Yeremya 16:1-9

16
Yıkım Günü
1RAB bana şöyle seslendi: 2“Kendine karı alma, burada oğulların, kızların olmasın.” 3Bu ülkede doğan oğullarla kızlar ve anne babaları için RAB diyor ki, 4“Ölümcül hastalıklardan ölecekler. Onlar için yas tutulmayacak, gömülmeyecekler. Cesetleri toprağın üzerinde gübre gibi kalacak. Kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar; cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak.”
5Çünkü RAB diyor ki, “Cenaze yemeğinin verildiği eve gitme, dövünmek için gitme, başsağlığı dileme. Çünkü ben bu halktan esenliğimi, sevgimi, sevecenliğimi geri çektim” diyor RAB. 6“Bu ülkede büyükler de küçükler de ölecek, gömülmeyecekler. Onlar için yas tutan, dövünüp bedenini yaralayan, başını tıraş eden olmayacak. 7Ölene yas tutanı avutmak için kimse onunla yemek yemeyecek. Anne babasını yitirene kimse avunç kâsesini sunmayacak.
8“Şölen evine de gitme, onlarla oturma, yiyip içme. 9 Çünkü İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Burada sevinç ve neşe sesine, gelin güvey sesine senin günlerinde gözünün önünde son vereceğim.’
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

16:1-21 Yeremya’nın yaşamında gerçekleşecek olaylar, Yahuda halkının alacağı cezayı bildirir (bkz. Giriş).
16:2 Yeremya’nın, bir ailenin sağlayacağı teselliden ve destekten yoksun olarak yaşamını ve hizmetini tek başına yürütmesi gerekiyordu (bkz. Yer.15:17’ye ait not). burada Yahuda Krallığı, özellikle Yeruşalim kastedilmektedir (bkz. örn. Sef.1:4-5).
16:4 yas tutulmayacak, gömülmeyecekler Bkz. Yer.16:6; Yer.7:33 ve ilgili not; Yer.8:2. gübre Bkz. Yer.8:2; Yer.9:22; Yer.25:33. Kılıçla, kıtlıkla yok olacaklar Bkz. Yer.14:15-16; ayrıca bkz. Yer.5:12’ye ait not. yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem Bkz. Yer.7:33’e ait not.
16:5 dövünmek için gitme Bkz. Hez.24:16-17,Hez.24:22-23.
16:6 bedenini yaralayan, başını tıraş eden Putperestlik veya büyü ile ilintili bir görüntü sergilediği için Kutsal Yasa’da yasaklanmış olmakla birlikte (bkz. Lev.19:28; Lev.21:5 ve ilgili not; Yas.14:1), bazen İsrailliler tarafından yas göstergesi olarak uygulanıyordu (bkz. Yer.41:5; Hez.7:18; Mik.1:16).
16:7 Yahudi geleneklerine göre, yas tutulan eve yemek götürülürdü (bkz. 2Sa.3:35; 2Sa.12:16-17; Hez.24:17,Hez.24:22; Hoş.9:4). avunç kâsesini Son dönem Yahudi geleneklerine göre, yas tutan kiş iye sunulan şarap dolu kâse.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş