Yeremya 28

28
Sahte Peygamber Hananya
1Aynı yıl Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının başlangıcında, dördüncü yılının beşinci ayında Givonlu Azzur oğlu Peygamber Hananya RAB'bin Tapınağı'nda kâhinlerle bütün halkın önünde bana şöyle dedi: 2“İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‘Babil Kralı'nın boyunduruğunu kıracağım. 3Babil Kralı Nebukadnessar'ın buradan alıp Babil'e götürdüğü RAB'bin Tapınağı'na ait bütün eşyaları iki yıl içinde buraya geri getireceğim. 4Yahuda Kralı Yehoyakim oğlu Yehoyakin'le Babil'e sürgüne giden bütün Yahudalılar'ı buraya geri getireceğim’ diyor RAB, ‘Çünkü Babil Kralı'nın boyunduruğunu kıracağım.’ ”
5Bunun üzerine Peygamber Yeremya, kâhinlerin ve RAB'bin Tapınağı'ndaki halkın önünde Peygamber Hananya'yı yanıtladı. 6Yeremya şöyle dedi: “Amin! RAB aynısını yapsın! RAB, tapınağına ait eşyalarla bütün sürgünleri Babil'den buraya geri getirerek ettiğin peygamberlik sözlerini gerçekleştirsin! 7Yalnız şimdi sana ve halka söyleyeceğim şu sözü dinle: 8Çok önce, benden de senden de önce yaşamış peygamberler birçok ülke ve büyük krallığın başına savaş, felaket, salgın hastalık gelecek diye peygamberlik ettiler. 9Ancak esenlik olacağını söyleyen peygamberin sözü yerine gelirse, onun gerçekten RAB'bin gönderdiği peygamber olduğu anlaşılır.”
10Bunun üzerine Peygamber Hananya, Peygamber Yeremya'nın boynundan boyunduruğu çıkarıp kırdı. 11Sonra halkın önünde şöyle dedi: “RAB diyor ki, ‘Babil Kralı Nebukadnessar'ın bütün ulusların boynuna taktığı boyunduruğu iki yıl içinde işte böyle kıracağım.’ ”
Böylece Peygamber Yeremya yoluna gitti.
12Peygamber Hananya Peygamber Yeremya'nın boynundaki boyunduruğu kırdıktan sonra RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 13“Git, Hananya'ya de ki, ‘RAB şöyle diyor: Sen tahtadan yapılmış boyunduruğu kırdın, ama yerine demir boyunduruk yapacaksın! 14Çünkü İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, Babil Kralı Nebukadnessar'a kulluk etmeleri için bütün bu ulusların boynuna demir boyunduruk geçirdim, ona kulluk edecekler. Yabanıl hayvanları da onun denetimine vereceğim.’ ”
15Peygamber Yeremya Peygamber Hananya'ya, “Dinle, ey Hananya!” dedi, “Seni RAB göndermedi. Ama sen bu ulusu yalana inandırdın. 16Bu nedenle RAB diyor ki, ‘Seni yeryüzünden silip atacağım. Bu yıl öleceksin. Çünkü halkı RAB'be karşı kışkırttın.’ ”
17Peygamber Hananya o yılın yedinci ayında öldü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:1-29:32 25-29. bölümlerin ana teması, İÖ 586’da Yeruşalim’in yıkımı ve ardından gelen Babil sürgünüdür (Yer.24:10).
27:1-29:32 Peygamber Yeremya, Babil’in sonu yakın olduğu için Nebukadnessar’a başkaldırmanın doğru ve hayırlı olacağını iddia eden sahte peygamberlerin telkinlerine karşı gelir ve öbür uluslara (Yer.27:3-11), Kral Sidkiya’ya (Yer.27:12-15), kâhinlere ve Yahuda halkına (Yer.27:16-22) Babil boyunduruğuna girmelerini tavsiye eder (bkz. Giriş).
28:1-17 Gerçek peygamber Yeremya, sahte peygamber Hananya’nın sözünü yalanlıyor.
28:1 Sidkiya’nın... dördüncü yılının İÖ 593. Peygamber Ancak bu kişinin sözleri RAB’bin ilettiği sözler değildir; kendini böyle tanıttığı için burada ona peygamber denir (Yer.28:1,Yer.28:5,Yer.28:10,Yer.28:1 2,15,17). Givonlu Yeruşalim’in kuzeybatısından (ayrıca bkz. Yşu.9:3).
28:2 RAB diyor ki Bkz. Yer.28:11. Sahte peygamberler de sözlerinin kendilerine değil, Tanrı’ya ait olduğunu ileri sürer; bu yüzden (ve birkaç nedenden daha ötürü) peygamberlerin sözleri ve yaptıkları sınanmalıdır (bkz. Yer.28:13-14,Yer.28:16; ayrıca bkz. Yer.23:31; Yas.13:1-11; Yas.18:14-20; 1Ko.14:29; 1Yu.4:1-4; Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267). boyunduruğunu Bkz. Yer.27:2’ye ait not.
28:3 Hananya’nın önbildirisi Yeremya’nın sözleriyle tamamen çelişmektedir (bkz. Yer.27:16-22 ve ilgili notlar). iki yıl Bkz. Yer.28:11. Yeremya, bu sürenin yetmiş yıl olacağını bildirmişti (bkz. Yer.25:11-12; Yer.29:10).
28:4 Yehoyakin’le Babil’e sürgüne giden İÖ 597’de. geri getireceğim Yeremya’nın zaten gerçekleşmiş olan peygamberlik sözlerine (bkz. Yer.22:24-27; Yer.52:34) tezattır. boyunduruğunu Bkz. Yer.27:2’ye ait not.
28:6-9 Yeremya, Hananya’nın bildirilerinin gerçekleşmesini istiyor, ama RAB’bin bildirisinin bu yönde olmadığını biliyordu; nitekim Hananya’ya, geçmişteki gerçek peygamberlerin de gerçekleşecek felaketleri bildirdiğini anımsattı (bkz. Yer.28:8). Hananya’nın sözlerinin önceki peygamberlerin sözleriyle çelişmesi ve sonrasında bu sözlerin gerçekleşmemesi, onun peygamberliğinin sahte olduğunun kanıtlarıdır (bkz. Yas.13:1-5; Yas.18:21-22).
28:6 Amin Bkz. Yer.11:5 ve ilgili not.
28:10 boynundan boyunduruğu çıkarıp Bkz. Yer.27:2’ye ait not. kırdı Hananya bunu, Yeremya’nın önceki bildirilerini (bkz. Yer.25:11-12; Yer.27:7) simgesel olarak etkisiz kılıp kendi sözlerinin gerçekliğini (Yer.28:4) göstermek amacıyla yapmıştır.
28:13 demir boyunduruk Boyunduruk (bkz. Yer.27:2’ye ait not) teslimiyeti, demir boyunduruk ise teslimiyetin en ağır şekli olan köleliği simgeler (bkz. Yer.28:14; Yer.38:17-23).
28:14 bütün bu ulusların... ona kulluk edecekler... Yabanıl hayvanları... denetimine Bkz. Yer.27:6-7 ve ilgili not.
28:15 Seni RAB göndermedi Bkz. Yer.23:21.
28:16 halkı... kışkırttın Sahte peygamberlerce yapılan böyle eylemlerin cezası ölümdü (bkz. Yas.13:5; ayrıca bkz. Yas.18:20; krş. Hez.11:13; Elç.5:1-11).
28:17 Hananya o yılın yedinci ayında öldü İki yıl içinde halkın esenliğe kavuşacağını bildiren Hananya (Yer.28:3,Yer.28:11) iki ay içinde ölür (bkz. Yer.28:1).

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş