1. Samuel 10:5

5Sonra Filist ordugahının bulunduğu Givat-Elohim'e varacaksın. Kente girince, önlerinde çenk, tef, kaval ve lir çalanlarla birlikte peygamberlik ederek tapınma yerinden inen bir peygamber topluluğuyla karşılaşacaksın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1-11:15 Tanrı’nın Saul’u İsrail’e kral olarak ataması üç ayrı aşamada gerçekleşir:Saul, Peygamber Samuel tarafından meshedilir (1Sa.9:1-10:16), kurayla seçilir (1Sa.10:17-27) ve krallığı halkın oybirliğiyle onaylanır (1Sa.11:1-15).
10:5 Givat-Elohim’e Givat Saul’un memleketiydi (bkz. 1Sa.10:26; 1Sa.11:4). Kentin adı, “Giva”, “Benyamin oymağına ait Giva Kenti” (1Sa.13:2,1Sa.13:15) ve “Saul’un (yaşadığı) Giva Kenti” olarak da geçer (1Sa.11:4; 1Sa.15:34; 2Sa.21:6). Samuel’in kenti bu şekilde adlandırmasının nedeni (“Elohim” İbranice’de Tanrı’nın adı olduğuna göre), Saul’a Kenan topraklarının Tanrı’ya ait olduğunu hatırlatmak olabilir. çenk... lir Bkz. 2Kr.3:15; 1Ta.25:1. peygamberlik ederek Burada (ve 1Sa.10:6,1Sa.10:10-11,1Sa.10:13’ te), RAB’bin Ruhu’nun yönlendirmesiyle, yoğun bir şekilde RAB’bi övmeleri söz konusudur (bkz. Say.11:24-30). peygamber topluluğuyla Samuel’in de aralarında bulunduğu peygamberler topluluğu (krş. 1Kr.20:35’e ait not), ruhsal yönden yozlaşmanın yaşandığı dönemlerde birbirlerini teşvik etmek amacıyla bir araya gelen küçük bir topluluktu.

Videolar

1. Samuel Girişi

Bu kitap adını, ilk bölümlerinde konu edilen Peygamber Samuel'den alır. İsrail'in "Hakimler" döneminden krallığa geçiş olaylarını konu eder. İsrail yönetiminde meydana gelen bu değişiklik üç kişinin çevresinde yoğunlaşır: Hakimlerin sonuncusu Samuel, İsrail'in ilk kralı Saul ve Davut.

Bu kitabın konusu Eski Antlaşma'nın öbür kitaplarındaki gibi, Tanrı'ya bağlılığın başarıyı, Tanrı'ya itaatsizliğin yıkımı getireceğinin vurgulanmasıdır. Bu konu Kâhin Eli'ye 2:30 ayetinde açıklanmıştır: "Beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ama beni saymayan küçük düşürülecek."

Kitapta krallığın kuruluşuyla ilgili değişik tepkilerden söz edilir. Rab'bin kendisi İsrail'in kralı olarak bilinirdi. Halkın bir kral istemesi karşısında Rab yine de onlar için bir kral seçti. Ama gerçek şu ki, kral da halk da Tanrı'nın yönetimi altında yaşıyordu (2:7-10). Yoksul zengin, bütün halkın hakları Tanrı'nın Yasası uyarınca eşit bir şekilde korunuyordu.

1. ve 2. Samuel kitapları Septuaginta'da 1. ve 2. Krallar diye bilinir.

Ana Hatlar:

1:1-7:17 Hakim olarak Samuel
8:1-10:27 Saul'un kral oluşu
11:1-15:35 Kral Saul'un ilk yılları
16:1-30:31 Davut ile Saul
31:1-13 Saul'la oğullarının ölümü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş