2. Samuel 19

19
Yoav Davut'u Paylıyor
1Yoav'a, “Kral Davut Avşalom için ağlayıp yas tutuyor” diye bildirdiler.
2O gün zafer ordu için yasa dönüştü. Çünkü kralın oğlu için acı çektiğini duymuşlardı. 3Bu yüzden askerler, savaş kaçakları gibi, o gün kente utanarak girdiler. 4Kral ise yüzünü örtmüş, yüksek sesle, “Ah oğlum Avşalom! Avşalom, oğlum, oğlum!” diye bağırıyordu.
5Yoav kralın bulunduğu odaya giderek ona şöyle dedi: “Bugün senin canını, oğullarının, kızlarının, eşlerinin, cariyelerinin canlarını kurtaran adamlarının hepsini utandırdın. 6Çünkü senden nefret edenleri seviyor, seni sevenlerden nefret ediyorsun: Bugün komutanlarının ve adamlarının senin gözünde değersiz olduğunu gösterdin. Evet, bugün anladım ki, Avşalom sağ kalıp hepimiz ölseydik senin için daha iyi olurdu!
7“Haydi kalk, gidip adamlarını yüreklendir! RAB'bin adıyla ant içerim ki, gitmezsen bu gece bir kişi bile seninle kalmayacak. Bu da, gençliğinden şimdiye dek başına gelen yıkımların tümünden daha kötü olacak.”
8Bunun üzerine kral gidip kentin kapısında oturdu. Bütün askerlere, “İşte kral kentin kapısında oturuyor” diye haber salındı. Onlar da kralın yanına geldiler.
Davut Yeruşalim'e Dönüyor
Bu arada İsrailliler evlerine kaçmışlardı. 9İsrail oymaklarından olan herkes birbiriyle tartışıyor ve, “Kral bizi düşmanlarımızın elinden kurtardı” diyordu, “Bizi Filistliler'in elinden kurtaran da odur. Şimdiyse Avşalom yüzünden ülkeyi bırakıp kaçtı. 10Bizi yönetmesi için meshettiğimiz Avşalom'sa savaşta öldü. Öyleyse neden kralı geri getirme konusunda susup duruyorsunuz?”
11Kral Davut Kâhin Sadok'la Kâhin Aviyatar'a şu haberi gönderdi: “Yahuda'nın ileri gelenlerine deyin ki, ‘Bütün İsrail'de konuşulanlar kralın konutuna dek ulaştığına göre, kralı sarayına geri getirmekte siz neden sonuncu oluyorsunuz? 12Siz kardeşlerimsiniz; etim, kemiğimsiniz! Kralı geri getirmekte neden en son siz davranıyorsunuz?’
13“Amasa'ya da şöyle deyin: ‘Sen etim, kemiğimsin! Seni Yoav'ın yerine ordunun sürekli komutanı atamazsam, Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın!’ ”
14Böylece Davut bütün Yahudalılar'ı derinden etkiledi. Yahudalılar krala, “Bütün adamlarınla birlikte dön!” diye haber gönderdiler. 15Kral dönüp Şeria Irmağı'na vardı.
Yahudalılar kralı karşılamak ve Şeria Irmağı'ndan geçirmek için Gilgal'a geldiler. 16 Bahurim'den Benyaminli Gera oğlu Şimi de Kral Davut'u karşılamak için Yahudalılar'la birlikte çıkageldi. 17Yanında Benyamin oymağından bin kişi vardı. Saul evinin hizmetkârı Siva da on beş oğlu ve yirmi kölesiyle birlikte hemen Şeria Irmağı'na, kralın yanına geldi. 18Kralın ev halkını karşıya geçirmek ve onun istediğini yapmak için ırmağın sığ yerinden karşı yakaya geçtiler. Kral Şeria Irmağı'nı geçmek üzereydi ki, Gera oğlu Şimi kendini onun önüne attı. 19Krala, “Efendim, beni suçlu sayma” dedi, “Ey efendim kral, Yeruşalim'den çıktığın gün işlediğim suçu anımsama, göz önünde tutma. 20Çünkü kulun günah işlediğini biliyor. Efendim kralı karşılamak için bugün bütün Yusuf soyundan ilk gelen benim.”
21Seruya oğlu Avişay, “Şimi öldürülmeli, çünkü RAB'bin meshettiği kişiye lanet okudu” dedi.
22Davut, “Ey Seruya oğulları, bu sizin işiniz değil!” dedi, “Bugün bana düşman oldunuz. İsrail'de bugün bir tek kişi öldürülmeyecek! İsrail'in Kralı olduğumu bilmiyor muyum?” 23Sonra ant içerek Şimi'ye, “Ölmeyeceksin!” dedi.
24 Saul'un torunu Mefiboşet de kralı karşılamaya gitti. Kralın gittiği günden esenlikle geri döndüğü güne dek ayaklarını da, giysilerini de yıkamamış, bıyığını kesmemişti. 25Kralı karşılamak için Yeruşalim'den geldiğinde, kral, “Mefiboşet, neden benimle gelmedin?” diye sordu.
26Mefiboşet şöyle yanıtladı: “Ey efendim kral! Kulun topal olduğundan, kulum Siva'ya, ‘Eşeğe palan vur da binip kralla birlikte gideyim’ dedim. Ama o beni kandırdı. 27Ayrıca efendim kralın önünde kuluna kara çaldı. Ama sen, ey efendim kral, Tanrı'nın bir meleği gibisin; gözünde doğru olanı yap. 28Çünkü atamın ailesinin bütün bireyleri ölümü hak etmişken, kuluna sofrandakilerle birlikte yemek yeme ayrıcalığını tanıdın. Artık senden daha başka bir şey dilemeye ne hakkım var, ey kral?”
29Kral, “İşlerin hakkında daha fazla konuşmana gerek yok” dedi, “Sen ve Siva toprakları paylaşın diye buyruk veriyorum.”
30Mefiboşet, “Madem efendim kral sarayına esenlikle döndü, bütün toprakları Siva alsın” diye karşılık verdi.
31 Gilatlı Barzillay da Şeria Irmağı'nı geçişte krala eşlik edip onu uğurlamak üzere Rogelim'den gelmişti. 32Barzillay çok yaşlıydı, seksen yaşındaydı. Kral Mahanayim'de kaldığı sürece, geçimini o sağlamıştı. Çünkü Barzillay çok varlıklıydı. 33Kral Barzillay'a, “Benimle karşıya geç, Yeruşalim'de ben senin geçimini sağlayacağım” dedi.
34Ama Barzillay, “Kaç yıl ömrüm kaldı ki, seninle birlikte Yeruşalim'e gideyim?” diye karşılık verdi, 35“Şu anda seksen yaşındayım. İyi ile kötüyü ayırt edebilir miyim? Yediğimin, içtiğimin tadını alabilir miyim? Kadın erkek şarkıcıların sesini duyabilir miyim? Öyleyse neden efendim krala daha fazla yük olayım? 36Kulun Şeria Irmağı'nı kralla birlikte geçerek sana birazcık eşlik edecek. Kral beni neden böyle ödüllendirsin? 37İzin ver de döneyim, kentimde, annemin babamın mezarı yanında öleyim. Ama kulun Kimham burada; o seninle karşıya geçsin. Uygun gördüğünü ona yaparsın.”
38Kral, “Kimham benimle karşıya geçecek ve ona senin uygun gördüğünü yapacağım” dedi, “Benden ne dilersen yapacağım.” 39Bundan sonra kralla bütün halk Şeria Irmağı'nı geçti. Kral Barzillay'ı öpüp kutsadı. Sonra Barzillay evine döndü.
40Kral Gilgal'a geçti. Kimham da onunla birlikte gitti. Bütün Yahudalılar'la İsrailliler'in yarısı krala eşlik ettiler. 41Sonra İsrailliler krala varıp şöyle dediler: “Neden kardeşlerimiz Yahudalılar seni çaldı? Neden seni, aile bireylerini ve bütün adamlarını Şeria Irmağı'nın karşı yakasına geçirdiler?”
42Bunun üzerine Yahudalılar İsrailliler'e, “Çünkü kral bizden biri!” dediler, “Buna neden kızdınız? Kralın yiyeceklerinden bir şey yedik mi? Kendimize bir şey aldık mı?”
43İsrailliler, “Kralda on payımız var” diye yanıtladılar, “Davut'ta sizden daha çok hakkımız var. Öyleyse neden bizi küçümsüyorsunuz? Kralımızı geri getirmekten ilk söz eden biz değil miydik?”
Ne var ki, Yahudalılar'ın tepkisi İsrailliler'inkinden daha sert oldu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
19:4 yüzünü örtmüş Krş. 2Sa.15:30’a ait not.
19:5 adamlarının hepsini utandırdın Yoav, Kral Davut’u, sadece oğlu için duyduğu kederi önemseyip tahtını korumak için hayatlarını tehlikeye atanların bağlılığını takdir etmemesinden dolayı azarlıyor.
19:9 Kral bizi... kurtardı Bkz. 2Sa.5:2.
19:11 Yahuda’nın ileri gelenlerine deyin ki Başkaldırı, Yahuda’nın Hevron Kenti’nde başlamış olsa da (bkz. 2Sa.15:9-12), Davut Yeruşalim’de tekrar tahta çıkmak için kendi oymağından destek bekliyordu (bkz. 2Sa.2:4; 1Sa.30:26 ve ilgili notlar). Beklediği desteği bulacak ve amacına ulaşacaktı, ancak bu tavrıyla öbür oymakları kendine düşman etmiş olacaktı (bkz. 2Sa.19:41-43).
19:13 Amasa’ya... etim, kemiğimsin Bkz. 2Sa.17:25 ve ilgili not. Amasa, ihaneti yüzünden ölümü hak ettiği halde, Davut özellikle Yahudalılar’ı kazanmak uğruna Amasa’yı Yoav’ın yerine ordu komutanı olarak atadı. Tanrı bana aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın! Bkz. 1Sa.3:17’ye ait not.
19:15 Gilgal’a Bkz. Yşu.4:19’a ait not.
19:19 işlediğim suçu Bkz. 2Sa.16:5-13.
19:20 Yusuf soyundan Efrayim ile Manaşşe, Yusuf’un oğullarıydı (bkz. Say.26:28). Kuzey oymakları bu şekilde de tanımlanabiliyordu (bkz. Hez.37:16; Amo.5:6; Zek.Amo.10:6).
19:21 Avişay Bkz. 2Sa.16:9; ayrıca bkz. 1Sa.26:6’ya ait not. RAB’bin meshettiği kişiye Bkz. 1Sa.9:16’ya ait not; ayrıca bkz. 1Sa.24:6; 1Sa.26:9,1Sa.26:11; Çık.22:28; 1Kr.21:10.
19:22 Seruya oğulları Bkz. 2Sa.16:10’a ait not. öldürülmeyecek Bkz. 1Sa.11:13.
19:23 Ölmeyeceksin Davut kendisine karşı yapılan haksızlığın öcünü almaz (bkz. 1Sa.25:1-4 3’ e ait not), ancak daha sonraları oğlu Süleyman’dan Şimi’ye yaptığının karşılığını vermesini isteyecektir (bkz. 1Kr.2:8-9,1Kr.2:36-46).
19:24 Mefiboşet Bkz. 2Sa.9:6-13.
19:25 neden benimle gelmedin? Davut, Siva’nın eskiden ona kral gibi davrandığını hatırlatıyor (bkz. 2Sa.16:3).
19:26 topal Bkz. 2Sa.4:4; 2Sa.9:3.
19:27 kuluna kara çaldı Bkz. 2Sa.16:3. Tanrı’nın bir meleği gibisin Bkz. 2Sa.14:17 ve ilgili not. gözünde doğru olanı yap Mefiboşet Davut’tan, mallarını Siva’ya bağışlama konusunu tekrar düşünmesini nazikçe istiyor (bkz. 2Sa.16:4).
19:29 toprakları paylaşın Kanıtlarla desteklenemeyen çelişkili ifadeler yüzünden Davut bu buyruğu verir (krş. 1Kr.3:25).
19:31 Barzillay Bkz. 2Sa.17:27-29’ a ait not.
19:35 Krş. Vai.11:1-5 ve ilgili not.
19:37 Kimham Barzillay’ın oğullarından biri olabilir (bkz. 1Kr.2:7).
19:43 on payımız Yahuda ve Benyamin dışındaki on oymak (Şimon oymağı Yahuda’ya dâhil edilmişti; bkz. 2Sa.2:4’e ait not). Davut’ta... daha çok hakkımız var Bkz. 2Sa.5:2; Hak.17-21. bölümler. Oymaklar arasındaki çekişme hâlâ sürmekteydi.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş