1. Samuel 25:1

25
Davut, Naval ve Avigayil
1Bu sırada Samuel öldü. Bütün İsrailliler toplanıp onun için yas tuttular. Onu Rama'daki evine gömdüler.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-26:25 Bu ayetlerde anlatılan üç olayda Davut, RAB’bin meshettiği kişi olarak çölde zorlu bir denemeden geçmiştir (1Sa.16:1-3; krş. İsrail’in çölde denenmesi, Yas. 8; İsa’nın çölde denenmesi, Mat.4:11). İçinde bulunduğu koşullar Davut’u, RAB’be ve İsrail’e hizmet etmektense kişisel çıkarları uğruna güçlü konumunu kullanmaya zorlar, ancak Davut bu hataya düşmez.
25:1-43 Naval’la ilgili öykü, Davut’un yaşamıyla ilgili önemli bilgiler içerir:(1) Davut’un Naval’ın davranışlarına verdiği tepki onun doğal eğilimini gösterir, bu da RAB’bin meshettiği Saul’a karşı kendini ne kadar dizginlemiş olduğunun göstergesidir (bkz. 1Sa.24:1-26:25’ e ait not). (2) Avigayil’in Davut’un kral oluşu ve soyunun süreceğiyle ilgili sözleri, RAB’bin Davut’a “kalıcı bir soy” sağlayacağına dair vereceği vaadin habercisidir (1Sa.21:28; krş. 2Sa.7:11-16). (3) Saul Davut’un karısı Mikal’ı başkasına eş olarak vermiştir, ancak RAB Davut’a bilge bir eş olacak Avigayil’i sağlar. Saul’un çabaları bir kere daha sonuçsuz kalır (bkz. 1Sa.18:28’e ait not).
25:1 Bütün İsrailliler... yas tuttular Krallığın kurulmasında kilit rol oynayan Samuel, halk arasında büyük bir ulusal önder olarak görülüyordu (bkz. 8-12. bölümler). Rama’daki Bkz. 1Sa.1:1 ve 1Sa.7:17’ye ait not.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş