Yeremya 8

8
1“ ‘O zaman, diyor RAB, Yahuda krallarıyla önderlerinin, kâhinlerin, peygamberlerin, Yeruşalim'de yaşamış olanların kemikleri mezarlarından çıkarılacak. 2Toplanmayacak, gömülmeyecek kemikler, toprağın üzerinde gübre gibi olacaklar. Yeruşalim halkının sevdiği, kulluk ettiği, izlediği, danıştığı, taptığı güneşin, ayın, gök cisimlerinin önüne serilecekler. 3 Bu kötü ulustan bütün sağ kalanlar, kendilerini sürdüğüm yerlerde yaşayanlar, ölümü yaşama yeğleyecekler. Her Şeye Egemen RAB böyle diyor.’
Günah ve Ceza
4“Onlara de ki, ‘RAB şöyle diyor:
“ ‘İnsan yere düşer de kalkmaz mı,
Yoldan sapar da geri dönmez mi?
5Öyleyse neden bu halk yoldan saptı?
Neden Yeruşalim sürekli döneklik ediyor?
Hileye yapışıyor,
Geri dönmeyi reddediyorlar.
6Dikkatle dinledim,
Ama doğru söylemiyorlar.
Kimse, ne yaptım, diyerek kötülüğünden pişmanlık duymuyor.
Savaşta seğirten at gibi
Herkes kendi yoluna gidiyor.
7Gökteki leylek bile
Belli mevsimlerini bilir.
Kumru da kırlangıç da turna da
Göç etme zamanını gözetir.
Oysa halkım buyruklarımı bilmez.
8“ ‘Nasıl, biz bilge kişileriz,
RAB'bin Yasası bizdedir, diyebiliyorsunuz?
İşte, bilginlerin yalancı kalemi
Yasayı yalana çevirmiş.
9Bilgeler utandırıldı,
Yıldırılıp ele geçirildi.
RAB'bin sözünü reddettiler.
Nasıl bir bilgelikmiş onlarınki?
10 Bundan ötürü karılarını başkalarına,
Tarlalarını sahiplenecek yeni kişilere vereceğim.
Küçük büyük herkes kazanç peşinde,
Peygamberler, kâhinler, hepsi halkı aldatıyor.
11 Esenlik yokken,
Esenlik, esenlik, diyerek
Halkımın yarasını sözde iyileştirdiler.
12Yaptıkları iğrençliklerden utandılar mı?
Hayır, ne utanması?
Kızarıp bozarmanın ne olduğunu bile bilmiyorlar.
Bu yüzden onlar da düşenlerin arasında yer alacak,
Cezalandırıldıklarında sendeleyip düşecekler’ diyor RAB.
13“ ‘Onları büsbütün yok edeceğim, diyor RAB,
Ne asmada üzüm kalacak,
Ne incir ağacında incir.
Yaprakları solup kuruyacak.
Onlara ne verdiysem,
Ellerinden alınacak.’ ”
14“Neden burada oturup duruyoruz?
Toplanalım da surlu kentlere kaçalım,
Orada ölelim!
Tanrımız RAB bizi ölüme terk etti,
Bize zehirli su içirdi.
Çünkü O'na karşı günah işledik.
15Esenlik bekledik, iyilik gelmedi.
Şifa umduk, yılgınlık bulduk.
16Düşman atlarının hırıltısı
Dan bölgesinden duyuluyor,
Aygırlarının kişnemesinden
Bütün ülke titriyor.
Ülkeyi ve içindeki her şeyi,
Kenti ve orada yaşayanları
Yok etmeye geliyorlar.”
17“Bakın, aranıza yılanlar,
Büyüden etkilenmeyen engerekler göndereceğim,
Sizi sokacaklar” diyor RAB.
18Üzüntüm avutulamaz,
Yüreğim baygın,
19Ülkenin en uzak köşelerinden
Halkımın feryadını dinleyin:
“RAB Siyon'da değil mi?
Kralı orada değil mi?”
RAB, “Putlarıyla,
İşe yaramaz yabancı ilahlarıyla
Neden öfkelendiriyorlar beni?” diyor.
20“Ürün biçme zamanı geçti,
Yaz sona erdi,
Biz ise kurtulmadık” diye haykırıyorlar.
21Halkımın yarasından ben de yaralandım.
Yasa büründüm, dehşete düştüm.
22Gilat'ta merhem yok mu,
Hekim yok mu?
Öyleyse halkımın yarası neden iyi edilmedi?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-10:25 Yeremya tarafından muhtemelen birkaç yıl boyunca aktarılan bir dizi bildiridir. Yer.26:2-6,Yer.26:12-15, içerik bakımından 7. bölüme çok benzediği için, bazıları 7-10. bölümlerin (veya en azından 7. bölümün) Yehoyakim’in krallığı dönemine ait olduğuna inanır (bkz. Yer.26:1). Ancak Yeremya’nın uzun süreli hizmeti boyunca çeşitli konuların tekrar edilmiş olması da mümkündür; çünkü sorunlar, çözümler ve hatta olası sonuçlar (yargı veya yenilenme; bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212) her zaman aynıydı. Bu yüzden 7-10. bölümlerde söz edilenler, Kral Yoşiya’nın döneminde de gerçekleşmiş olabilir.
7:1-8:3 Eğer Yahuda halkı hem RAB’be hem de sahte ilahlara tapınmayı sürdürürse, Kral Süleyman’ın Yeruşalim’de inşa ettirdiği tapınak, Şilo’daki tapınma yeri gibi yıkılacaktır (bkz. Yer.7:12’ye ait not; krş. Yşa.64:6). Bu kısımda söz edilen konular 26-29. bölümlerde de işlenir.
8:1 kemikleri mezarlarından çıkarılacak Ölüye yapılan büyük saygısızlık, aşağılayıcı bir davranış (bkz. 2Kr.23:16,2Kr.23:18;Amo.2:1 ve ilgili not). krallarıyla önderlerinin, kâhinlerin, peygamberlerin Bkz. Yer.2:26; ayrıca bkz. Yer.1:18’e ait not.
8:2 Toplanmayacak, gömülmeyecek Krş. 2Sa.21:13-14. Eski Ortadoğu’da, ölü uygun biçimde gömülmezse ruhunun huzur bulmayacağına inanılırdı. gübre Bkz. Yer.9:22; Yer.16:4; Yer.25:33. sevdiği,kulluk ettiği, izlediği, danıştığı, taptığı Bu fiiller, halkın Tanrı’ya göstermesi gereken adanmışlığını gösterir; oysa burada onların putlara gösterdiği adanmışlık söz konusudur. güneşin, ayın, gök cisimlerinin önüne serilecekler Böylelikle hem çürümeleri hızlanacak hem de Yahuda krallarının bazılarının tapındığı gök cisimlerinin onlara yardım etmekten ne kadar aciz oldukları gösterilecektir (bkz. 2Kr.21:3,2Kr.21:5; 2Kr.23:11).
8:3 sağ kalanlar Bkz. Yer.6:9’a ait not.
8:4 Olağan beklentileri vurgulayan bu sorular Yahudalılar’ın inatçılığını gösterir.
8:6 kendi yoluna Dolayısıyla kötü olan yola (bkz. Yer.23:10); çünkü Tanrı’nın yolu değildir. yoluna gidiyor Yer.8:4-5’teki sözcük oyununu sürdüren fiildir.
8:7 Bkz. Yşa.1:3. buyruklarımı bilmez Bkz. Yer.5:4’e ait not.
8:8-9 RAB’bin Yasası... RAB’bin sözünü Kutsal Yasa’yı yanlış yorumlayıp kendi çıkarlarına uyacak biçimde kullanmak, Kutsal Yazılar’ı (hem Kutsal Yasa’yı hem de RAB’bin peygamberler aracılığıyla bildirdiği sözleri) reddetmek demektir.
8:8 bilginlerin İlk kez ayrı bir grup olarak adlarından söz edilmektedir (bkz. “yazman”, 1Ta.2:55; 2Ta.34:13; ayrıca bkz. Ezr.7:6’ya ait not). yalancı kalemi Yazılı yasayı kötüye kullanmayı simgeler.
8:9 reddettiler... bilgelikmiş Krş. Yas.4:5-6.
8:10-12 Bkz. Yer.6:12-15 ve ilgili notlar.
8:13-9:24 Bu kısım her yıl havralarda, Yeruşalim’deki tapınağın İÖ 586’da Babilliler ve İS 70’te Romalılar tarafından yıkıldığı gün olanAv ayının (Temmuz ortası-Ağustos ortası) dokuzuncu günü yüksek sesle okunmaktadır.
8:13 asmada İsrail’de (bkz. Yer.2:21 ve ilgili not). üzüm... incir Bireyleri simgeler (bkz. 24. bölüm; ayrıca bkz. Mik.7:1). Yaprakları solup Krş. Yer.17:8; bkz. Mez.1:3.
8:14-16 Peygamber burada halk adına konuşmaktadır (krş. Yer.10:23-25; Yer.14:19-22).
8:14 Toplanalım Bkz. Yer.4:5. Bu İbranice sözcük, Yer.8:13’teki “yok edeceğim” ve “ellerinden alınacak” ifadeleriyle bir sözcük oyunu oluşturur ve sesin tekrarlanması yoluyla Tanrı’nın yargısını vurgular. surlu kentlere kaçalım Bkz. Yer.4:5’e ait not. zehirli su Yeremya Kitabı’na özgü, acı ve sıkıntı anlamına gelen bir ifade (bkz. Yer.9:15; Yer.23:15; krş. Yer.25:15).
8:15 Bkz. Yer.14:19. Esenlik Bu şartlar altında boş bir umuttur (bkz. Yer.4:10 ve Yer.6:14’e ait notlar). Şifa Bkz. Yer.6:7’ye ait not.
8:16 Düşman atlarının Bkz. Yer.4:13’e ait not. Dan İsrail’in kuzey bölgesi. Burası Babil istilasına ilk maruz kalacak yerdi. Aygırlarının Krş. Yer.47:3 ile Yer.50:11.
8:17 Büyüden etkilenmeyen engerekler ‘Durdurulamayan kötüler’ anlamında (bkz. Mez.58:4-5).
8:18 Burada konuşan Yeremya’dır. Yüreğim baygın Bkz. Ağı.1:22; Ağı.5:17.
8:19 Ayetin ilk kısmında Yeremya, son kısmında RAB konuşmaktadır. Ülkenin en uzak köşelerinden Halkımın Yeremya, Yahuda halkının Babil’e sürüleceğini öngörür (bkz. Mez.137:1-4). RAB Siyon’da değil mi? Krş. Mik.3:11. Halk, Tanrı’nın, kendisine ait olan ülkenin ve tapınağın yıkılmasına nasıl izin verebildiğini hâlâ anlayamamaktadır (bkz. Yer.7:4’e ait not). Kralı Tanrı (bkz. Yşa.33:22 ve ilgili not). Putlarıyla, İşe yaramaz Bkz. Yer.2:5’e ait not. öfkelendiriyorlar beni Bkz. Yer.7:18; Yas.31:29.
8:20 Halk, sürgün edilmelerinin getirdiği umutsuzlukla konuşmaktadır.
8:21 Yeremya kendini sürgün edilen halkıyla özdeşleştirir. dehş ete düştüm Bkz. Yer.6:24.
8:22 Gilat’ta merhem Bkz. Yer.46:11; krş. Yer.51:8. Gilat bölgesi baharat ve şifalı bitkiler kaynağıydı (bkz. Yar.37:25 ve ilgili not). yarası neden iyi edilmedi Krş. Yer.30:17.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş