2. Samuel 16

16
Davut'la Siva
1 Davut tepenin doruğunu biraz geçince, Mefiboşet'in hizmetkârı Siva palan vurulmuş ve üzerlerine iki yüz ekmek, yüz salkım kuru üzüm, yüz tane taze meyve ve bir tulum şarap yüklü iki eşekle onu karşıladı. 2Kral, Siva'ya, “Bunları niçin getirdin?” diye sordu.
Siva, “Eşekler kral ailesinin binmesi, ekmekle taze meyve hizmetkârların yemesi, şarapsa kırda yorgun düşenlerin içmesi için” diye yanıtladı.
3Kral, “Efendin Saul'un torunu nerede?” diye sordu.
Siva, “Yeruşalim'de kalıyor” diye yanıtladı, “Çünkü ‘İsrail halkı bugün atamın krallığını bana geri verecek’ diye düşünüyor.”
4Kral, “Mefiboşet'in her şeyi senindir” dedi.
Siva, “Önünde eğilirim, efendim kral! Dilerim her zaman benden hoşnut kalırsın” dedi.
Davut'la Şimi
5Kral Davut Bahurim'e vardığında, Saul ailesinin geldiği boydan Gera oğlu Şimi adında biri lanetler okuyarak ortaya çıktı. 6Bütün askerler ve koruyucular Kral Davut'un sağında, solunda olmasına karşın, Şimi Davut'la askerlerini taşlıyordu. 7Şimi lanetler okuyarak, “Çekil git, ey eli kanlı, alçak adam!” diyordu, 8“RAB, yerine kral olduğun Saul ailesinin dökülen kanlarının karşılığını sana verdi. RAB krallığı oğlun Avşalom'a verdi. Sen eli kanlı bir adam olduğun için bu yıkıma uğradın!”
9Seruya oğlu Avişay krala, “Bu ölü köpek neden efendim krala lanet okusun?” dedi, “İzin ver de gidip başını uçurayım.”
10Ama kral, “Bu sizin işiniz değil, ey Seruya oğulları!” dedi, “RAB ona, ‘Davut'a lanet oku’ dediği için lanet okuyorsa, kim, ‘Bunu neden yapıyorsun’ diye sorabilir?”
11Sonra Davut Avişay'la askerlerine, “Öz oğlum beni öldürmeye çalışırken, şu Benyaminli'nin yaptığına şaşmamalı” dedi, “Bırakın onu, lanet okusun, çünkü ona böyle yapmasını RAB buyurmuştur. 12Belki RAB sıkıntımı görür de, bugün okunan lanetlerin karşılığını iyilikle verir.”
13Davut'la adamları yollarına devam ettiler. Davut'un karşısında, dağın yamacında yürüyen Şimi, giderken ona lanet okuyor, taş, toprak atıyordu. 14Gidecekleri yere yorgun argın varan kralla yanındaki halk orada dinlendiler.
15Avşalom'la İsrail halkı Yeruşalim'e girmişlerdi. Ahitofel de Avşalom'la birlikteydi. 16Davut'un dostu Arklı Huşay, Avşalom'un yanına varınca, “Yaşasın kral! Yaşasın kral!” diye bağırdı.
17Avşalom Huşay'a, “Dostuna bağlılığın bu mu? Neden dostunla gitmedin?” diye sordu.
18Huşay, “Hayır” diye yanıtladı, “Ben RAB'bin, bu halkın ve bütün İsrailliler'in seçtiği kişiden yana olacağım, onun yanında kalacağım. 19Üstelik Davut oğlu Avşalom'dan başka kime hizmet edeceğim? Babana nasıl hizmet ettiysem, sana da öyle hizmet edeceğim.”
20Avşalom Ahitofel'e, “Ne yapmalıyız, bize öğüt ver” dedi.
21Ahitofel, “Babanın saraya bakmak için bıraktığı cariyelerle yat” diye karşılık verdi, “Böylece bütün İsrail babanın nefretini kazandığını duyacak ve seni destekleyenlerin tümü kendilerini daha da güçlenmiş bulacaklar.”
22 Sarayın damında Avşalom için bir çadır kurdular. Avşalom bütün İsrailliler'in gözü önünde babasının cariyelerinin yanına girdi.
Huşay Ahitofel'in Öğüdünü Bozuyor
23O günlerde Ahitofel'in verdiği öğüt, Tanrı sözünü ileten bir adamınki gibiydi. Davut da, Avşalom da onun öğüdünü öyle kabul ederlerdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
16:1 Siva Bkz. 9. bölüm. Mefiboşet Bkz. 2Sa.4:4’e ait not.
16:3 Efendin Saul’un torunu Mefiboşet (bkz. 2Sa.9:2-3,2Sa.9:9).
16:4 Mefiboşet’in her şeyi senindir Ayaklanma bu kadar yayıldığı ve kimin sadık kaldığının belirsiz olduğu bir dönem olduğu için Davut en kötüsünü düşünerek böyle söylemişti.
16:5 Bahurim’e Zeytin Dağı’nın yakınlarındadır. Saul’un ailesinin geldiği boydan Matri boyu (bkz. 1Sa.10:21). Gera Bkz. 1Kr.2:8.
16:6 askerler ve koruyucular Keretliler, Peletliler ve altı yüz Gatlı (bkz. 2Sa.15:18 ve ilgili not).
16:7 alçak adam! Bkz. Yas.11:12-13’ e ait not.
16:8 Saul ailesinin dökülen kanlarının Şimi, İş-Boşet veAvner’le ilgili olayları kastediyor olabilir (bkz. 2Sa.3:22-4:12), ancak yanılmıştır; Davut’un bu iki kişinin ölümüyle ilgisi yoktur.
16:9 Avişay Bkz. 1Sa.26:6’ya ait not. Bu ölü köpek Bkz. 2Sa.9:8’e ait not.
16:10 Seruya oğulları! Küçümseme niyetiyle söylenmiştir (krş. 1Sa.20:27,1Sa.20:30-31’e ait not). RAB ona, ‘Davut’a lanet oku’ dediği için... okuyorsa Bkz. 2Sa.15:26 ; 2Sa.19:18-23; 1Kr.2:8-9.
16:15 Ahitofel Bkz. 2Sa.15:12’ye ait not.
16:18 Huşay bunu, kasıtlı olarak birden fazla anlama gelecek ş ekilde söylemiştir.Avşalom’dan hiçbir yerde Tanrı’nın seçtiği kişi olarak söz edilmez, ancak Davut sık sık “RAB’bin seçilmişi” veya ona eş değer bir ifadeyle anılır (bkz. 2Sa.6:21; 1Sa.16:8-13; 1Kr.8:16; 1Kr.11:34; 1Ta.28:4; Mez.78:70).
16:21 Babanın... bıraktığı cariyelerle yat Avşalom’un krallığı ele geçirdiğinin göstergesi olacaktır; ayrıca bu hareket, baba ile oğul arasındaki ilişkiyi kesin ve geri dönülmez şekilde bozar (bkz. 2Sa.3:7; 2Sa.12:8 ve 1Kr.2:22’ye ait notlar).
16:22 babasının cariyelerinin yanına girdi Natan’ın peygamberliklerinden biri daha yerine gelir (2Sa.12:11-12).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş