Yeremya 36

36
Kral Yehoyakim Tomarı Yakıyor
1 Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in krallığının dördüncü yılında RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 2“Bir tomar al, Yoşiya'nın döneminden bu yana İsrail, Yahuda ve öteki uluslarla ilgili sana söylediğim her şeyi yaz. 3Belki Yahuda halkı başına getirmeyi tasarladığım bütün felaketleri duyar da kötü yolundan döner; ben de suçlarını, günahlarını bağışlarım.”
4Yeremya Neriya oğlu Baruk'u çağırıp RAB'bin kendisine söylediği bütün sözleri tomara yazdırdı. 5Sonra Baruk'a şu buyruğu verdi: “Ben tutukluyum, RAB'bin Tapınağı'na gidemem. 6Sen oruç günü RAB'bin Tapınağı'na git. Oradaki halka sana yazdırdığım RAB'bin sözlerini tomardan oku. Yahuda kentlerinden gelen halka da oku. 7Belki RAB'be yalvarır, kötü yollarından dönerler. Çünkü RAB'bin bu halka karşı sözünü ettiği öfke ve kızgınlığı büyüktür.” 8Neriya oğlu Baruk, Peygamber Yeremya'nın buyurduğu her şeyi yaptı. RAB'bin tomarda yazılı sözlerini tapınakta okudu.
9Yahuda Kralı Yoşiya oğlu Yehoyakim'in krallığının beşinci yılının dokuzuncu ayı, Yeruşalim'de yaşayan bütün halk ve Yahuda kentlerinden Yeruşalim'e gelen herkes için RAB'bin önünde oruç ilan edildi. 10Şafan oğlu Yazman Gemarya'nın yukarı avluda, tapınağın Yeni Kapısı'nın girişindeki odasında Baruk, Yeremya'nın sözlerini tomardan RAB'bin Tapınağı'ndaki bütün halka okudu.
11Şafan oğlu Gemarya oğlu Mikaya tomardan okunan RAB'bin sözlerini duyunca, 12aşağıya inip saraydaki yazman odasına gitti. Bütün önderler orada toplantı halindeydi: Yazman Elişama, Şemaya oğlu Delaya, Akbor oğlu Elnatan, Şafan oğlu Gemarya, Hananya oğlu Sidkiya ve öbürleri. 13Mikaya Baruk'un halka okuduğu tomardan duyduğu her şeyi onlara iletti. 14Bunun üzerine bütün önderler Kuşi oğlu Şelemya oğlu Netanya oğlu Yehudi'yi Baruk'a gönderdiler. Yehudi Baruk'a, “Halka okuduğun tomarı al, gel” dedi. Neriya oğlu Baruk tomarı alıp yanlarına gitti. 15Önderler, “Lütfen otur, bize de oku” dediler.
Baruk da tomarı onlara okudu. 16Bütün bu sözleri duyar duymaz, korkuyla birbirlerine bakıp Baruk'a, “Bütün bu sözleri kesinlikle krala bildirmemiz gerek” dediler. 17Sonra Baruk'a, “Söyle bize, bütün bunları nasıl yazdın? Yeremya mı yazdırdı sana?” diye sordular.
18Baruk, “Evet” diye yanıtladı, “Bütün bu sözleri o söyledi. Ben de hepsini mürekkeple tomara yazdım.”
19Bunun üzerine Baruk'a, “Git, sen de Yeremya da gizlenin. Nerede olduğunuzu kimse bilmesin” dediler.
20Tomarı Yazman Elişama'nın odasında bırakıp avluda bulunan kralın yanına gittiler. Ona duydukları her sözü ilettiler. 21Kral tomarı alıp getirmesi için Yehudi'yi gönderdi. Yehudi tomarı Yazman Elişama'nın odasından getirdi. Krala ve yanındaki önderlere okudu. 22Dokuzuncu aydı, kral kışlık sarayındaydı. Önünde mangalda ateş yanıyordu. 23Yehudi tomardan üç dört sütun okur okumaz kral yazman çakısıyla onları kesip mangaldaki ateşe attı. Tomarın tümü yanıp bitene dek bu işi sürdürdü. 24Tomardaki sözleri duyan kralla görevlileri ne korktular ne de giysilerini yırttılar. 25Elnatan, Delaya ve Gemarya tomarı yakmaması için yalvardılarsa da kral onları dinlemedi. 26Yazman Baruk'u ve Peygamber Yeremya'yı tutuklamaları için oğlu Yerahmeel'e, Azriel oğlu Seraya'ya ve Avdeel oğlu Şelemya'ya buyruk verdi. Oysa RAB onları gizlemişti.
27Kral, Yeremya'nın Baruk'a yazdırdığı sözleri içeren tomarı yaktıktan sonra, RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 28“Başka bir tomar al, Yahuda Kralı Yehoyakim'in yaktığı ilk tomardaki bütün sözleri yazdır. 29Yahuda Kralı Yehoyakim için de ki, ‘RAB şöyle diyor: Babil Kralı'nın kesinlikle gelip bu ülkeyi viraneye çevireceğini, içindeki insanı da hayvanı da yok edeceğini neden tomara yazdın diye sorup tomarı yaktın. 30Bu yüzden RAB Yahuda Kralı Yehoyakim için şöyle diyor: Davut'un tahtında oturan kimsesi olmayacak; ölüsü gündüzün sıcağa, gece ayaza bırakılacak. 31İşledikleri suçlar yüzünden kendisini de çocuklarıyla görevlilerini de cezalandıracağım. Onların, Yeruşalim'de yaşayanların ve Yahuda halkının başına sözünü ettiğim bütün felaketleri getireceğim. Çünkü beni dinlemediler.’ ”
32Bunun üzerine Yeremya başka bir tomar alıp Neriya oğlu Yazman Baruk'a verdi. Yahuda Kralı Yehoyakim'in ateşe atıp yaktığı tomardaki bütün sözleri Baruk Yeremya'nın ağzından tomara yazdı. Bu sözlere, benzer birçok söz daha eklendi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

36:1-38:28 Yeremya’nın çektiği acılar ve uğradığı zulümler, bu üç bölümün ana konusudur.
36:1-32 Kral Yehoyakim’in Yeremya’nın yazılı peygamberlik sözlerini yok etme çabası.
36:1 Yehoyakim’in krallığının dördüncü yılında Yahuda Krallığı için tarihsel bakımdan önemli bir yıl olan İÖ 605 (bkz. Yer.25:1 ve Yer.46:2’ye ait notlar).
36:2 Yoşiya’nın döneminden bu yana Bkz. Yer.1:2’ye ait not. sana söylediğim her şeyi Yeremya’nın peygamberlik sözlerinin bu ilk derlemesi, 1-26. ve 46-51. bölümlerin tümünü veya çoğunu içerir. yaz Yeremya’nın tövbe çağrısının gelecek kuşaklara aktarılması için.
36:3 Belki... duyar da Eğer halk tövbe ederse RAB cezalandırmaktan vazgeçecektir (bkz. Yer.18:7-10 ve ilgili not; Yer.26:3).
36:4 Baruk’u Bkz. Yer.32:12’ye ait not. Kral Sidkiya’nın baş görevlisi olan Seraya’nın kardeşiydi (Yer.51:59). Yeremya Mısır’a götürülene dek onunla birlikteydi (Yer.43:6-7). Baruk, 45. bölümde söz edilen kaygılarına rağmen, sadık ve doğru bir yazman olarak hizmet etti.
36:5 Ben tutukluyum Tapınakla ilgili bildirileri (bkz. Yer.7:2-15; Yer.26:2-6) veya muhtemelen Yer.19:1-20:6’da kaydedilen olaylar nedeniyle.
36:6,10 Muhtemelen Babilliler’in kuşatması nedeniyle ilan edilen özel oruç günü (bkz. Yer.36:9) dolayısıyla Yeruşalim’e gelen Yahuda halkına tomar (el yazmaları) ilk defa okunuyor.
36:7 Bkz. Yer.36:3 ve ilgili not.
36:9 beşinci yılının dokuzuncu ayı İÖ 604’ün Aralık ayı (bkz. Yer.36:22).
36:10 Krş. 2Kr.23:2. Şafan oğlu Yazman Gemarya’nın Tomar, Gemarya’nın, tapınağın yukarı (iç) avlusundaki odasından okunuyordu; kendisi olmamasına rağmen oğlu oradaydı (Yer.36:11). Gemarya’nın babası Şafan, Kral Yoşiya’nın yönetiminde yazmanlık (günümüzün dışişleri bakanına denk) görevindeydi (bkz. 2Kr.22:3 ; ayrıca bkz. Yer.26:24 ve Yer.29:3’e ait notlar). Yeni Kapısı’nın girişindeki Bkz. Yer.26:10 ve ilgili not.
36:11-13 Yoşiya’nın gerçekleştirdiği düzenlemeleri hatırlatır (bkz. 2Kr.22:11-13).
36:18 mürekkeple Eski dönemlerde kullanılan mürekkep, akasya sakızı, yağ veya metalik bir maddeyle (Lakiş ostrakonlarında olduğu gibi; bkz. Yer.34:7’ye ait not) karıştırılan kurum veya lamba isinden üretilirdi.
36:22 Dokuzuncu aydı İÖ 604’ün Aralık ayı.
36:23 Kral Yoşiya’nın Tanrı’nın sözünü bilme ve O’na itaat etme arzusunun aksine (bkz. 2Kr.22:8-23:3; 2Kr.23:21-24). kesip Kral, üzüntüden giysilerini yırtmak yerine (bkz. Yer.36:24’e ait not) peygamberin tomarını yırttı; muhtemelen, tomarı kesip yakınca Yeremya’nın sözlerinin gerçekleşmeyeceğini düşünmüştü.
36:24 görevlileri ne korktular Krş. Yer.36:12,Yer.36:16,Yer.36:25,Yer.36:31. ne de giysilerini yırttılar Krş. 1Kr.21:27; 2Kr.22:11.
36:26 oğlu Yerahmeel’e Hanedanlık üyesi (krş. örn. Yer.38:6).
36:30 Yehoyakim... tahtında oturan kimsesi olmayacak Oğlu Yehoyakin (bkz. 2Kr.24:6) yalnızca üç ay yönetimde kalacak (bkz. 2Kr.24:8), daha sonra Babil’e sürgüne gönderilecek (bkz. 2Kr.24:15) ve orada ölecekti (bkz. Yer.52:33-34). ölüsü... bırakılacak Peygamberin tomarını ateşe atmasına karşılık, ceza olarak (Yer.36:23; bkz. Yer.22:18-19 ve ilgili notlar).
36:31 Bkz. Yer.11:11; Yer.19:15; Yer.35:17. görevlilerini Bkz. Yer.36:24’e ait not.
36:32 başka bir tomar Krş. Çık.34:1.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş