Yeremya 30

30
İsrail Yenilenecek
1RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 2“İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Sana bildirdiğim bütün sözleri bir kitaba yaz. 3İşte halkım İsrail'i ve Yahuda'yı eski gönençlerine kavuşturacağım günler yaklaşıyor’ diyor RAB, ‘Onları atalarına verdiğim topraklara geri getireceğim, orayı yurt edinecekler’ diyor RAB.”
4İsrail ve Yahuda için RAB'bin bildirdiği sözler şunlardır:
5“RAB diyor ki,
‘Korku sesi duyduk,
Esenlik değil, dehşet sesi.
6Sorun da görün:
Erkek, çocuk doğurur mu?
Öyleyse neden doğuran kadın gibi
Her erkeğin ellerini belinde görüyorum?
Neden her yüz solmuş?
7Ah, ne korkunç gün!
Onun gibisi olmayacak.
Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak,
Yine de sıkıntıdan kurtulacak.
8“ ‘O gün’ diyor Her Şeye Egemen RAB,
‘Boyunlarındaki boyunduruğu kıracak,
Bağlarını koparacağım.
Bundan böyle yabancılar onları
Kendilerine köle etmeyecekler.
9Onun yerine Tanrıları RAB'be
Ve başlarına atayacağım kralları Davut'a
Kulluk edecekler.
10 “ ‘Korkma, ey kulum Yakup,
Yılma, ey İsrail’ diyor RAB.
‘Çünkü seni uzak yerlerden,
Soyunu sürgün edildiği ülkeden kurtaracağım.
Yakup yine huzur ve güvenlik içinde olacak,
Kimse onu korkutmayacak.
11Çünkü ben seninleyim,
Seni kurtaracağım’ diyor RAB.
‘Seni aralarına dağıttığım bütün ulusları
Tümüyle yok etsem de,
Seni büsbütün yok etmeyecek,
Adaletle yola getirecek,
Hiç cezasız bırakmayacağım.’
12“RAB diyor ki,
‘Senin yaran şifa bulmaz,
Beren iyileşmez.
13Davanı görecek kimse yok,
Yaran umarsız, şifa bulmaz.
14Bütün oynaşların unuttu seni,
Arayıp sormuyorlar.
Seni düşman vururcasına vurdum,
Acımasızca cezalandırdım.
Çünkü suçun çok,
Günahların sayısız.
15Neden haykırıyorsun yarandan ötürü?
Yaran şifa bulmaz.
Suçlarının çokluğu ve sayısız günahın yüzünden
Getirdim bunları başına.
16Ama seni yiyenlerin hepsi yem olacak,
Bütün düşmanların sürgüne gidecek.
Seni soyanlar soyulacak,
Yağmalayanlar yağmalanacak.
17Ama ben seni sağlığına kavuşturacak,
Yaralarını iyileştireceğim’ diyor RAB,
‘Çünkü Siyon itilmiş,
Onu arayan soran yok diyorlar.’
18“RAB diyor ki,
‘Yakup'un çadırlarını eski gönencine kavuşturacağım,
Konutlarına acıyacağım.
Yeruşalim höyük üzerinde yeniden kurulacak,
Saray kendi yerinde duracak.
19Oralardan şükran ve sevinç sesleri duyulacak.
Sayılarını çoğaltacağım, azalmayacaklar,
Onları onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler.
20Çocukları eskisi gibi olacak,
Toplulukları önümde sağlam duracak;
Onlara baskı yapanların hepsini cezalandıracağım.
21Önderleri kendilerinden biri olacak,
Yöneticileri kendi aralarından çıkacak.
Onu kendime yaklaştıracağım,
Bana yaklaşacak.
Kim canı pahasına yaklaşabilir bana?’ diyor RAB.
22“ ‘Böylece siz benim halkım olacaksınız,
Ben de sizin Tanrınız olacağım.’
23İşte RAB'bin fırtınası öfkeyle kopacak,
Şiddetli kasırgası kötülerin başında patlayacak.
24Aklının tasarladığını tümüyle yapana dek,
RAB'bin kızgın öfkesi dinmeyecek.
Son günlerde bunu anlayacaksınız.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

30:1-33:26 Yeremya’nın “teselli kitabı” olarak adlandırılan bu kısımda, hem İsrail (kuzey krallığı) hem de Yahuda (güney krallığı) krallıklarının nihai olarak gönence kavuşturulacağı ve Tanrı’nın tüm halkı için geleceğin umut verici olduğu bildirilmektedir (bkz. Yer.3:14-18; Yer.16:14-15; Yer.23:3-8; Yer.24:4-7; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
30:1-31:40 Peygamberin sözleri, Tanrı’nın bir gün halkını kurtaracağına inandığını yansıtır.
30:2 kitaba Günümüzdeki haliyle değil, tomar ş eklinde (bkz. örn. Yer.36:2,Yer.36:4; Yer.45:1). Sana bildirdiğim bütün sözleri Halkının gelecekteki kurtuluşu hakkında.
30:3 İsrail’i ve Yahuda’yı İÖ 721’de sürgün edilen kuzeydeki krallığın halkı ve sürgün edileceklerin yakında (İÖ 587’de) tamamlanacağı güneydeki krallığın halkı.
30:7 gün Hem İsrailliler’in sürgün edildiği hem de Va.6-19. bölümlerde söz edilen sıkıntıların yaşandığı gün anlamındadır. Yeremya öncelikle yakın gelecekle ilgili peygamberlik ediyor olmasına karşın (bkz. Yer.30:8,Yer.30:18), gelecek çağda buna dâhildir (bkz. Amo.5:18 ve ilgili notlar). Onun gibisi olmayacak Bkz. Dan.12:1; Yoe.2:2,Yoe.2:11; Mat.24:21. Yakup İsrail (bkz. Yer.30:10).
30:8 O gün Bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20’ye ait not. boyunduruğu Bkz. Yer.27:2’ye ait not. Bağlarını koparacağım RAB halkını yabancı uluslara kölelikten (yalnızca Babil’le sınırlı değildir) kurtarmayı vaat eder.
30:9 kralları Davut’a Mesih’e (bkz. Yer.23:5’e ait not).
30:10-11 Bkz. Yer.46:27-28.
30:11 ben seninleyim, Seni kurtaracağım Öncelikle Yeremya’ya yönelik söylenen bu sözler (bkz. Yer.1:8,Yer.1:19; Yer.15:20), şimdi Tanrı halkının tümüne hitaben söylenmektedir. Bu sözler, hem Mesih’in egemenliğinde hem de nihai olarak yeni Yeruşalim’de (Va.21-22. bölümler) yerine gelecektir. dağıttığım Bkz. Yer.9:16; Yer.23:1-2. büsbütün yok etmeyecek Bkz. Yer.4:27 ve ilgili not; Yer.5:10,Yer.5:18. cezasız bırakmayacağım Bkz. Yer.25:29; Yer.49:12.
30:12 Senin Yahuda’nın. yaran şifa bulmaz Bkz. Yer.30:15; ancak ayrıca bkz. Yer.30:17.
30:13 Yaran umarsız, şifa bulmaz Bkz. Hoş.5:13.
30:14 oynaşların Bkz. Yer.22:20’ye ait not. Çünkü suçun çok Bkz. Yer.5:6; Yer.13:22. Bu ifadenin İbranicesi Yer.30:15’te birebir tekrarlanmaktadır. Tövbe etmeye bir türlü yanaşmayan bir halkın aynı bildiriyi defalarca duyması gerekiyordu.
30:16 seni yiyenlerin hepsi Bkz. Yer.3:24; Yer.5:17; Yer.10:25. yem olacak Bkz. Yer.25:26’ya ait not.
30:17 seni sağlığına kavuşturacak Krş. Yer.8:22; bkz. Yer.33:6; Yoe.2:25.
30:18 höyük Yüzyıllar boyunca aynı alanda üst üste kurulan kentlerden kalma yıkıntıların birikerek meydana getirdiği tepe anlamına gelir. Hem sürgünden sonra kurulacak hem de Yer.30:21’de söz edilen “önder”in zamanındaki yeni Yeruşalim’den söz edilmektedir (bkz. Hez.40-48. bölümler; Yşa.65-66. bölümler).
30:19 şükran... sesleri Bkz. Yer.33:11. sevinç Bkz. Yer.31:4. çoğaltacağım, azalmayacaklar Bkz. Yer.29:6; Hez.36:37-38. onurlandıracağım, küçümsenmeyecekler Bkz. Yşa.9:1.
30:20 eskisi Muhtemelen krallığın ilk günlerinde (Yahuda ve İsrail tek krallıkken), özellikle Davut’un krallığı zamanında. Toplulukları Bu sözcüğün İbranicesi, siyasal ve dinsel yönetimle ilgili karar almak üzere halk tarafından oluşturulan meclis veya kurul anlamında kullanılır.
30:21 Bu vaat İsa Mesih’in gelişiyle gerçekleşir. kendilerinden biri... kendi aralarından Mesih’in, öbür uluslardan olmayacağı bildirilmektedir (krş. Yas.18:15,Yas.18:18). kendime yaklaştıracağım... yaklaşacak Bkz. Say.16:5. Kutsal Yasa’da, yetkisi olmayan birinin Tanrı’nın huzuruna yaklaşmasının cezasının ölüm olduğu bildirilir (bkz. Çık.19:21; Say.8:19; ancak bkz. İbr.4:14-16; 7-8. bölümler; İbr.9:12).
30:22 benim halkım olacaksınız... sizin Tanrınız olacağım Bkz. Yer.31:1; ayrıca bkz. Yar.17:7; Çık.6:7; Lev.26:12; Yas.26:17-18; Hoş.2:19,Hoş.2:23; Va.21:3,Va.21:7. Tanrı’nın bu sözleri, halkıyla arasındaki antlaşmayı yenileyeceğinin belirtisidir (bkz. Yer.31:31-34; krş. Yas.30:1-10). Tanrı’nın halkı için tasarladıklarının özünde, 31. bölümde ayrıntılarıyla açıklanan antlaşma ilişkisi vardır. Başkaldırma yüzünden Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmaya dayanan ilişki o kadar zedelenmiştir ki yeni bir antlaşma gerekir. Bu ilişkinin kökeni, Tanrı’nın İbrahim’le yaptığı antlaşmaya dayanır.
30:23-24 Bkz. Yer.23:19-20 ve ilgili notlar. Kutsal ve adil olan Tanrı’nın günahı cezalandırması gerekir (bkz. Rom.1:18-22; Rom.3:21-28; Makale: Günah, s.12). İsa Mesih’in çarmıha gerilmesinin nedeni budur (bkz. Rom.8:3; Makale: Yargı, s.260).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş