Yeremya 3

3
Sadakatsiz İsrail
1“Diyelim ki, bir adam karısını boşar,
Kadın da onu bırakıp başka biriyle evlenir.
Adam bir daha o kadına döner mi?
Bu davranış ülkeyi büsbütün kirletmez mi?
Oysa sen pek çok oynaşla fahişelik ettin,
Yine bana mı dönmek istiyorsun?” diyor RAB.
2“Çıplak tepelere bak da gör.
Sevişmediğin yer mi kaldı?
Çölde yaşayan bedevi gibi
Yol kenarlarında oynaşlarını bekleyip durdun.
Fahişeliğinle, kötülüklerinle ülkeyi kirlettin.
3Bu yüzden yağmurların ardı kesildi,
Son yağmur yağmadı.
Yüzsüz bir fahişeye benzedin,
Utanç duymak istemedin.
4‘Baba, gençliğimden beri
Benim dostumsun’ diye az önce bana seslenmedin mi?
5‘Sonsuza dek kızgın mı kalacaksın?
Öfken sonsuza dek mi sürecek?’
Evet, böyle konuşuyor,
Ama elinden gelen her kötülüğü yapıyorsun.”
Dönek İsrail ve Yahuda
6 Kral Yoşiya döneminde RAB bana, “Dönek İsrail'in yaptığını gördün mü?” dedi, “Her yüksek tepenin üzerine, her bol yapraklı ağacın altına gidip fahişelik etti. 7Bütün bunları yaptıktan sonra bana geri döneceğini düşündüm, ama dönmedi. Hain kızkardeşi Yahuda da gördü bunları. 8Fahişeliği yüzünden dönek İsrail'i boşayıp ona boşanma belgesini verdiğim halde, kızkardeşi hain Yahuda'nın hiç korkmadığını, gidip fahişelik ettiğini gördüm. 9Hiç umursamadan fahişeliğiyle ülkeyi kirletti; taşla, ağaçla zina etti. 10Bütün bunlara karşın, hain kızkardeşi Yahuda içtenlikle değil, göstermelik olarak bana döndü.” Böyle diyor RAB.
11RAB bana, “Dönek İsrail hain Yahuda'dan daha doğru olduğunu gösterdi” dedi, 12“Git, bu sözleri kuzeye duyur. De ki,
“ ‘Ey dönek İsrail, geri dön’ diyor RAB.
‘Size artık öfkeyle bakmayacağım,
Çünkü ben sevecenim’ diyor RAB.
‘Öfkemi sonsuza dek sürdürmem.
13Ancak suçunu kabul et:
Tanrın RAB'be başkaldırdın,
Her bol yapraklı ağacın altında
Sevgini yabancı ilahlarla paylaştın,
Beni dinlemedin.’ ”
Böyle diyor RAB.
14“Geri dön, ey dönek halk” diyor RAB, “Çünkü kocan benim. Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp Siyon'a geri getireceğim. 15Size gönlüme göre çobanlar vereceğim; sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler. 16Ülkede büyüyüp sayıca çoğaldığınız günlerde” diyor RAB, “Halk artık, ‘RAB'bin Antlaşma Sandığı’ demeyecek. Sandık bir daha kimsenin aklına gelmeyecek; anımsanmayacak, özlenmeyecek, bir yenisi de yapılmayacak. 17O zaman Yeruşalim'e, ‘RAB'bin Tahtı’ diyecekler. RAB'bin adını onurlandırmak için bütün uluslar Yeruşalim'de toplanacak. Bundan böyle kötü yüreklerinin inadı uyarınca davranmayacaklar. 18O günlerde Yahuda halkıyla İsrail halkı kuzeyde bir ülkeden birlikte yürüyecek, atalarına mülk olarak vermiş olduğum ülkede bir araya gelecekler.
19“Ben RAB, demiştim ki,
‘Ne kadar isterdim
Seni çocuklarımdan saymayı;
Sana güzel ülkeyi,
Ulusların en güzel mülkünü vermeyi!
Bana baba diyeceğini,
Benden hiç ayrılmayacağını düşündüm.
20Ama bir kadın kocasına nasıl ihanet ederse,
Sen de bana öyle ihanet ettin, ey İsrail halkı!’ ”
Böyle diyor RAB.
21Çıplak tepelerde bir ses duyuluyor,
İsrail halkının ağlayışı ve yakarışı.
Çünkü doğru yoldan saptılar,
Tanrıları RAB'bi unuttular.
22“Geri dönün, ey dönek çocuklar,
Dönekliğinizi iyileştireyim.”
Halk, “İşte buradayız, sana geliyoruz!” diyor,
“Çünkü Tanrımız RAB sensin.
23Kuşkusuz dağlardan,
Tepelerden gelen tapınma sesleri aldatıcıdır.
Kuşkusuz İsrail'in kurtuluşu Tanrımız RAB'dedir.
24Gençliğimizden bu yana
Atalarımızın emeğinin ürününü,
Davarlarını, sığırlarını,
Oğullarını, kızlarını
Utanılası putlar yedi.
25Utanç içinde yatalım,
Rezilliğimiz bizi örtsün!
Çünkü biz de atalarımız da
Gençliğimizden bu yana
Tanrımız RAB'be karşı günah işledik,
Tanrımız RAB'bin sesine kulak asmadık.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1-6:30 Bunlar, Yeremya’nın Yoşiya’nın krallığı döneminde Tanrı’dan aldığı ilk sözlerdir (Yer.3:6). Bu kısmın ana teması, halkın Tanrı’ya sırt çevirmesinden (2-5. bölümler) ötürü Tanrı tarafından yabancı uluslar aracılığıyla cezalandırılmasıdır (6. bölüm).
2:20-3:6 Yahuda halkının asiliği tasvir ediliyor.
3:1 Diyelim... kirletmez mi? Krş. Lev.18:25-28; Yas.24:1-4. pek çok oynaşla fahişelik ettin Bkz. Yer.2:20,Yer.2:25,Yer.2:33; Yer.2:25’e ait not. pek çok Bkz. Yer.2:28’e ait not. bana mı dönmek istiyorsun? Ya yumuş ak bir azarlama ya da içten bir tövbeye davet söz konusudur (bkz. Yer.3:12-14,Yer.3:22; Yer.4:1).
3:2 Çıplak tepelere Sözde ilahlara danışılan ve tapınılan yerler (bkz. Say.23:3). Çölde yaşayan bedevi gibi Putperestliğe yönelik tutku, çöldeki bedevilerin farklı ürün ve malları satarak para kazanma isteğine benzetiliyor. Bazı yorumculara göre burada kervanları yağmalayan bedeviler ima edilmektedir. Yol kenarlarında... durdun Bkz. Yar.38:14 ve ilgili not; Özd.7:10,Özd.7:12. ülkeyi kirletti Bkz. Yer.3:9.
3:3 yağmurların ardı kesildi Bkz. Yer.14:1-6; Amo.4:7-8. Tanrı’nın antlaşmasına itaatsizliğin getirdiği lanettir (krş. Hoş.2:21; Hoş.6:3; bkz. Yas.28:24). Son yağmur Bkz. Yak.5:7’ye ait not. Yüzsüz Bkz. Özd.7:13.
3:4 Baba Bkz. Yer.3:19; krş. Yer.2:27. Tanrı, İsrail halkını yaratan, onu kayırıp ihtiyaçlarını karşılayan bir baba olarak gösterilmektedir. Tanrı için özellikle İsa Mesih tarafından kullanılan “Baba” unvanı, Eski Antlaşma’da, Yeni Antlaşma’ya kıyasla çok daha az kullanılır. gençliğimden beri Bkz. Yer.2:2’ye ait not. dostumsun Bkz. Mez.55:13; Özd.16:28; Özd.17:9; Mik.7:5. Ancak Yahuda halkı yaptığı kötülüklerle Tanrı’yı dostu olarak görmediğini göstermişti.
3:5 Sonsuza dek kızgın mı kalacaksın? Aslında halk tövbe etse, Tanrı onları bağışlamaya hazırdır (Yer.3:12-13).
3:6-6:30 Tanrı, Yahuda halkının sadakatsizliğini (Yer.3:6-5:31) Babilliler aracılığıyla cezalandıracaktır (6. bölüm).
3:6 Kral Yoşiya Bkz. Giriş; ayrıca bkz. Yer.1:2’ye ait not. Dönek İsrail’in Kuzeydeki krallık (İsrail), İÖ 722-721’de sürgün edilmişti (bkz. Yer.3:8,Yer.3:11-12).
3:7 Bütün bunları İsrail’in sadakatsizliğini. Hain kız kardeşi Yahuda Güneydeki krallık (bkz. Yer.3:8,Yer.3:10-11 ; Hez.23. bölüm ve ilgili notlar).
3:8 boşayıp İfade, İsrail halkının İÖ 721 yılında gerçekleşen sürgünü için kullanılmıştır (Yer.3:14; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255). boşanma belgesini Bkz. Yer.3:1 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yas.24:1-4; Yşa.50:1 ve ilgili notlar. Yahuda’nın hiçkorkmadığını Yahuda’nın, İsrail Krallığı’nın günahlarının sonucunda başına gelenlerden hiç ders almamış olması, onun bilgelikten ne kadar yoksun olduğunu gösteriyordu.
3:9 taşla, ağaçla zina etti Tanrı’yı bırakıp putlara tapmaları (bkz. Yer.2:27 ve Çık.34:15’e ait notlar).
3:10 göstermelik Yahudalılar’ın Kral Yoşiya’nın gerçekleştirdiği düzenlemelere (bkz. Yer.1:2’ye ait not) verdiği karşılık yüzeysel ve ikiyüzlüydü ; kendilerine göre yeterli olsa da RAB’bi hoşnut etme amaçlı değildi.
3:11 İsrail hain Yahuda’dan daha doğru Bkz. Yer.3:8’e ait not; ayrıca bkz. Hez.16:51-52; Hez.23:11.
3:12 kuzeye Birçok İsrailli’nin sürgün edildiği Asur. geri dön Halkın günahını belirgin biçimde tüm detaylarıyla itiraf etmesi gerekiyordu (bkz. Yer.3:13). sevecenim Krş. Mez.145:17. Öfkemisonsuza dek sürdürmem Bkz. Yer.3:5’e ait not.
3:13 Sevgini... paylaştın Bkz. Hez.16:15,Hez.16:33-34; Hez.16:33’e ait not. yabancı ilahlarla Bkz. Yer.2:25’e ait not. bol yapraklı ağacın altında Bkz. Yer.2:20’ye ait not.
3:14 kocan RAB İsrail halkının sahibi, “efendisi”dir (Hoş.2:16-17). Sözcüğün İbranicesi, “baal” (‘efendi’ anlamına gelir) sözcüğünden türemiştir (bkz. Yer.31:32; Hak.2:11’e ait not). Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp RAB’be sadık kalanların topraklarına geri döneceği vaat edilmektedir (bkz. Yşa.1:9; Yşa.10:20-22’ye ait notlar). Siyon’a Yeruşalim’e.
3:15 Bkz. Yer.23:4. gönlüme göre Bkz. 1Sa.13:14; ayrıca bkz. Hez.34:23; Hoş.3:5. çobanlar Yöneticiler (bkz. Yer.2:8’e ait not).
3:16 sayıca çoğaldığınız Böylelikle Tanrı’nın vaatleri (bkz. Yar.1:26-28; Yar.12:1-3 ve ilgili notlar) yerine gelmiştir (bkz. Yer.23:3; Hez.36:11). sayıca çoğaldığınız günlerde Mesih’in egemenliğini kuracağı çağdan söz ediliyor (bkz. Yer.3:18). bir yenisi de yapılmayacak Mesih’in egemenliğini kuracağı çağda, Tanrı’nın tahtını ve varlığını simgeleyen (bkz. 1Sa.4:3-4 ve ilgili not) Antlaşma Sandığı’na gerek kalmayacak; çünkü Mesih’in kendisi halkıyla birlikte yönetimde olacaktır (krş. Va.21:22).
3:17 bütün uluslar... toplanacak Bkz. Yşa.2:2-4’e ait not. kötü yüreklerinin inadı uyarınca Halkın Tanrı’ya itaatsizliğinden, özellikle putperestliğinden söz edilirken kullanılan bir deyiştir (Yer.9:14; Yer.11:8; Yer.13:10; Yer.16:12; Yer.18:12; Yer.23:17).
3:18 Yahuda halkıyla İsrail halkı... bir araya gelecekler Bkz. örn. Yer.31:31; Hez.37:15-23; Hoş.1:11. kuzeyde bir ülkeden Sürgün edildikleri yerden (bkz. Yer.3:12’ye ait not; ayrıca bkz. Yer.31:8). mülk olarak vermiş olduğum ülkede Bkz. Yer.2:7’ye ait not.
3:19 çocuklarımdan Bkz. Çık.4:22; krş. Hoş.11:1. güzel ülkeyi Krş. Mez.106:24; Zek.Mez.7:14. baba Bkz. Yer.3:4’e ait not.
3:20 Bkz. Çık.34:15’e ait not.
3:21 Çıplak tepelerde Bkz. Yer.3:2’ye ait not. ağlayışı ve yakarışı Ya pişmanlıklarının göstergesi olarak (Yer.3:22-25) ya da tutsaklıkları yüzünden. unuttular Bkz. Yer.2:32’ye ait not.
3:22 Bkz. Yer.3:14. iyileştireyim Bkz. Yer.30:17; Yer.33:6; Hoş.6:1.
3:23 tapınma sesleri Bkz. örn. 1Kr.18:25-29. İsrail’in kurtuluşu... RAB’dedir Bkz. Mez.3:8; Yun.2:9 ve ilgili not.
3:24 Gençliğimizden Hâkimler döneminden söz ediliyor. Utanılası putlar Bkz. Yer.2:26 ve Yer.11:13’e ait notlar.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş