Hezekiel 12

12
Sürgüne Gidiş Simgelerle Anlatılıyor
1RAB bana şöyle seslendi: 2 “İnsanoğlu, asi bir halkın arasında yaşıyorsun. Gözleri varken görmüyor, kulakları varken işitmiyorlar. Çünkü bu halk asidir.
3“Sen, insanoğlu, sürgüne gidecekmiş gibi eşyanı topla, onların gözü önünde, gündüzün yola çık, bulunduğun yerden başka bir yere git. Kim bilir, asi bir halk olmalarına karşın seni görüp anlayabilirler. 4Gündüzün, halkın gözü önünde topladığın sürgün eşyanı çıkar. Akşam yine onların gözü önünde sürgüne giden biri gibi yola çık. 5Onlar seni izlerken duvarı delip eşyanı çıkar. 6Seni izlerlerken eşyanı sırtlayıp karanlıkta taşı. Ülkeyi görmemek için yüzünü ört. Çünkü yapacakların İsrail halkı için bir uyarı olacaktır.”
7Bana verilen buyruk uyarınca davrandım. Gündüzün sürgüne gidecekmiş gibi eşyalarımı çıkardım. Akşam elimle duvarı deldim. Eşyalarımı karanlıkta çıkarıp onlar izlerken sırtımda taşıdım.
8Ertesi sabah RAB bana seslendi: 9“İnsanoğlu, o asi İsrail halkı sana, ‘Ne yapıyorsun?’ diye sormadı mı?
10“Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Yeruşalim'deki önder ve orada yaşayan bütün İsrail halkına ilişkin bir bildiridir bu. 11Ben sizin için bir uyarıyım’ de. Sana yaptığımın tıpkısı onlara da yapılacak. Tutsak olarak sürgüne gidecekler.
12“Onların önderi karanlıkta eşyasını sırtında taşıyarak yola koyulacak. Eşyasını çıkarmak için duvarda bir gedik açacak. Ülkeyi görmemek için yüzünü örtecek. 13 Onun üzerine ağımı atacağım, kurduğum tuzağa düşecek. Onu Babil'e, Kildan ülkesine götüreceğim, ama ülkeyi göremeden orada ölecek. 14Çevresindekilerin tümünü –yardımcılarını, ordusunu– dünyanın dört bucağına dağıtacağım. Yalın kılıç onların peşlerine düşeceğim. 15Onları uluslar arasına dağıtıp ülkelere sürdüğümde, benim RAB olduğumu anlayacaklar. 16Gittikleri uluslarda yaptıkları bütün iğrenç uygulamaları anlatmaları için aralarından birkaç kişiyi kılıçtan, kıtlıktan, salgın hastalıktan sağ bırakacağım. Böylece benim RAB olduğumu anlayacaklar.”
17RAB bana şöyle seslendi: 18“İnsanoğlu, yiyeceğini titreyerek ye, suyunu korkudan ürpererek iç. 19Ülkede yaşayan halka de ki, ‘Egemen RAB İsrail ve Yeruşalim'de yaşayanlar için şöyle diyor: Yiyeceklerini umutsuzluk içinde yiyecek, sularını şaşkınlık içinde içecekler. Orada yaşayanların yaptığı zorbalık yüzünden ülke ıssız bırakılacak. 20Halkın içinde yaşadığı kentler yakılacak, ülke çöle dönüşecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız.’ ”
21RAB bana şöyle seslendi: 22“İnsanoğlu, İsrail'de yaygın olan, ‘Günler geçiyor, her görüm boşa çıkıyor’ deyişinin anlamı nedir? 23Onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Ben bu deyişe son vereceğim. Bundan böyle İsrail'de bir daha söylenmeyecek.’ Yine onlara de ki, ‘Her görümün yerine geleceği günler yaklaştı. 24Artık İsrail halkı arasında yalan görüm ya da aldatıcı falcılık olmayacak. 25Ama ben RAB, ne dersem gecikmeden olacak. Siz, ey asi İsrail halkı, söylediklerimin tümünü sizin günlerinizde yerine getireceğim. Böyle diyor Egemen RAB.’ ”
26RAB bana şöyle seslendi: 27“İnsanoğlu, İsrail halkı, ‘Onun gördüğü görüm uzak günler için, peygamberlik sözleri de uzak gelecekle ilgili’ diyor.
28“Bundan ötürü onlara de ki, ‘Egemen RAB şöyle diyor: Söylediğim sözlerden hiçbiri artık gecikmeyecek, ne dersem olacak. Böyle diyor Egemen RAB.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

12:2 Gözleri varken görmüyor, kulakları varken işitmiyorlar Krş. Yşa.6:8-10. Yeruşalim’de kalan İsrailliler başlarına kötü bir şey geleceğine inanmak istemez (bkz. Hez.12:28; Hez.7:2-6).
12:3 eşyanı topla Bu eylem Yeruşalim için sürgünün kaçınılmazlığını tasvir etmektedir.
12:10 Yeruşalim’deki önder Kral Sidkiya.
12:13 ülkeyi göremeden Nebukadnessar’ın adamları Sidkiya’nın gözlerini oyacaktır (bkz. 2Kr.25:7).
12:15 benim RAB olduğumu anlayacaklar Bkz. Hez.12:16,Hez.12:20; ayrıca bkz. Hez.6:7’ye ait not.
12:16 kılıçtan, kıtlıktan, salgın hastalıktan Bkz. Hez.5:16-17 ve ilgili not.
12:18 titreyerek ye Hezekiel’in titremesinin şiddetli olduğu tahmin edilir, çünkü “titremek” sözcüğünün İbranicesi Kutsal Kitap’ın başka yerlerinde depremi tanımlamak için kullanılır (bkz. 1Kr.19:11; Amo.1:1; Zek.Amo.14:5).
12:19 Ülkede yaşayan halka Bkz. Hez.7:27’ye ait not.
12:22 ‘Günler geçiyor, her görüm boşa çıkıyor’ Yeremya otuz yıldan fazla bir süredir Yeruşalim’in ele geçirileceğine dair peygamberlik ediyordu, ancak kent hâlâ ayaktaydı. Bu nedenle Yeruşalim’deki sahte peygamberlerin de cesaretlendirmesiyle (bkz. 13. bölüm; Yer.23:9-40; 28. bölüm), Tanrı’nın vereceği cezayla ilgili görümlerin önemsenmemesi gerektiğini ifade eden alaycı deyişler halk arasında iyice yayılmıştı.
12:24 yalan görüm ya da aldatıcı falcılık Olaylar sahte peygamberleri susturacaktır.
12:27 Hezekiel’in görümlerinden söz eden bu halk deyişi, bu görümlerin çok uzak bir geleceğe ait oldukları gerekçesiyle şimdiki kuşak tarafından dikkate alınmasına gerek olmadığını ifade eder.

Videolar

Hezekiel Girişi

Peygamber Hezekiel İ.Ö. 586 yılında Yeruşalim'in düşüşünden önce ve sonra Babil'de sürgünde yaşadı. Sürgünde olanlara da, Yeruşalim halkına da seslendi Hezekiel. Bu kitabın altı temel noktası var:

1. Tanrı'nın Hezekiel'i peygamber seçmesi.
2. Tanrı'nın yargısı, gelecek felaket ve Yeruşalim'in düşüşüyle ilgili uyarılar.
3. İsrail halkına baskı yapan ve onları yanlış yola sürükleyen uluslara karşı Tanrı'nın bildirileri.
4. Yeruşalim'in düşüşünden sonra İsrail halkına teselli ve daha parlak bir gelecek için Tanrı'nın vaadi.
5. Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri.
6. Yeni tapınak ve İsrail ulusunun eski gönencine kavuşmasıyla ilgili görüm.

Hezekiel içten bir imana sahipti. Görümler aracılığıyla Tanrı'dan aldığı birçok bildiriyi halka iletti. Bunu yaparken birçok canlı simgesel hareketlere başvurdu. Yüreğin değişmesinin önemini vurgulayan Hezekiel herkesin işlediği günahtan sorumlu olduğunu dile getiriyor. Buna karşın ulusun eski gönencine kavuşacağına inanıyor.

Ana Hatlar:

1:1-3:27 Hezekiel'in çağrılışı
4:1-24:27 Yeruşalim'in yıkılacağına ilişkin bildiriler
25:1-32:32 Tanrı'nın uluslara karşı yargısı
33:1-37:28 Tanrı'nın kendi halkına vaadi
38:1-39:29 Gog'a karşı söylenen peygamberlik sözleri
40:1-48:35 Gelecekteki tapınak ve ülke ile ilgili görüm
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş