka bir efod yaptırmış olmalıdır ya da kitapta başlıca üç vahiy (düş, Urim, peygamber) aracından söz edilerek Tanrı’nın Saul’a hiçbir şekilde sözünü iletmediğini vurgulamak amaçlanmaktadır (bkz. 1Sa.23:2,1Sa.23:4’e ait not). düşlerle Tanrı’nın halkına sözlerini iletirken kullandığı yollardan biridir; doğrudan iletilen vahiyler arasında yer alır (bkz. Say.12:6; Say.12:6-8’ e ait not). Urim Kâhin aracılığıyla iletilen vahiy (bkz. 1Sa.2:28’e ait not). peygamberler Peygamber Samuel de artık Saul’a hizmet etmiyordu (1Sa.15:35; krş. 1Sa.22:5).
28:7 Bana bir cinci kadın bulun Çaresizlik içindeki Saul, Musa’nın yasasına uyup yasakladığı putperest uygulamaya tekrar başvurur (1Sa.28:3; bkz. Lev.19:26,Lev.19:31). Eyn-Dor’da Şunem’in 10 km kadar kuzey batısında (bkz. 1Sa.21:4; Yşu.17:11).
28:10 Yaşayan RAB’bin adıyla Bkz. 1Sa.14:39’a ait not.
28:12 Kadın, Samuel’i görünce RAB büyücülük, falcılık gibi uygulamaları yasaklamıştır (Yas.18:9-13), ancak kendi amaçları doğrultusunda insanların bu eğilimini kullandığı hem Balam’ın öyküsünde (Say.23-24. bölümler) hem de burada görülür. Balam İsrailliler’i lanetleyecekken RAB’bin ona engel oluşuyla halkı kutsamak durumunda kalmıştı ; buradaysa RAB’den yol göstermesi beklenirken RAB onlara uğrayacakları laneti bildirir.
28:14 Saul, Samuel’in bu şekilde giyindiğini hatırlar (bkz. 1Sa.15:27).
28:17 krallığı senden alıp... Davut’a verdi Bkz. 1Sa.15:28 ; 1Sa.24:4 ve ilgili notlar.
28:18 Bkz. 1Sa.15:17-26.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş