2. Samuel 17

17
1Ahitofel Avşalom'a şöyle dedi: “İzin ver de on iki bin kişi seçeyim, bu gece kalkıp Davut'un peşine düşeyim. 2Davut yorgun ve güçsüzken ona saldırıp gözünü korkutayım. Yanındakilerin hepsi kaçacaktır. Ben de yalnız Kral Davut'u öldürürüm. 3Sonra bütün halkı sana geri getiririm. Halkın dönmesi, öldürmek istediğin adamın ölümüne bağlıdır. Böylece halk da esenlikte olur.” 4Bu öğüt Avşalom'u ve İsrail ileri gelenlerini hoşnut etti.
5Avşalom, “Arklı Huşay'ı da çağırın, neler söyleyeceğini duyalım” dedi. 6Huşay gelince Avşalom, “Ahitofel bu öğüdü verdi” dedi, “Onun öğüdüne uyalım mı? Yoksa, sen öğüt ver.”
7Huşay Avşalom'a, “Bu kez Ahitofel'in verdiği öğüt iyi değil” dedi, 8“Baban Davut'la adamlarının güçlü savaşçılar olduklarını biliyorsun. Kırda yavrularından yoksun bırakılmış bir ayı gibi öfkeliler. Baban deneyimli bir savaşçıdır, geceyi askerlerle geçirmez. 9Şu anda ya bir mağarada ya da başka bir yerde gizlenmiştir. Davut askerlerine karşı ilk saldırıyı yapınca, bunu her duyan, ‘Avşalom'u destekleyenler arasında kırım var’ diyecek. 10O zaman aslan yürekli yiğitler bile korkuya kapılacak. Çünkü bütün İsrailliler babanın güçlü, yanındakilerin de yiğit olduğunu bilir.
11“Onun için sana öğüdüm şu: Dan'dan Beer-Şeva'ya kadar, kıyıların kumu kadar olan İsrailliler çevrene toplansın, sen de savaşa katıl. 12O zaman gizlendiği yerlerden birinde Davut'un üstüne yürürüz; yeryüzüne düşen çiy gibi üzerine gideriz. Onu da, yanındakilerin hiçbirini de yaşatmayız. 13Eğer bir kente çekilirse, İsrailliler o kente halatlar getirir, tek bir taş kalmayıncaya dek kenti vadiye indiririz.”
14Avşalom'la İsrailliler, “Arklı Huşay'ın öğüdü Ahitofel'in öğüdünden daha iyi” dediler. Çünkü RAB, Avşalom'u yıkıma uğratmak için, Ahitofel'in iyi öğüdünü boşa çıkarmayı tasarlamıştı.
15Huşay Kâhin Sadok'la Kâhin Aviyatar'a şöyle dedi: “Ahitofel Avşalom'a ve İsrail'in ileri gelenlerine böyle öğüt verdi, bense şöyle öğüt verdim. 16Şimdi siz Davut'a hemen şu haberi gönderin: ‘Geceyi kırdaki ırmağın sığ yerinde geçirme, duraksamadan karşı yakaya geç; yoksa kral da yanındakilerin tümü de yok olabilir.’ ”
17Bu sırada Yonatan'la Ahimaas Eyn-Rogel'de kalıyorlardı. Bir hizmetçi kız gidip onlara olup bitenleri haber veriyor, onlar da gidip duyduklarını Kral Davut'a bildiriyorlardı. Çünkü kendileri kente girerken görünmeyi göze alamıyorlardı. 18Ama bir genç onları görüp Avşalom'a bildirdi. Bunun üzerine Yonatan'la Ahimaas hemen oradan ayrılıp Bahurim'de bir adamın evine gittiler. Evin avlusunda bir kuyu vardı. Yonatan'la Ahimaas kuyuya indiler. 19Adamın karısı bir örtü alıp kuyunun ağzına serdi. Bir şey belli olmasın diye örtünün üstüne başak yaydı. 20Avşalom'un görevlileri eve, kadının yanına varınca, “Ahimaas'la Yonatan nerede?” diye sordular.
Kadın, “Irmağın karşı yakasına geçtiler” diye yanıtladı. Avşalom'un görevlileri onları aramaya gittiler; bulamayınca Yeruşalim'e döndüler.
21Adamlar gittikten sonra, Ahimaas'la Yonatan kuyudan çıktılar ve olup bitenleri bildirmek üzere Kral Davut'a gittiler. Ona, “Haydi, hemen ırmağı geçin” dediler, “Çünkü Ahitofel size karşı böyle öğüt verdi.” 22Bunun üzerine Davut'la yanındaki bütün halk Şeria Irmağı'nı çabucak geçti. Şafak söktüğünde Şeria Irmağı'nı geçmeyen bir kişi bile kalmamıştı.
23Ahitofel, verdiği öğüde uyulmadığını görünce, eşeğine palan vurdu; yola koyulup kentine, evine döndü. İşlerini düzene koyduktan sonra kendini astı. Ölüsünü babasının mezarına gömdüler.
24Davut Mahanayim'e vardığı sırada Avşalom'la yanındaki İsrail askerleri Şeria Irmağı'nı geçtiler. 25Avşalom Yoav'ın yerine Amasa'yı ordu komutanı atamıştı. Amasa Yitra adında bir İsmaili'nin[a] oğluydu. Annesi Nahaş'ın kızı Avigayil'di; Yoav'ın annesi Seruya'nın kızkardeşiydi. 26Avşalom'la İsrailliler Gilat bölgesinde ordugah kurdular.
27-29Davut Mahanayim'e vardığında, Ammonlular'ın Rabba Kenti'nden Nahaş oğlu Şovi, Lo-Devarlı Ammiel oğlu Makir ve Rogelim'den Gilatlı Barzillay ona yataklar, taslar, toprak kaplar getirdiler. Ayrıca Davut'la yanındakilerin yemesi için buğday, arpa, un, kavrulmuş buğday, bakla, mercimek, bal, tereyağı, inek peyniri ve koyun da getirdiler. “Halk kırda yorulmuştur, aç ve susuzdur” diye düşünmüşlerdi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
17:1-3 Ahitofel’inAvşalom’a verdiği öğüt, ulusu olumsuz yönde etkilemeyecek bir zaferi öngörüyordu. Davut’un yorgun ve güçsüz durumda olmasından ötürü yerinde bir öğüttü, ancak Davut’a sadık özel birliğin sadakatsizlik edebileceğini düşünerek yanılgıya düşmüştü (bkz. 2Sa.17:8-10).
17:4 İsrail ileri gelenlerini Bkz. 2Sa.3:17’ye ait not.
17:7-13 Huşay bu sözleriyle Avşalom’un korkularını ve kendini koruma güdüsünü harekete geçirir. Sonuçta Avşalom’un bunları yerine getirmesi Davut’a uzaklaşmak için gerekli zamanı sağlayacaktır.
17:11 Dan’dan Beer-Şeva’ya Bkz. 1Sa.3:20’ye ait not.
17:14 RAB... boşa çıkarmayı tasarlamıştı Davut’un duası böylece cevaplanmış olur (bkz. 2Sa.15:31; krş. Mez.33:10; Özd.21:30).
17:15 Sadok’la... Aviyatar Bkz. 2Sa.15:24-29,2Sa.15:35-36.
17:16 kırdaki ırmağın sığ yerinde Bkz. 2Sa.15:28 ve ilgili not. karşı yakaya geç Huşay,Avşalom’un fikir değiştirip onun arkasından hemen yola koyulmasına engel olmayı amaçlar.
17:17 Yonatan’la Ahimaas Bkz. 2Sa.15:36. Eyn-Rogel’de Yeruşalim surlarının hemen dışındaki Kidron Vadisi’nden akan ı rmak. Bir hizmetçi kız Irmaktan su çekmeye giden bir hizmetçi kız dikkat çekmezdi.
17:18 Bahurim’de Bkz. 2Sa.16:5’e ait not.
17:22 Halka vaat edilen topraklar, ırmağın batısındaki topraklardı. Bu yüzden karşı yakaya geçince sürgün edilmiş gibi oldular.
17:23 evine Gilo’ya (bkz. 2Sa.15:12 ve ilgili not). kendini astı Ahitofel, başkaldırının başarısız olacağını ve düzen kuranlardan biri olarak krala ihanetten suçlu bulunacağını anlamıştı.
17:24 Mahanayim Saul’un ölümünden sonra İş-Boşet de buraya sığınmıştı (bkz. 2Sa.2:8 ve ilgili not).
17:25 Amasa’yı Davut’un yeğeni ve Avşalom ile Seruya oğlu Yoav’ın kuzeni. İsmaili’nin Bazı Septuaginta elyazmalarında ve 1Ta.2:17’de bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “İsrailli” diye geçer. Nahaş’ın kızıAvigayil’di... Seruya’nın kızkardeşiydi Seruya, Davut’un kız kardeşiydi (1Ta.2:16).AncakAvigayil ile Seruya’nın babasının Nahaş olduğu belirtildiğine göre, adları belirtilmemiş annelerinin İşay’la evliliği, Nahaş’ın ölümünden sonra gerçekleşmiş olabilir.
17:27-29 Nahaş oğlu Şovi Davut’un krallığının ilk yıllarında yenilgiye uğrattığı Hanun’un kardeşi (bkz. 2Sa.10:2-4 ; 2Sa.11:1; 2Sa.12:26-31). Ammonlular’ın Rabba Kenti’nden Bkz. 2Sa.10:3’e ait not. Makir Bkz. 2Sa.9:4’e ait not. Barzillay Davut’a, Mahanayim’e kaçışında yardım eden zengin hayırsever (bkz. 2Sa.19:32; 1Kr.2:7). Babil sürgününden sonra bazı torunları, kâhinlerden olduklarını iddia edecektir (Ezr.2:61-63).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş