Yeremya 35

35
Rekavlılar'ın Bağlılık Örneği
1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim döneminde RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 2“Rekavlılar'ın evine gidip onlarla konuş. Onları RAB'bin Tapınağı'nın odalarından birine götürüp şarap içir.”
3Bunun üzerine Havassinya oğlu Yirmeya oğlu Yaazanya'yı, kardeşlerini, bütün çocuklarını ve Rekav ailesinin öbür üyelerini yanıma alıp 4Tanrı adamı Yigdalya oğlu Hanan'ın oğullarının RAB'bin Tapınağı'ndaki odasına götürdüm. Bu oda önderlerin odasının bitişiğinde, kapı görevlisi Şallum oğlu Maaseya'nın odasının üstündeydi. 5Rekav ailesinin üyelerinin önüne şarap dolu testiler, kâseler koyarak, “Buyrun, şarap için” dedim.
6Ne var ki, “Biz şarap içmeyiz” diye karşılık verdiler, “Çünkü atamız Rekav oğlu Yehonadav bize şu buyruğu verdi: ‘Siz de soyunuzdan gelenler de asla şarap içmeyeceksiniz! 7Ayrıca ev yapmayacak, tohum ekmeyecek, bağ dikmeyeceksiniz. Böyle şeyler edinmeyecek, ömür boyu çadırlarda yaşayacaksınız. Öyle ki, göç ettiğiniz topraklarda uzun süre yaşayasınız.’ 8Atamız Rekav oğlu Yehonadav'ın bize buyurduğu her şeyi yaptık. Kendimiz de karılarımız, oğullarımız, kızlarımız da hiç şarap içmedik. 9İçinde oturmak için evler yapmadık, bağlar, tarlalar, ekinler edinmedik. 10Çadırlarda yaşadık; atamız Yehonadav ne buyurduysa hepsini yaptık. 11Ama Babil Kralı Nebukadnessar bu ülkeye saldırınca, ‘Haydi, Kildan ve Aram ordusundan kaçmak için Yeruşalim'e gidelim’ dedik. Bunun için Yeruşalim'de kaldık.”
12Bundan sonra RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 13“İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor: ‘Git, Yahuda halkına ve Yeruşalim'de yaşayanlara şunları söyle: Sözlerimi dinleyerek hiç ders almayacak mısınız, diyor RAB. 14Rekav oğlu Yehonadav, soyuna şarap içmemelerini buyurdu; buyruğuna uyuldu. Bugüne dek şarap içmediler. Çünkü atalarının buyruğuna uydular. Bense size defalarca seslendiğim halde beni dinlemediniz. 15Defalarca size kullarım peygamberleri gönderdim. Kötü yolunuzdan dönmeniz, davranışlarınızı düzeltmeniz, başka ilahların ardınca gidip onlara tapınmamanız için hepinizi uyardılar. Ancak o zaman size ve atalarınıza verdiğim toprakta yaşayacaksınız. Ama kulak verip beni dinlemediniz. 16Rekav oğlu Yehonadav'ın soyu atalarının verdiği buyruğu tuttu, ama bu halk beni dinlemedi.’
17“Bu yüzden İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘İşte, Yahuda ve Yeruşalim'de yaşayan herkesin başına sözünü ettiğim her felaketi getirmek üzereyim. Çünkü onları uyardım, ama dinlemediler; onları çağırdım, ama yanıt vermediler.’ ”
18Yeremya Rekav ailesine şöyle dedi: “İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Atanız Yehonadav'ın buyruğuna uydunuz, onun bütün uyarılarını dikkate aldınız, size buyurduğu her şeyi yaptınız.’ 19Bunun için İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Rekav oğlu Yehonadav'ın soyundan önümde hizmet edecek olanlar hiçbir zaman eksilmeyecek.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

34:1-35:19 Kitabın ilk büyük bölümü (2-35. bölümler) burada tamamlanır. Yeremya’nın Yahuda halkına uyarıları ve teşvik sözleri tarihsel bir ek ile sonuçlandırılır.
35:1 Yehoyakim döneminde 35-36. bölümlerde (bkz. Yer.36:1) tekrar Yehoyakim’in krallık dönemindeki olaylar aktarılır (İÖ 609-598).
35:1-19 Atalarının buyruğuna uyan Rekav ailesi, RAB’be itaatsizlik eden Yahuda halkı (bkz. Yer.35:16) için bir örnektir. “Kildan ve Aram (Suriye) ordusundan” söz edildiğine göre (Yer.35:11) bu bölümde geçen olayların tarihi, İÖ 609’da tahta geçen, akılsızca davranıp Nebukadnessar’a başkaldıran ve bunun sonuncunda Kildani, Aramlı ve öbür halklardan akıncıların ülkeye saldırmasının önünü açan (bkz. 2Kr.24:1-2) Yehoyakim’in krallık döneminin sekizinci yılından daha önce olamaz. Rekavlılar’ın ilkelerine gösterdikleri bağlılık, köle sahiplerinin önceki bölümde görülen döneklikleriyle bir tezat oluşturur.
35:2 Rekavlılar’ın İbrahim’in ikinci karısı Ketura’nın soyundan gelen Kenliler’le (bkz. 1Ta.2:55) akraba olan göçebe topluluk. Bazıları İsrailliler’in yakınlarında veya arasında (bkz. Hak.1:16; Hak.4:11; 1Sa.27:10) ve onlarla dostluk içinde yaşıyordu (bkz. 1Sa.15:6).
35:3-4 kapı görevlisi Tapınağın girişini denetleyen ve para sandığını koruyan (bkz. 2Kr.12:9) nöbetçilere verilen ad (bkz. Yer.52:24). Maaseya’nın Muhtemelen Yer.21:1’de (bkz. ilgili not) adı geçen kişidir.
35:5-6 Rekavlılar asla şarap içmediğinden ötürü bu davet, ilkelerine bağlılıkları hakkında ciddi bir sınav olacaktı.
35:6 Biz şarap içmeyiz Rekavlılar’ın ataları Yehonadav’ın buyruğu doğrultusunda verdikleri adaktır (krş. “adanmış kişinin” geçici sözü, Say.6. bölüm). Yehonadav, İsrail Krallığı’nda Baal’a tapanların yok edilmesinde Kral Yehu’ya yardımcı olmuştu (2Kr.10:15,2Kr.10:23-24).
35:7 çadırlarda yaşayacaksınız Ancak bkz. Yer.35:11. Yaşam biçimleri atalarınınkini ve çöllerde konaklayan İsrailliler’inkini andırıyordu.
35:8 Yehonadav’ın bize buyurduğu her şeyi yaptık Tanrı’ya itaatsizlik eden Yahuda halkının aksine (bkz. Yer.35:16).
35:11 Bkz. Yer.35:1-19’a ait not.
35:14-15 defalarca Bkz. Yer.7:13’e ait not; Yer.25:4-5.
35:19 hizmet edecek olanlar hiçbir zaman eksilmeyecek Krş. Yer.33:18. Yahudi geleneklerinin yazılı kaynağı olan Mişna’ya göre Rekavlılar, Babil sürgününün ardından inşa edilen Yeruşalim tapınağında özel görevler almışlardır.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş