Yeremya 34

34
Kral Sidkiya'ya Uyarı
1 Babil Kralı Nebukadnessar'la bütün ordusu, krallığı altındaki bütün uluslarla halklar, Yeruşalim ve çevresindeki kentlere karşı savaşırken RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 2“İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki, ‘Git, Yahuda Kralı Sidkiya'ya RAB şöyle diyor de: Bu kenti Babil Kralı'nın eline teslim etmek üzereyim, onu ateşe verecek. 3Ve sen Sidkiya, onun elinden kaçıp kurtulamayacaksın; kesinlikle yakalanacak, onun eline teslim edileceksin. Babil Kralı'nı gözünle görecek, onunla yüzyüze konuşacaksın. Sonra Babil'e götürüleceksin.
4“ ‘Ancak, ey Yahuda Kralı Sidkiya, RAB'bin sözünü dinle! RAB senin için şöyle diyor: Kılıçla ölmeyeceksin, 5esenlikle öleceksin. Ataların olan senden önceki kralların onuruna ateş yaktıkları gibi, senin onuruna da ateş yakıp senin için ah efendimiz diyerek ağıt tutacaklar. Ben RAB söylüyorum bunu.’ ”
6Peygamber Yeremya bütün bunları Yeruşalim'de Yahuda Kralı Sidkiya'ya söyledi. 7O sırada Babil Kralı'nın ordusu Yeruşalim'e ve Yahuda'nın henüz ele geçirilmemiş kentlerine –Lakiş'e, Azeka'ya– saldırmaktaydı. Yahuda'da surlu kent olarak yalnız bunlar kalmıştı.
Kölelere Özgürlük
8Kral Sidkiya Yeruşalim'deki halkla kölelerin özgürlüğünü ilan eden bir antlaşma yaptıktan sonra RAB Yeremya'ya seslendi. 9Bu antlaşmaya göre herkes kadın, erkek İbrani kölelerini özgür bırakacak, hiç kimse Yahudi kardeşini yanında köle olarak tutmayacaktı. 10Böylece bu antlaşmanın yükümlülüğü altına giren bütün önderlerle halk kadın, erkek kölelerini özgür bırakarak antlaşmaya uydular. Artık kimseyi köle olarak tutmadılar. Antlaşmaya uyarak köleleri özgür bıraktılar. 11Ama sonra düşüncelerini değiştirerek özgür bıraktıkları kadın, erkek köleleri geri alıp zorla köleleştirdiler.
12Bunun üzerine RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 13“İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: Atalarınızı Mısır'dan, köle oldukları ülkeden çıkardığımda onlarla bir antlaşma yaptım. Onlara dedim ki, 14 ‘Size satılıp altı yıl kölelik eden İbrani kardeşlerinizi yedinci yıl özgür bırakacaksınız.’ Ama atalarınız beni dinlemediler, kulak asmadılar. 15Sizse sonradan yola gelip gözümde doğru olanı yaptınız: Hepiniz İbrani kardeşlerinizin özgürlüğünü ilan ettiniz. Önümde, bana ait olan tapınakta bu doğrultuda bir antlaşma yapmıştınız. 16Ama düşüncenizi değiştirerek adıma saygısızlık ettiniz. Kendi isteğinizle özgür bıraktığınız kadın, erkek kölelerinizi geri alıp zorla köleleştirdiniz.
17“Bu nedenle RAB diyor ki, İbrani köle kardeşlerinizi, yurttaşlarınızı özgür bırakmayarak beni dinlemediniz. Şimdi ben size ‘özgürlük’ –kılıç, kıtlık ve salgın hastalıkla yok olmanız için ‘özgürlük’– ilan edeceğim, diyor RAB. Sizi dünyadaki bütün krallıklara dehşet verici bir örnek yapacağım. 18-19Antlaşmamı bozan, danayı ikiye ayırıp parçaları arasından geçerek önümde yaptıkları antlaşmanın koşullarını yerine getirmeyen bu adamları –Yahuda ve Yeruşalim önderlerini, saray görevlilerini, kâhinleri ve dana parçalarının arasından geçen bütün ülke halkını– 20can düşmanlarının eline teslim edeceğim. Cesetleri yırtıcı kuşlara, yabanıl hayvanlara yem olacak.
21“Yahuda Kralı Sidkiya'yla önderlerini de can düşmanlarının eline, üzerinizden çekilen Babil ordusunun eline teslim edeceğim. 22Buyruğu ben vereceğim diyor RAB. Babilliler'i bu kente geri getireceğim. Saldırıp kenti ele geçirecek, ateşe verecekler. Yahuda kentlerini içinde kimsenin yaşamayacağı bir viraneye çevireceğim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

34:1-35:19 Kitabın ilk büyük bölümü (2-35. bölümler) burada tamamlanır. Yeremya’nın Yahuda halkına uyarıları ve teşvik sözleri tarihsel bir ek ile sonuçlandırılır.
34:1-7 Yeremya, Yahuda halkını tutarsız oldukları için suçlamaktadır.
34:1 krallığı altındaki bütün uluslarla, halklar... karşı savaşırken Krallığa tâbi halklar, boyunduruğu altında oldukları kralın safında savaşmak üzere asker gönderirdi (bkz. 2Kr.24:2). çevresindeki kentlere Bkz. Yer.19:15 ve ilgili not.
34:2-4 Bkz. Yer.32:3-5 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.39:4-7; Yer.52:10-11; Hez.12:12-13.
34:5 senden önceki kralların onuruna ateş yaktıkları Ölünün yakılması değildir (bkz. 2Ta.16:14; 2Ta.21:19).
34:7 Lakiş’e, Azeka’ya Azeka, Yeruşalim’den yaklaşık 40 km uzaklıkta, Lakiş de Yeruşalim’in yaklaşık 5 5 km güneybatısında büyük bir kentti. 1935’te Lakiş’te, yazı malzemesi olarak kullanılan ve büyük olasılıkla Babilliler’in bu saldırısının anlatıldığı on sekiz adet ostrakon (kırık çanak parçaları) ortaya çıkarıldı.
34:8-22 Yer.37:4-12’deki olaylarla aynı döneme ait (İÖ 588; bkz. Yer.34:21-22’ye ait not).
34:8 kölelerin özgürlüğünü Kutsal Yasa’daki temel öğretilere göre (bkz. Çık.21:2-11; Yas.15:12-18).
34:9 hiç kimse Yahudi kardeşini yanında köle olarak tutmayacaktı Bkz. Lev.25:39,Lev.25:42.
34:10 köleleri özgür bıraktılar Tanrı’nın kutsamasına kavuşmak için veya özgür bırakılan kölelerin Yeruşalim’i savunmakta daha istekli olacakları umuduyla.
34:11 sonra Mısır ordusunun müdahalesi sayesinde Babil kuş atmasının geçici olarak kaldırıldığı zaman (bkz. Yer.34:21-22; Yer.37:5,Yer.37:11). özgür bıraktıkları... köleleri geri alıp Yas.15:12’yi çiğneyerek.
34:14 İsrailliler’in kölelerini özgür bırakmaları gerekiyordu, çünkü Tanrı daha önce İsrailliler’i kölelikten özgür kılmıştı (bkz. Yas.15:12-15).
34:15-16 yola gelip... düşüncenizi değiştirerek Bu iki ifadenin İbranicesi aynı olup bir insanın ya iyiliğe ya da kötülüğe dönüşünü anlatır (bkz. Yer.34:18’e ait not).
34:16-17 adıma saygısızlık ettiniz Krş. Yer.34:18. Kölelerin sahiplerinin antlaşmayı bozması, Tanrı’ya itaatsizlik ve hakaret anlamına geliyordu ve bu yüzden cezasız kalamazdı.
34:18 ikiye ayırıp... yaptıkları Eski çağlarda antlaşmalar, bir hayvanı ikiye ayırıp iki parça arasından geçmekle yürürlüğe girer, kiş inin ant içmesiyle (“eğer antlaşmaya uymazsam bunun aynısı bana yapılsın”) tamamlanırdı. Tanrı, antlaşmayı tek taraflı ve koş ulsuz olarak yapmıştır (Yar.15:18), bundan ötürü antlaşmayı bozması söz konusu olamaz. parçaları arasından Bkz. Yar.15:17’ye ait not.
34:21-22 Bkz. Yer.34:11 ve Yer.37:3’e ait notlar.
34:22 geri getireceğim Bkz. Yer.37:8.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş