Yeremya 51

51
1RAB diyor ki,
“İşte Babil'e ve Lev-Kamay'da[a] yaşayanlara karşı
Yok edici bir rüzgar çıkaracağım.
2Tahıl savuranları göndereceğim Babil'e;
Onu savurup ayıklasınlar,
Ülkesini boşaltsınlar diye.
Yıkım günü her yandan saldıracaklar ona.
3Okçu yayını germesin,
Zırhını kuşanmasın.
Onun gençlerini esirgemeyin!
Ordusunu tümüyle yok edin.
4Kildan ülkesinde ölüler,
Babil sokaklarında yaralılar serilecek yere.
5İsrail'in Kutsalı'na karşı
Ülkeleri suçla dolu olmasına karşın,
Tanrıları Her Şeye Egemen RAB
İsrail ve Yahuda halklarını bırakmadı.
6 Babil'den kaçın!
Herkes canını kurtarsın!
Babil'in suçu yüzünden yok olmayın!
Çünkü RAB'bin öç alma zamanıdır,
Ona hak ettiğini verecek.
7 Babil RAB'bin elinde bir altın kâseydi,
Bütün dünyayı sarhoş etti.
Uluslar şarabını içtiler,
Bu yüzden çıldırdılar.
8 Ansızın düşüp paramparça olacak Babil,
Yas tutun onun için!
Yarasına merhem sürün, belki iyileşir.
9 ‘Babil'i iyileştirmek istedik, ama iyileşmedi.
Bırakalım onu,
Hepimiz kendi ülkemize dönelim.
Çünkü onun yargısı göklere erişiyor,
Bulutlara kadar yükseliyor.
10“ ‘RAB haklı olduğumuzu gösterdi,
Gelin, Tanrımız RAB'bin neler yaptığını
Siyon'da anlatalım.’
11“Okları bileyin,
Ok kılıflarını doldurun!
RAB Med krallarını harekete geçirdi,
Amacı Babil'i yok etmek.
RAB öcünü, tapınağının öcünü alacak.
12Babil surlarına karşı sancak kaldırın!
Muhafızları pekiştirin,
Nöbetçileri yerleştirin,
Pusu kurun!
Çünkü RAB Babil halkı için söylediklerini
Hem tasarladı hem de yerine getirdi.
13 Ey sizler, akarsuların kıyısında yaşayan,
Hazinesi bol olanlar,
Sonunuz geldi, zamanınız doldu.
14Her Şeye Egemen RAB varlığı hakkı için ant içti:
Seni çekirge sürüsüyle doldurur gibi
Askerlerle dolduracağım.
Sana karşı zafer çığlıkları atacaklar.”
Rab'be Övgüler
15“Gücüyle yeryüzünü yaratan,
Bilgeliğiyle dünyayı kuran,
Aklıyla gökleri yayan RAB'dir.
16 O gürleyince gökteki sular çağıldar,
Yeryüzünün dört bucağından bulutlar yükseltir,
Yağmur için şimşek çaktırır,
Ambarlarından rüzgar estirir.
17Hepsi budala, bilgisiz.
Her kuyumcu yaptığı puttan utanacak.
O putlar yapmacıktır,
Soluk yoktur onlarda.
18Yararsız, alay edilesi nesnelerdir,
Cezalandırılınca yok olacaklar.
19Yakup'un Payı onlara benzemez.
Mirası olan oymak dahil
Her şeye biçim veren O'dur,
Her Şeye Egemen RAB'dir adı.
Babil Cezalandırılıyor
20“Sen benim savaş çomağım,
Savaş silahımsın.
Ulusları parçalayacak,
Krallıkları yok edeceğim seninle.
21Seninle atlarla binicilerini,
Savaş arabalarıyla sürücülerini kırıp ezeceğim.
22Erkeklerle kadınları,
Gençlerle yaşlıları,
Delikanlılarla genç kızları,
23Çobanla sürüsünü,
Çiftçiyle öküzlerini,
Valilerle yardımcılarını darmadağın edeceğim.
24“Babil'de ve Kildan ülkesinde yaşayanlara
Siyon'da yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını
Gözlerinizin önünde ödeteceğim” diyor RAB.
25“Ey yıkıcı dağ, sana karşıyım,
Ey bütün dünyayı yıkan” diyor RAB,
“Elimi sana karşı kaldırıp
Seni uçuruma yuvarlayacak,
Yanık bir dağa çevireceğim.
26Senden köşe taşı, temel taşı olmayacak,
Çünkü sonsuza dek viran kalacaksın” diyor RAB.
27“Ülkeye sancak dikin!
Uluslar arasında boru çalın!
Ulusları Babil'le savaşmaya hazırlayın.
Ararat, Minni, Aşkenaz krallıklarını
Ona karşı toplayın.
Ona karşı bir komutan atayın,
Çekirge sürüsü kadar at gönderin üzerine.
28Ulusları –Med krallarını, valilerini,
Bütün yardımcılarını,
Yönetimi altındaki bütün ülkeleri–
Onunla savaşmaya hazırlayın.
29Ülke titreyip kıvranıyor!
Çünkü RAB'bin Babil diyarını
Issız bir viraneye çevirme amacı
Yerine gelmeli.
30Babil yiğitleri savaştan vazgeçti,
Kalelerinde oturuyorlar.
Güçleri tükendi,
Ürkek kadınlara döndüler.
Oturdukları yerler ateşe verildi,
Kapı sürgüleri kırıldı.
31-32Babil Kralı'na ulak üstüne ulak,
Haberci üstüne haberci geldi.
‘Kent bütünüyle düştü,
Irmak geçitleri tutuldu,
Bataklıklar ateşe verildi,
Askerler dehşete kapıldı’ diye haber verdiler.”
33İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Zamanı gelince harman yeri nasıl çiğnenirse,
Babil kızı da öyle olacak.
Kısa süre sonra onun da
Biçim zamanı gelecek.”
34-35Siyon halkı, “Babil Kralı Nebukadnessar yuttu bizi, ezdi,
Boş bir kaba çevirdi” diyecek,
“Canavar gibi yuttu bizi,
Güzel yemeklerimizle karnını doyurdu,
Sonra bizi kustu.
Bize ve yurttaşlarımıza yapılan zorbalık
Babil'in başına gelsin.”
Yeruşalim, “Dökülen kanımızın hesabı
Kildaniler'den sorulsun” diyecek.
Rab İsrail'e Yardım Edecek
36Bunun için RAB diyor ki,
“İşte davanızı ben savunacağım,
Öcünüzü ben alacağım;
Onun ırmağını kurutacak,
Kaynağını keseceğim.
37Babil taş yığınına, çakal yuvasına dönecek,
Dehşet ve alay konusu olacak.
Kimse yaşamayacak orada.
38Halkı genç aslanlar gibi kükreyecek,
Aslan yavruları gibi homurdanacak.
39Ama kızıştıklarında onlara şölen verip
Hepsini sarhoş edeceğim;
Keyiflensinler,
Uyanmayacakları sonsuz bir uykuya
Dalsınlar diye” diyor RAB.
40“Onları kuzu gibi, koç ve teke gibi
Boğazlanmaya götüreceğim.”
Babil'in Sonu
41“Şeşak[b] nasıl alındı!
Bütün dünyanın övünç kaynağı nasıl ele geçirildi!
Uluslar arasında Babil nasıl dehşet oldu!
42Deniz basacak Babil'i,
Kabaran dalgalar örtecek.
43Kentleri viran olacak,
Toprakları kimsenin yaşamadığı, geçmediği
Kurak bir çöle dönecek.
44Babil ilahı Bel'i orada cezalandıracak,
Yuttuğunu ona kusturacağım.
Artık akın akın uluslar gelmeyecek ona.
Babil surları yıkılacak.
45 “Oradan çık, ey halkım!
Hepiniz canınızı kurtarın!
Kaçın RAB'bin kızgın öfkesinden!
46Ülkede duyacağınız söylentiler yüzünden
Cesaretinizi yitirmeyin, korkmayın.
Bir yıl bir söylenti duyulur, ertesi yıl bir başkası;
Ülkedeki zorbalıkla,
Önderin öndere karşı çıktığıyla
İlgili söylentiler yayılır.
47İşte bu yüzden Babil'in putlarını
Cezalandıracağım günler geliyor.
Bütün ülke utandırılacak,
Öldürülenler ülkenin ortasında yere serilecek.
48 O zaman yer, gök ve onlardaki her şey
Babil'in başına gelenlere sevinecek.
Çünkü kuzeyden gelen yok ediciler
Saldıracaklar ona” diyor RAB.
49 Yeremya şöyle diyor:
“İsrail'in öldürülenleri yüzünden düşmelidir Babil.
Yeryüzünde öldürülen herkes Babil yüzünden düştü.
50Ey sizler, kılıçtan kurtulanlar,
Kaçın, oyalanmayın!
RAB'bi anın uzaktan,
Yeruşalim'i düşünün!”
51“Rezil olduk, çünkü aşağılandık,
Yüzümüz utanç içinde.
Çünkü yabancılar RAB'bin Tapınağı'nın
Kutsal yerlerine girmişler.”
52“Bu yüzden” diyor RAB,
“Putlarını cezalandıracağım günler geliyor,
Yaralılar inleyecek bütün ülkede.
53Babil göklere çıksa,
Yüksekteki kalesini pekiştirse de,
Yok edicileri göndereceğim üzerine” diyor RAB.
54“Babil'den çığlık,
Kildan ülkesinden büyük yıkım sesi duyuluyor.
55Çünkü RAB Babil'i yıkıma uğratıyor;
Şamatasını susturuyor.
Düşman engin sular gibi kükrüyor,
Seslerinin gürültüsü yankılanıyor.
56Çünkü Babil'e karşı bir yok edici çıkacak;
Yiğitleri tutsak olacak,
Yayları paramparça edilecek.
Çünkü RAB karşılık veren bir Tanrı'dır,
Her şeyin tam karşılığını verir.
57Babil önderlerini, bilgelerini, valilerini,
Yardımcılarını, yiğitlerini öyle sarhoş edeceğim ki,
Sonsuz bir uykuya dalacak, hiç uyanmayacaklar”
Diyor adı Her Şeye Egemen RAB olan Kral.
58Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“Babil'in kalın surları yerle bir edilecek,
Yüksek kapıları ateşe verilecek.
Halkların çektiği emek boşuna,
Ulusların didinmesi ateşe yarayacak.”
Yeremya'nın Bildirisi Babil'e Ulaşıyor
59Yahuda Kralı Sidkiya'nın krallığının dördüncü yılında, baş görevli Mahseya oğlu Neriya oğlu Seraya Sidkiya'yla birlikte Babil'e gittiğinde Peygamber Yeremya ona şu buyruğu verdi. 60Yeremya Babil'in başına gelecek bütün felaketleri, Babil'e ilişkin bütün bu sözleri bir tomara yazmıştı. 61Yeremya Seraya'ya şöyle dedi: “Babil'e varır varmaz bütün bu sözleri okumayı unutma. 62De ki, ‘Ya RAB, burayı yıkacağını, içinde insan da hayvan da yaşamayacağını, ülkenin sonsuza dek viran kalacağını söyledin.’ 63 Okumayı bitirince tomarı bir taşa bağlayıp Fırat'a fırlat. 64Sonra de ki, ‘Babil başına getireceğim felaket yüzünden batacak, bir daha kalkamayacak. Bitkin düşecekler.’ ”
Yeremya'nın sözleri burada son buluyor.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

46:1-51:64 Bkz. Yer.25:1-38 ve ilgili notlar. Bu bölümler, Yeremya’nın hizmeti sırasında Yahuda’ya hükmetmek için mücadele eden iki büyük güç olan Mısır (46. bölüm) ve Babil’le ilgili önbildirilerle (50-51. bölümler) başlayıp sona erer. Peygamberliklerin hitap sırası genel olarak batıdan doğuya şeklindedir (bkz. Yşa.13-23 ve Hez.25-32. bölümlere ait notlar ; Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15).
50:1-51:64 Bkz. Yşa.13:1-14:23; Yşa.21:1-9. Bu peygamberliğin tamamı veya bir kısmı İÖ 593’te bildirilmiş olmalıdır (bkz. Yer.51:59 ve ilgili not). Bu iki bölüm, her biri Yahuda’nın ölümcül düşmanı Babil’e karşı yapılan savaş çağrılarıyla başlayan (bkz. Yer.50:2-3; Yer.50:29-32; Yer.51:27-32) üç ana kısma ayrılır (Yer.50:2-28; Yer.50:29-51:26; Yer.51:27-58).
51:1 Krş. Yer.23:19. Lev-Kamay’da ‘Düşmanın yüreği’ anlamına gelen, Kildan ülkesini ifade etmek üzere yapılan şifreli bir adlandırma.
51:2 Krş. Yer.15:7.
51:3 Krş. Yer.46:3-5. tümüyle yok edin Bkz. Yer.25:9 ve ilgili not.
51:4 sokaklarında... serilecek yere Bkz. Yer.49:26; Yer.50:30.
51:5 İsrail’in Kutsalı’na Bkz. Yer.50:29’a ait not.
51:6 kaçın!... Herkes canını kurtarsın! Bkz. Yer.51:45 (ve Moavlılar’a yönelik söylenen Yer.48:6). Bu sesleniş Yahuda halkına yöneliktir (Yer.50:8’de olduğu gibi). RAB’bin öç alma Bkz. Yer.50:15’e ait not. Ona hak ettiğini verecek Bkz. Yşa.59:18; Yşa.66:6.
51:7 Bkz. Yer.25:15-16 ve ilgili notlar. Babil... altın kâseydi Krş. Yer.13:12-13; Yer.25:15 ve ilgili not; Yer.25:28-29; Yer.49:12.
51:8 düşüp... Babil Bkz. Yşa.21:9 ve ilgili not. merhem Bkz. Yer.46:11’e ait not.
51:9 Hepimiz Babil tarafından ele geçirilen uluslar. kendi ülkemize dönelim Bkz. Yer.50:16 ve ilgili not. göklere erişiyor Bkz. Va.18:5.
51:11 Med Bkz. Yer.25:25 ve ilgili not. öcünü, tapınağının öcünü Bkz. Yer.50:28’e ait not.
51:13 akarsuların Babil ırmakları; güçlü Fırat Irmağı’nı da içine alan bu muhteşem sulama kanalları oldukça ünlüydü (Mez.137:1).
51:14 varlığı hakkı için ant içti Bkz. Yar.22:16’ya ait not.
51:15-19 Bkz. gerçek Tanrı ile etkisiz putların tezadının vurgulandığı, Yer.10:12-16 ve ilgili notlar.
51:20 Sen benim savaş çomağımsın Krş. Yer.23:20; “çekiç”, Yer.50:23. Ulusları yerle bir eden Babil’in kendisi de yerle bir edilecektir (Yer.51:24). Yşa.10:5’te aynı tasvir Asur için yapılır. parçalayacak Bkz. Yer.51:21-23. Bu ayetteki fiiller, şimdiki zaman veya geniş zaman olarak okunabilir.
51:24 Siyon’da Yeruşalim’de. yaptıkları bütün kötülüğün karşılığını... ödeteceğim Bkz. Yer.51:6; Yer.50:15,Yer.50:29 ve ilgili notlar. Gözlerinizin önünde Yahuda halkına hitap ediliyor.
51:25 yıkıcı dağ Güçlü bir krallığı, yani Babil’i simgeler (bkz. Dan.2:35,Dan.2:44-45). Yanık bir dağa Babil, RAB’bin cezalandırmasından sonra sönmüş bir volkana benzeyecektir.
51:26 sonsuza dek viran Bkz. Yer.25:12 ve ilgili not; Yer.50:12-13.
51:27 Bkz. Yer.50:29. sancak dikin!... boru çalın! Bkz. Yer.4:5-6; Yer.6:1; Yşa.13:2 ve ilgili not. Ararat, Minni, Aşkenaz. Bu krallıkların tümü Med İmparatorluğu’nun bir kısmı olan eski Ermenistan’daydı. Ararat, günümüzde Türkiye ile Ermenistan sınırı üzerindekiAğrı Dağı adıyla bilinir. Minni, Van Gölü’nün yakınlarında bir bölgeydi veAşkenaz halkı (bkz. Yar.10:3) Minni’nin müttefikiydi. krallıklarını Medler’in müttefiklerini (bkz. Yer.25:25 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yer.50:3,Yer.50:9). Çekirge sürüsü kadar Düşman ordularının büyüklüğünü ve yok etme gücünü ifade eder.
51:28 Med Bkz. Yer.51:11,Yer.51:27; Yer.25:25 ve ilgili not.
51:31-32 Irmak geçitleri Sığ yerleri ve muhtemelen köprüleri kapsayan bu geçitler stratejik öneme sahiptir; düşman orduları buralarda kanat taarruzu yapamaz ve ilerlemek için daha uzun bir yol tutmalıdır. Bataklıklar ateşe verildi Saklanacak yer kalmaması amacıyla sazlıkları yok etmek için.
51:33 harman yeri Bir kentin veya ulusun uğradığı yıkım çoğu defa bu şekilde tasvir edilir (krş. örn. Yşa.27:12).
51:34-44 Bu ayetlerdeki birçok benzetme ve mecaz, özellikle, halkına yaptığı kötülüklerin karşılığı olarak RAB’bin Babil’i cezalandırmasını ifade etmek üzere yapılmıştır.
51:36 Öcünüzü ben alacağım Bkz. Yer.51:6,Yer.51:11; ayrıca bkz. Yer.50:15’e ait not. ı rmağını... Kaynağını Bkz. Yer.51:13’e ait not. Yşa.21:1’de (bkz. ilgili not) Babil, “deniz kıyısındaki çöl” olarak adlandırılır.
51:37 Bkz. Yer.9:11; Yer.18:16 ve ilgili notlar.
51:41 Şeşak Babil’i simgeler (bkz. Yer.25:26’ya ait not).
51:42 Deniz.... Kabaran dalgalar Bkz. Yer.51:55. Babil’in düşmanları (krş. Yer.46:7 ve ilgili not).
51:44 Bel’i Bkz. Yer.50:2 ve ilgili not. Bir kent yerle bir olduğunda, o kentin ilahının da yenildiğine, yok edildiğine inanılırdı. Yuttuğunu Tutsak halklar (Yahuda dâhil) ve yağmalanan mallar (Yeruşalim’deki tapınaktan alınan kaplar dâhil; bkz. Dan.5:2-3). Babil surları Babil’in ikili sur yapısı vardı: 3. 5 m kalınlıktaki dış sur ile iç tarafta kalan 6. 5 m kalınlıktaki suru, 7 m genişlikte kuru bir hendek ayırırdı.
51:45 canınızı kurtarın! Bkz. Yer.51:6’ya ait not; krş. Va.18:4.
51:46 duyacağınız söylentiler yüzünden... korkmayın Bkz. Mat.24:6; Mar.13:7; Luk.21:9.
51:47 Babil’in putlarını cezalandıracağım Bkz. Yer.51:44,Yer.51:52; ayrıca bkz. Yer.50:2’ye ait not.
51:48 yer, gök... sevinecek Bkz. Va.18:20; Va.19:1-3. kuzeyden Bkz. Yer.50:3’e ait not. İlk Pers istilası İÖ 539’da gerçekleşecektir. Ahaşveroş (Kserkses diye de bilinir) İÖ 478’de kentin surlarını yıkmasına rağmen kenti tamamen ele geçiremeyecektir (bkz. Yşa.13:20 ve ilgili not). Büyük İskender’den sonra gelen Selefkos Hanedanlığı İÖ 312’den sonra Dicle Irmağı kıyısında yeni bir başkent kuracak ve Babil, peygamberliklerin önceden bildirdiği gibi, yavaş yavaş bir harabeye dönüşecektir.
51:49 Bkz. Yer.25:26’ya ait not.
51:50 Kaçın Krş. 51.40. Geride kalmak onları tuzağa düşürebilirdi.
51:51 yabancılar... Kutsal yerlerine girmişler Nebukadnessar’ın İÖ 586’da tapınağı dinsel açıdan kirletmesinden söz ediliyor; İsrail halkı putperestlik ettiği için RAB bu olayın gerçekleşmesine izin vermişti. İÖ 168’de Kral Antiokus Epifanes ve İS 70’ te Romalılar tarafından tapınağa karşı aynı saygısızlık tekrarlanacaktır (ancak bkz. Yşa.56:6-8).
51:53 göklere çıksa Bkz. Yer.51:9’a ait not.
51:55 engin sular Bkz. Yer.51:42’ye ait not.
51:56 karşılık veren bir Tanrı’dır Bkz. Yer.51:24’e ait not.
51:57 sarhoş Bkz. Yer.51:39 ve ilgili not. Kral Bkz. Yer.46:18’e ait not; Yer.50:2 ve ilgili not.
51:58 kalın surları Bkz. Yer.51:44’e ait not. Yüksek kapıları Babil’in İş tar Kapısı 12 m yüksekliğindeydi.
51:59 Sidkiya’nın... dördüncü yılında İÖ 593. Kral Sidkiya, muhtemelen, Nebukadnessar tarafından sorgulanmak üzere Babil’e çağrılmıştı (bkz. Yer.27:3’e ait not). Neriya oğlu Seraya Yeremya’nın yazmanı Baruk’un kardeşi (bkz. Yer.32:12).
51:60 Babil’e ilişkin... yazmıştı Muhtemelen Yer.50:2-51:58’de bildirilen sözler (bkz. Yer.50:1’e ait not).
51:62 söyledin Bkz. Yer.51:26.
51:64 Yeremya’nın sözleri burada son buluyor Yeremya Kitabı’nı derleyen son kişinin eklediği bilgi notudur (bkz. Yer.48:47). Tarihsel olarak bundan sonra gerçekleşen olaylar Yeremya Kitabı’nın bazı bölümlerinde mevcuttur (bkz. örn. Yer.32:1), ancak derleyici, Babil’e yönelik bu peygamberlikleri Yeremya’nın “son sözleri” olarak seçmiştir.

Videolar

Yeremya Girişi

Peygamber Yeremya İ.Ö. 7. yüzyılın sonuyla 6. yüzyılın başlarında yaşadı. Uzun hizmeti sırasında Tanrı'nın halkını uyardı, yaptıkları günah ve putperestlik yüzünden başlarına gelecek büyük felaketi önceden bildirdi. Peygamberliğin yerine geldiğini -Yeruşalim'in Babil Kralı Nebukadnessar'ın eline geçtiğini, kentin ve tapınağın yıkıldığını, Yahuda Kralı'yla birçok kişinin Babil'e sürgüne gittiğini- gördü. Halkın sürgünden geri dönüp eski gönencine kavuşacağını da bildirdi.

Yeremya Kitabı aşağıdaki bölümlere ayrılabilir:

1. Yeremya'nın çağrılışı.
2. Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde Tanrı'nın Yahuda halkına verdiği uyarılar.
3. Yeremya'nın yazmanı Baruk'un derlediği yazılarla Yeremya'nın peygamberlik sözleri ve yaşamından önemli kesitler.
4. Tanrı'nın birçok ulusa ilişkin bildirileri.
5. Yeruşalim'in düşüşü ve halkın Babil'e sürülmesi

Yeremya çok duyarlı biriydi. Halkını seviyor, halkın başına gelecek yıkımları bildirmekten hoşlanmıyordu. Birçok bölümde Tanrı onu peygamber olarak atadığı için acı duyduğunu söylüyor. Tanrı'nın sözü onun yüreğinde ateş gibiydi, onu söndüremiyordu.

Kitabın 31:31-34 ayetleri umut doludur. Yeni bir antlaşmanın olacağı bir gün gelecek. Öğreten olmadan, anımsatan olmadan halkın Tanrı sözünü yerine getireceği gün gelecek. Çünkü Tanrı sözü onların yürekleri üzerine yazılacak.

Ana Hatlar:

1:1-19 Yeremya'nın çağrılışı
2:1-25:38 Kral Yoşiya, Yehoyakim, Yehoyakin ve Sidkiya döneminde yapılan peygamberlik sözleri
26:1-45:5 Yeremya'nın başından geçen olaylar
46:1-51:64 Uluslara ilişkin bildiriler
52:1-34 Yeruşalim'in düşüşü
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş